Floghavre – Krav til virksomheter som produserer eller importerer fôr

Publisert 01.10.2015     Sist endret 01.10.2015

Import og omsetning av helt korn, erter og frø til fôr

Import og omsetning av helt korn, erter og frø til fôr er regulert i forskrift om floghavre fastsatt 22. juni 2015 med ikrafttredelse 1. oktober 2015. Forskriftens § 8 om forbud mot og vilkår for import og omsetning og § 12 om krav til virksomheter som produserer eller importerer fôr, er spesielt relevante i denne sammenheng.

I henhold til forskriftens § 8 er det forbudt å importere floghavre og produkter som inneholder floghavre, med unntak av korn, oljefrø og erter til en virksomhet som i sin videre behandling av produktet ødelegger spireevnen hos floghavre. Det også forbudt å omsette floghavre, og avlinger og produkter som inneholder floghavre, med unntak av omsetning til en virksomhet som i sin videre behandling ødelegger spireevnen hos floghavre.

I § 12 stilles spesielle krav til virksomheter som produserer eller importerer fôr. Her går det fram at det er tillatt å omsette helt korn, erter og frø som skal brukes til fôr, under forutsetning av at varen før omsetning er prøvetatt og ved analyse funnet fri for floghavre. Kravet om analyse av varen eller partiet, retter seg mot alle som omsetter fôrvarer av korn, erter og frø (jf § 2 og § 12) uavhengig av dyreslag, noe som betyr at fôr både til husdyr og til villfugler er omfattet av kravet. Fôr til selskapsdyr er unntatt fra kravet om prøvetaking og analyse. Selskapsdyr er definert som dyr, unntatt pelsdyr, av arter som mennesker normalt fôrer og holder, men som ikke anvendes til konsum, jf. forskrift om fôrvarer § 3. Hest regnes ikke som selskapsdyr. Forskrift om floghavre § 12 gjengis her i sin helhet:

Korn, erter og frø som skal brukes til fôr, skal før omsetning enten være:

a) så fint malt eller blitt behandlet på annen måte slik at spireevnen i eventuell floghavre er ødelagt eller

b) prøvetatt og ved analyse funnet å være fri for floghavre. Det skal tas ut en representativ prøve på 1 kg pr. 10 tonn. For partier mindre enn 10 tonn, skal prøven være på 1 kg. I fôr til villfugler skal det tas ut en prøve på 1 kg pr. 25 tonn. For partier mindre enn 25 tonn, skal prøven være på 1 kg.

Bestemmelsen gjelder ikke fôr til selskapsdyr.

Kravet om prøvetaking og analyse av varen eller partiet gjelder uavhengig av om varen er produsert i Norge eller et annet land. For å kunne analysere varen, er det krav om at det tas ut en representativ prøve som blir gjenstand for analyse. For å sikre at prøven er representativ stilles det tilsvarende krav til prøvetakingen som de kravene vi finner i forskrift 22. desember 2008 nr. 162 (kontrollforskriften). Under avsnittet «Forordninger» ligger konsolidert kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009. Vedlegg I beskriver krav til prøvetakingen.

Prøvens størrelse skal som hovedregel være på 1 kg pr. 10 tonn. For partier mindre enn 10 tonn, skal prøven være på 1 kg. I fôr til villfugler skal det tas ut en prøve på 1 kg pr. 25 tonn. For partier mindre enn 25 tonn, skal prøven være på 1. kg. Virksomheten som importerer og/eller omsetter varen, må kunne dokumentere hvordan prøven er tatt ut.

Med analyse menes en systematisk gjennomgang av en representativ prøve utført ved et laboratorium, for å påvise eventuelle frø av floghavre. Dersom det finnes ett eller flere frø av floghavre i den analyserte prøven, skal ikke partiet prøven representerer importeres til eller omsettes i Norge.

Laboratoriet der analysen foretas, må kunne dokumentere at virksomheten drives etter akkrediteringsnormer satt av International Seed Testing Association (ISTA) eller tilsvarende, og/eller etter ISO-standard for laboratorievirksomhet. Den/de som utfører analysen, skal kunne dokumentere kompetanse på at de kan gjenkjenne frø av floghavre (Avena fatua L.), og kunne skille disse fra fatuoider og vanlig havre (Avena sativa L.). Analysebeviset/-sertifikatet skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk. Mattilsynet bruker Kimen Såvarelaboratoriet AS som innehar denne kompetansen, ved diagnostisering av floghavre etter funn av planter på landbrukseiendommer.

Fant du det du lette etter?