Funn av alvorlige plantevirus i jordbærplanter


Publisert 09.11.2017 | Sist endret 09.11.2017

Mattilsynet har funnet Strawberry crinkle virus og Strawberry mild yellow edge virus i jordbærplanter i sorten Sonata. Ingen av virusene har tidligere vært påvist i Norge. Smitten ble funnet i bærfelt etablert med importerte planter.

Prøvene ble tatt ut i Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk bærproduksjon av jordbær. Hensikten var å se etter planteskadegjørere som ikke er kjent å forekomme i Norge, men som det fryktes kan komme inn med importerte jordbærplanter. Det ble tatt ut stikkprøver fra felt som var etablert med importerte planter hos et utvalg jordbærprodusenter. Alle prøvene ble analysert hos Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

Jordbærfeltene ble undersøkt for fire plantevirus;

I tillegg ble det testet for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii), som er den viktigste smittesprederen (vektor) for disse virusene, og bakteriebladflekk i jordbær (Xanthomonas fragariae).

SCrV ble funnet hos tre virksomheter i til sammen tre prøver. I en av prøvene ble også SMYEV påvist. Ingen planter viste synlige virussymptomer. Alle funn ble gjort i sorten Sonata. Liten jordbærbladlus og bakteriebladflekk ble ikke funnet i noen av prøvene.

Virusene ble funnet hos én produsent i Sogn og Fjordane, én i Aust-Agder og én i Buskerud. Feltene med smitte var anlagt i 2016 og 2017. Mattilsynet vil følge opp disse produsentene.

Jordbær fra planter med virussmitte kan få litt dårligere kvalitet, men er ikke farlige å spise.

Smitte har sannsynligvis kommet med importerte planter

Det er grunn til å mistenke at smitten kan ha kommet til Norge med infiserte planter fra Nederland, fordi:

  • De smittede feltene var alle anlagt med importerte planter fra ulike leverandører i Nederland.
  • De to virusene som ble funnet enten spres med infiserte jordbærplanter eller med bladlus. Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii), som regnes for å være den viktigste vektoren for begge påviste virus og trolig den eneste for SCrV, har imidlertid aldri blitt påvist i bærproduksjon i Norge og ble heller ikke funnet i dette OK-programmet.

Trolig mer smitte enn det vi har funnet til nå

Det er grunn til å anta at virusene kan være mer spredt i Norge enn det som er avdekket til nå. Dette blant annet fordi det er mange jordbærprodusenter som har mottatt planter fra de aktuelle leverandørene i Nederland og fordi det bare er gjort stikkprøvebasert prøveuttak. Det kan heller ikke utelukkes at smitte kan ha kommet inn fra andre leverandører eller i andre sorter. I tillegg har disse virusene også vist seg å være vanskelige å påvise i laboratorieanalyser.

Tiltak for å hindre smittespredning

Siden begge virusene kun angriper jordbærplanter, vil utbrudd hovedsakelig ramme den enkelte bærprodusent. I visse tilfeller kan også nærliggende bær- og planteprodusenter bli rammet. Villjordbærplanter i nærheten til smitta felt kan også bli smittet.

Jordbærprodusenter må være oppmerksomme på spredningsfare og iverksette tiltak – både for å hindre spredning av de aktuelle virusene som allerede er funnet, men også for å forebygge introduksjon av ny virussmitte og eventuelle bladlus som kan være vektorer.

Slike tiltak kan være:

  1. Plant bare friske planter. Kjøp «høykvalitets sertifiserte planter» fra produksjonssteder som kan dokumentere at de leverer virusfritt materiale.
  2. Etabler tett kontakt med leverandør og forsikre dere om at plantemateriale faktisk tilfredsstiller alle kravene i plantehelseregelverket.
  3. Sørg for grundig mottakskontroll av alt innkjøpt plantemateriale.
  4. Praktiser kortvarige omløp med destruksjon og nedpløying av plantemateriale. Disse virusene vil ikke overleve fritt i jord eller i døde planterester.
  5. Undersøk feltene for bladlus (spesielt liten jordbærbladlus) jevnlig gjennom sesongen og sett i verk nødvendige tiltak i tide.
  6. Anlegg nye felt i god avstand fra tidligere etablerte felt.
  7. Ta kontakt med rådgivningstjenesten for faglige råd.

Plantevirusene er meldepliktige og forbudt å spre

Begge virusene kan føre til stor skade i jordbærproduksjon, spesielt dersom de opptrer sammen. De er derfor listet som karanteneskadegjørere i forskrift om plantehelse § 4 vedlegg 2 og er forbudt å spre. Dette gjelder også for den lille jordbærbladlusa. Den enkelte virksomhet har plikt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre slik spredning.

Funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Les mer om Virus i jordbær på Mattilsynets nettsider og i Plantevernleksikonet hos NIBIO.

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910
Andre henvendelser: Sentralbord, tlf. 22 40 00 00
Kontaktperson hos NIBIO: Dag-Ragnar Blystad, Divisjon for bioteknologi og plantehelse, tlf. 908 72 588

Fant du det du lette etter?