Forslag til endringer i regler for import av økologiske produkter

Publisert 23.08.2017     Sist endret 11.04.2019

Ny økologiforskrift ble gjeldende i Norge 18. mars 2017. Denne forskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter.

EU har vedtatt to nye endringsforordninger som nå sendes på høring.

Forordning (EU) nr. 2017/872 og forordning (EU) 2017/1473 gjelder krav knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsaktene oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for. Det er nødvendig med kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon for å sikre god kontroll med import av økologiske produkter i henhold til regelverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene for endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordning (EU) 2017/872 og (EU) 2017/1473 ble vedtatt henholdsvis 22.05.2017 og 14.08.2017.

 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 02.10.2017
Klima- og miljødepartementet 04.09.2017

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sendte 6.7. 2017 utkast til endringsforskrift og høringsbrev til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for klarering før høring.

 06.07.2017
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 02.10.2017
Klima- og miljødepartementet 04.09.2017

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottok klarering av høringsdokumentene.

 22.08.2017
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 02.10.2017
Klima- og miljødepartementet 04.09.2017

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring, som gjelder endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordningene (EU) 2017/872 og (EU) 2017/1473.

 

Høringsfrist 06.10.2017
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NNN 02.10.2017
Klima- og miljødepartementet 04.09.2017

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir gjeldende i Norge ved følgende forskriftsendringer:

Forskrift 18. desember 2017 nr. 2138 om endring i økologiforskriften (forordning (EU) 2017/872)

Forskrift 26. mars 2018 nr. 508 om endring i økologiforskriften (forordning (EU) 2017/1473)

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 22779142