Endring av forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter

Publisert 13.06.2016     Sist endret 29.06.2016

Produksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter er i Norge regulert i en nasjonal forskrift. Dette er en midlertidig forskrift som vil gjelde frem til EU-regelverket på området blir tatt inn i EØS-avtalen. Forskriften stiller tilsvarende krav til norsk produksjon som dem som følger av EU-regelverket. Et viktig formål er å legge til rette for eksport av norske økologiske akvakulturprodukter til EU-land.

Forskriftsutkastet gjør endringer i følgende bestemmelser om økologisk akvakulturproduksjon:

  • Kravet om bruk av 100% økologisk fiskeyngel og økologisk muslingyngel blir utsatt med ett år til 31. desember 2016.
  • Ny mulighet for søknad om bruk av konvensjonell fiskeyngel når økologisk fiskeyngel ikke er tilgjengelig på grunn av visse nærmere angitte situasjoner.
  • Virkeområdet for tang og tare utvides til å omfatte mikroalger til mat på tilsvarende måte som til bruksområdet fôr. 
  • Det gjøres endringer i lister over tillatte tilsetninger i økologisk fôr og mat.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag til endringer sendt til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til NFD for klarering før høring.

 31.05.2016
Høring

 

Høringsfrist: 04.07.2016
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømat Norge 04.07.2016
SalMar Rauma AS 04.07.2016
Fiskeridirektoratet 01.07.2016
Norsk senter for økologisk landbruk 29.06.2016

Regelverksendringen trer i kraft

Regelverksendringen vil bli gjennomført straks etter gjennomført vurdering av høringen.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 42