Høring: Forslag til endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland, og endringer i tillatte innsatsvarer til bruk i økologisk produksjon


Publisert 01.10.2014 | Sist endret 01.10.2014

På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet nye endringsforordninger og forslag til ny økologiforskrift på høring.

I forskriftsutkastet foreslås det å implementere fire nye forordninger på økologiområdet, som gjelder endring i regelverket for import av økologiske produkter fra tredjeland og lister over godkjente gjødselprodukter, plantevernmidler og fôrtilsetninger til bruk i økologisk produksjon.

Regelverksendringen endrer listen over godkjente gjødselprodukter i økologisk produksjon, og åpner for bruk av nye biprodukter som hydrolysert protein og animalske biprodukter som ingredienser i biorest. Rettsakten reviderer i tillegg listen over tillatte plantevernmidler i økologisk produksjon, hvor enkelte produkter tas ut av listen og nye produkter blir tillatt.

Rettsaktene medfører endringer og oppdatering i oversikten over tredjeland, og over godkjente kontrollorgan og kontrollmyndigheter som kan kontrollere økologiske produkter for eksport til EU. Det er nødvendig med kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket. Det innføres en endelig dato innen 1. juli 2014 for søknad om inkludering i listen over ekvivalente tredjeland, og endringen legger til rette for fremtidig overgang til nytt importsystem. 

Endringene vil bli gjeldende i Norge, etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

Disse endringene er vedtatt i EU i etterkant av hovedhøring på ny økologiforskrift som er sendt ut i mars 2010, og tilleggshøringer som er sendt ut juni 2010, juni 2012, november 2012, oktober 2013 og april 2014.

Høringfristen er 1. januar 2015.

Gå til regelverksprosessen og høringen her

Alle høringsinnspill vil offentliggjøres.

Fant du det du lette etter?