Import av jordbærplanter – forskriftsforslag oversendt LMD

Publisert 02.12.2014     Sist endret 02.12.2014

Fra 1986 har det vært forbudt å importere jordbærplanter til Norge. Mattilsynet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) utarbeidet forslag til endring av forskrift om plantehelse som opphever dette forbudet. Forslaget er oversendt LMD for vurdering og eventuell fastsettelse.

Oppdraget fra LMD innebar en klar føring om at konkrete krav til import skulle være mulig å oppfylle slik at næringen i praksis faktisk får tilgang på de plantekvaliteter de etterspør. Samtidig skulle importen innebære en så lav plantehelserisiko som mulig.

Mattilsynets forskriftsforslag endret etter høringsinnspill

Mattilsynets opprinnelige forslag ble sendt på en høringsrunde med frist 29. september. Høringsinstansene ga høyst varierende innspill til forslaget; fra svært kritiske til svært positive kommentarer. Mattilsynet har i etterkant av høringen i tillegg også hatt dialog med utenlandske plantehelsemyndigheter for å avklare visse spørsmål og løsninger som kom opp under høringen.

På grunnlag av høringssvar og annen informasjon, har Mattilsynet kommet til at ikke alle foreslåtte krav var mulig å oppfylle innenfor de føringer som var gitt. Noen av kravene er derfor strøket. Som kompensasjon er det foreslått andre risikoreduserende krav.

Forskriftsforslaget som nå er oversendt LMD, innebærer etter vårt syn en noe høyere risiko for innførsel av skadegjørere enn vårt primære forslag, men er samlet sett likevel plantehelsemessig forsvarlig.

Sentrale punkter i forslaget

  • Plantene skal være produsert i samsvar med EPPOs retningslinjer for sertifisert produksjon av jordbærplanter.

  • Sertifisert produksjon består skjematisk sett av tre ulike klasser med ulike krav til produksjon og kontroll; Kjerne, elite og sertifisert. For planter av laveste klasse (sertifisert) tillates kun første generasjon planter etter klasse elite.

  • Planter til videre planteproduksjon -og omsetning skal være av klasse elite, og være dyrket i insekttette veksthus.

  • To nye skadegjørere er regulert som karanteneskadegjørere med 0-toleranse ved import.

  • Kravet om at skadegjørere «ikke skal være kjent å forekomme på produksjonsstedet» er i det endelige forslaget endret til «smitteisolert produksjonsenhet er kjent å være fri for».

Importsendinger følges opp

Selv om plantene som importeres følges av sunnhetssertifikat, er ikke dette noen sikker garanti for at skadegjørere ikke følger med. Det er viktig å understreke norske importørers og produsenters aktsomhetsplikt de har etter matloven allerede i dag, og at de må ha en forsvarlig egenkontroll av importsendinger og av sine produksjonsarealer.

Mattilsynet vil også vurdere å gjennomføre en forsterket kontroll av importsendinger med jordbærplanter. I tillegg vil vi vurdere tilsyn og overvåkning med bærproduksjon som er basert på importert plantemateriale.

Se regelverksprosessen:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 37


Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 37