Endringer i regler for forlenget overgangsperiode for bruk av konvensjonelle proteinfôrmidler til fjørfe og svin, og endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland

Publisert 25.11.2015     Sist endret 24.10.2017

Det pågår for tiden en prosess for å innlemme flere nye forordninger på økologiområdet i EØS-avtalen. Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (gjeldende økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet.

Forskriftsutkastet omfatter seks nye forordninger på økologiområdet, som gjelder forlenget overgangsperiode for bruk av konvensjonelle proteinfôrmidler til fjørfe og svin, og endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland.

Forordning (EU) nr. 836/2014 forlenger overgangsordning med ytterligere 3 år (t.o.m 2017) for bruk av konvensjonelle proteinråvarer til fjørfe og svin og bruk av konvensjonelle livkyllinger i økologisk eggproduksjon.

Forordningene (EU) nr. 829/2014, nr. 1287/2014, nr. 2015/131, nr. 2015/931 og 2015/1980 oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for. Det er nødvendig med kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakt for forlenget overgangsordning med ytterligere 3 år (t.o.m 2017) for bruk av konvensjonelle proteinråvarer til fjørfe og svin og bruk av konvensjonelle livkyllinger i økologisk eggproduksjon jf. forordning (EU) nr. 836/2014 ble vedtatt i EU 31. juli 2014.

Rettsaktene for endringer i reglene for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordningene (EU) nr. 829/2014, nr. 1287/2014, nr. 2015/131, nr. 2015/931 og 2015/1980 ble vedtatt henholdsvis 30.07.2014, 28.11.2014, 26.1.2015, 17.6.2015 og 4.11.2015.

 
Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sendte (16.03.2015) utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 16.03.2015
Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottok klarering av høringsdokumentene.

 24.11.2015
Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring, som gjelder forlenget overgangsperiode for bruk av konvensjonelle proteinfôrmidler til fjørfe og svin, og endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland. Jf. forordningene (EU) nr. 836/2014, nr. 829/2014, nr. 1287/2014, nr. 2015/131,  nr. 2015/931 og 2015/1980.

 

Høringsfrist: 29.02.2016
Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Endringene er tatt inn i norsk rett

Nytt økologiregelverk (forordning (EF) nr. 834/2007, forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning 1235/2008 med nevnte endringsrettsakter i denne regelverksprosessen ) ble gjennomført i ny økologiforskrift og gjeldende i Norge fra 18. mars 2017.

Dato: 18.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 42