Tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr i 2011

Publisert 21.08.2012     Sist endret 21.08.2012

Mattilsynets tilsynsprosjekt viser at det er få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet. Kun to av 143 undersøkte prøver hadde GMO-innhold i strid med regelverket. De to prøvene var av proteinprodukter brukt i styrketreningsmiljøer.

Spormengder av genmodifisert materiale ble påvist i ca. en tredjedel av næringsmiddelprodukter og ca. to tredjedeler av undersøkte fôrvarer. Resultatene fra dokumentasjonskontrollen i næringsmiddelvirksomhetene viser at tre av fire virksomheter som ble kontrollert i prosjektet har gode nok rutiner for å unngå innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter.

- Resultatene er omtrent som forventet og skiller seg ikke vesentlig fra foregående års resultater, sier rådgiver Øygunn Østhagen i Mattilsynet.

De 143 prøvene som ble tatt i prosjektet, er fordelt på 68 av næringsmidler, 64 av fôrvarer og 11 av såvarer. Antallet prøver og fordelingen mellom dem er omtrent som i 2010. Veterinærinstituttet har utført alle analysene i prosjektet.

Veterinærinstituttet har i 2011 overtatt hovedansvaret for rapporten fra prosjektet. Dette har medført vesentlige endringer i utformingen av rapporten, blant annet har det kommet til et kapittel om utfordringer knyttet til analysene og tolkningen av resultatene. (rapporten er vedlagt under)

Mattilsynet viderefører tilsynet med GMO i innværende år. På verdensmarkedet blir det stadig vanskeligere å finne råvarer som er fri for GMO, spesielt for soya.

Næringsmidler

Formålet med tilsynsprosjektet har i første rekke vært å sjekke etterlevelse av regelverket på området. Per dags dato er det ingen genmodifiserte næringsmidler som er godkjent i Norge.

Prøvene som er samlet inn består hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya, da det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg er noen ris- og linfrøprodukter undersøkt. Det er analysert og kontrollert dokumentasjon for til sammen 68 prøver, fordelt på 23 prøver av soyaprodukter, 28 av maisprodukter, 9 av risprodukter og 8 av linfrøprodukter. I alt 40 ulike virksomheter har blitt kontrollert. Vurderingene av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og virksomhetens internkontrollsystem, inngår som en viktig del av tilsynsarbeidet.

Totalt ble det påvist GMO i 35 prosent av de analyserbare næringsmiddelprøvene.

Resultatene fra prosjektet har kun avdekket funn av ulovlig innhold av genmodifisert materiale i to proteinprodukter med soya fra samme leverandør. Det er sannsynlig at funnet skyldes GMO som er godkjent i EU, i hovedsak RoundupReadySoya. Det ble også gjort funn i et tilsvarende produkt i 2010. Mattilsynet fattet vedtak om omsetningsforbud for det aktuelle partiet, og importøren i Norge er fulgt opp.

- Selv om antallet prøver er begrenset, og utvalget av prøver er noe tilfeldig, gir resultatene en indikasjon på at innholdet av ulovlige mengder av genmodifisert materiale i næringsmidler på det norske markedet er lavt, sier Østhagen.

Det er viktig at virksomhetene arbeider for å tilstrebe en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter. Spormengder av genmodifisert materiale er påvist i nesten ett av tre produkter som ble undersøkt. Dette er omtrent på samme nivå som i 2010.

Kontrollen av dokumentasjonen som er innhentet viser at bare en av fire virksomheter som deltok i prosjektet har manglende eller ikke gode nok rutiner på dette området. Dette er en liten forbedring i forhold til fjoråret. Virksomheter som fortsatt har mangler må utarbeide bedre rutiner i sine internkontrollsystemer for å forhindre innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter.

Fôrvarer

Totalt var 79 prosent av de analyserbare fôrprøvene positive for GMO. Det ble ikke påvist innhold av genmodifisert materiale som ble vurdert som ulovlig i noen av prøvene av fôrvarer. Prøvene som tas ut av fôrvarer er i hovedsak av vegetabilske produkter? til bruk i landdyrfôr som importeres fra land utenom EØS. Det tas også ut noen prøver av råvarer til fiskefôr.

I to tredjedeler av produktene ble det påvist sporforurensning av genmodifisert materiale. For disse produktene sannsynliggjorde virksomhetene at forurensningen var utilsiktet eller teknisk uunngåelig.

Såvarer

Det ble i 2011 tatt ut 11 prøver av importerte partier med oljeraps og mais. GMO-analysene som ble foretatt er kvalitative og er fordelt på fire prøver av oljeraps og syv prøver av mais. Soya innføres ikke som såvare til Norge. Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i noen av de analyserte prøvene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, rådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 85


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, rådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 85