Tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr i 2009

Publisert 22.08.2010     Sist endret 22.08.2010

Ulovlig innhold av genmodifisert materiale ble påvist i 4 av i alt 131 undersøkte prøver. Det ulovlige innholdet ble påvist i én prøve av næringsmidler og i tre fôrvarer.

Videre ble det i påvist spormengder av genmodifisert materiale i ett av fem næringsmiddelprodukter og i to av tre undersøkte fôrvarer. Resultatene fra dokumentasjonskontrollen i næringsmiddelvirksomhetene viser at bare 1 av 4 virksomheter som ble kontrollert i prosjektet har manglende eller ikke gode nok rutiner for å unngå innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter.

- Mattilsynet har i flere år hatt fokus på rutiner i virksomhetene sine internkontrollsystemer for å oppnå så lav sporforurensing av genmodifisert materiale i produktene som mulig. Det kan virke som om dette arbeidet endelig har resultert i bedre rutiner hos næringsmiddelvirksomhetene, sier Øygunn Østhagen, rådgiver i seksjon for planter og vegetabilsk mat i Mattilsynet.

De 131 prøvene som ble tatt, er fordelt på 55 av næringsmidler, 62 av fôrvarer og 14 av såvarer. Veterinærinstituttet har utført alle analysene i tilsynsprosjektet.

Næringsmidler

Mattilsynet gjennomførte i 2009 et tilsynsprosjekt vedrørende innhold av genmodifisert materiale i næringsmidler som selges på det norske markedet. Formålet med prosjektet har i første rekke vært å sjekke etterlevelse av regelverket på området. Per dags dato er det ingen genmodifiserte næringsmidler som er godkjent i Norge.

Prøvene som er samlet inn består hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya, da det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg er også noen risprodukter undersøkt. Det er analysert og kontrollert dokumentasjon for til sammen 55 prøver, fordelt på 23 prøver av soya, 26 av mais og 6 risprodukter. I alt 37 ulike virksomheter har blitt kontrollert. Vurderingene av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og virksomhetens internkontrollsystem, inngår som en viktig del av tilsynsarbeidet.

Resultatene fra prosjektet har kun avdekket funn av ulovlig innhold av genmodifisert materiale i ett maisprodukt. Produktet ble trukket tilbake fra markedet. Selv om antallet prøver er begrenset, og utvalget av prøver er noe tilfeldig, gir dette en indikasjon på at innholdet av ulovlige mengder av genmodifisert materiale i næringsmidler på det norske markedet er lavt.

Spormengder av genmodifisert materiale er påvist i ett av fem produkter som ble undersøkt. Dette er lavere enn de to foregående årene, men det er fortsatt viktig at virksomhetene arbeider for å tilstrebe en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Kontrollen av dokumentasjonen som er innhentet viser at bare 1 av 4 virksomheter som deltok i prosjektet har manglende eller ikke gode nok rutiner på dette området. Dette er en betydelig endring fra tidligere år hvor det har vært stor overvekt av virksomheter som har hatt mangelfull dokumentasjon. Mulige årsaker til forbedringen kan være bedre rutiner hos virksomhetene, bytte av leverandører og prøvetaking hos andre virksomheter enn tidligere som har hatt bedre dokumentasjon. Virksomheter som fortsatt har mangler på dette området må utarbeide bedre rutiner i sine internkontrollsystemer for å forhindre innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter.

Fôrvarer

Prøvene som tas ut av fôrvarer er i hovedsak av vegetabilier til bruk i landdyr– og fiskefôr som importeres fra land utenom EØS. I en prøve av soyamel og to prøver av fôrblandinger til selskapsdyr er det påvist genmodifisert materiale som Mattilsynet anser som brudd på regelverket. For den ene fôrblandingen ble det iverksatt omsetningsforbud. For den andre fôrblandingen ble det vedtatt forbud mot omsetning av restlager hos importør. Påvisningen i soyamel ble fulgt opp med nytt tilsynsbesøk og uttak av en ny prøve som viste samme resultat. Virksomheten besluttet etter dette å bytte leverandør.

I to tredjedeler av produktene ble det påvist sporforurensning av genmodifisert materiale. For disse produktene sannsynliggjorde virksomhetene at forurensningen var utilsiktet eller teknisk uunngåelig. Kun 24 prosent av de totale prøvene som ble analysert i 2009 inneholdt ikke genmodifisert materiale.

Såvarer

Det ble i 2009 tatt ut 14 prøver av importerte partier med oljeraps, oljerybs og mais. GMO-analysene som ble foretatt er kvalitative og er fordelt på seks prøver av oljeraps, fem prøver av oljerybs og tre prøver av mais. Soya innføres ikke som såvare til Norge. Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i noen av de analyserte prøvene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner