Endring i forskrift om plantehelse – regulering av nye trusler mot norske løvtrær


Publisert 26.01.2017 | Sist endret 09.10.2017

Amerikansk bjørkepraktbille (Agrilus anxius), asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis), citrustrebukk (Anoplophora chinensis) og asiatisk trebukk (Anoplophora glabripennis) er planteskadegjørere som kan angripe mange slekter og arter løvtrær som vokser i Norge. De to første er små biller som angriper henholdsvis bjørk og ask, mens de to siste artene er store trebukker med mange flere vertplanter.

Ingen av disse planteskadegjørerne er til nå påvist i Norge. Risikovurderinger fra EPPO (Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavs-området) og VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har imidlertid vist at risikoen for at de kan komme inn til landet er tilstede og at de kan føre til store ødeleggelser i norsk skog og grøntmiljø. De kan være vanskelige å oppdage tidlig, og de vil kunne være umulig å utrydde om de først får fotfeste i landet.

Alle artene er listet av EPPO som karanteneskadegjørere som EPPO anbefaler risikoutsatte medlemsland å regulere. EU har fulgt dette rådet.

De to Anoplophora-artene har hatt flere utbrudd i EU-land de siste årene og medlemslandene er pålagt bekjemping. Funnet av Anoplophora glabripennis i Finland i 2015 bekrefter at risikoen er til stede for etablering under nordiske forhold.

Mattilsynet mener derfor at alle artene også bør reguleres som karanteneskadegjørere i Norge og at vi må fastsette forebyggende tiltak i forskrift om plantehelse for å hindre introduksjon, etablering og spredning.

Regelverkskravene som skal utarbeides, vil i hovedsak rette seg mot import av planter og formeringsmateriale, men også trevirke som f.eks. tømmer, trelast og flis. Vi vil bruke EU’s plantehelseregelverk som utgangspunkt for dette arbeidet.

Forslag til nye bestemmelser skal etter planen bli sendt på høring før sommeren, og nytt regelverk forventes å være fastsatt innen utgangen av oktober 2017.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Arbeid med utkast til endringsforskrift starter

Mattilsynet setter i gang en prosess med utforming av utkast til endringsforskrift i samsvar med det som er beskrevet ovenfor.

Januar 2017 
Mattilsynet sender utkast til forskriftsendring til Landbruks- og matdepartementet (LMD) for klarering

 

 07.04.2017
Høring: Regulering av fire billearter i forskrift om plantehelse

Mattilsynet sender på høring forslag om endring av forskrift om plantehelse. Endringsforslaget innebærer at fire billearter blir satt på liste over planteskadegjørere som er forbudt å introdusere og spre i Norge.

I tillegg foreslår vi særskilte krav til importsendinger av planter og trevirke for å hindre introduksjon fra land hvor disse planteskadegjørerne er etablert

 

 

Høringsfrist: 07.09.2017
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Miljødirektoratet 07.09.2017
Hageland AS 05.09.2017
Nibio 04.09.2017
Inge Fredriksen 29.08.2017
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 12.06.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Helén Ihlebekk Hauger, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 82 64