Forslag til endringer i regler for økologisk produksjon


Publisert 21.04.2017 | Sist endret 21.04.2017

Ny økologiforskrift ble gjeldende i Norge 18. mars 2017. Denne forskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter.

EU har vedtatt to nye endringsforordninger som nå sendes på høring

  • Forordning (EU) nr. 2017/XXX omfatter endringer i regler for økologisk akvakultur. Rettsakten endrer regler for bruk av økologisk fôr til visse arter av akvakulturdyr som er av mindre betydning i Norge. Kravet i regelverket om bruk av naturlig fôr til spesifikke arter skal kun gjelde i tilvekstfasen og ikke for fiskeyngel.
  • Forordning (EU) nr. 2016/2259 gjelder krav knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for. Det er nødvendig med kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon for å sikre god kontroll med import av økologiske produkter i henhold til regelverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakten for endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordning (EU) 2016/2259 ble vedtatt 15.12.2016. Rettsakten som endrer regler for bruk av økologisk fôr til visse arter av akvakulturdyr jf. forordning (EU) 2017/XXX er vedtatt i EU-komiteen for økologisk produksjon, men er ennå ikke endelig publisert.

 15.12.2016
Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 05.04.2017
Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring, som gjelder regler for bruk av økologisk fôr til visse arter av akvakulturdyr og endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordningene (EU) 2017/XXX og 2016/2259.

 

Høringsfrist: 21.07.2017
 

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

Dato ikke bestemt 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22779142