Regelverksprosess

Endring i plantevernmiddelforskrift: aktive stoffer, krav til importør og godkjenningsperiode for makroorganismer

Publisert 08.03.2018     Sist endret 30.04.2019

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Det er slike forordninger som gjelder avgjørelser om aktive stoffer som nå blir sendt på høring. Forordningene gjelder både godkjenning av nye stoffer, og stoffer som allerede er på listen og som nå er blitt revurdert og har fått fornyet godkjenning. Høringen omfatter dessuten en forordning som gjelder forlengelse av godkjenningsperiode for enkelte stoffer, en forordning som gjelder tilbaketrekking av tidligere godkjent stoff og forordninger om avslag på godkjenning av nye aktive stoffer.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 18. desember 2017.

Høringen omfatter også forslag om presisering av krav til fag- og språkkunnskaper for ansvarshavende hos importør. Bakgrunnen er behovet for å kunne gi god faglig veiledning til veiledningstjenesten og brukere.

Et siste punkt i høringen gjelder et forslag om å fastsette en bestemt godkjenningsperiode for makroorganismer. Hittil har dette blitt bestemt i det enkelte vedtak om godkjenning.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til endringsforskrift sendes på høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev på høring etter at det har vært til LMD for klarering før høring.

 

Høringsfrist 23.04.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Arbeidstilsynet 20.03.2018

Endringsforskrift fastsatt av Mattilsynet

Mattilsynet mottok tre høringsuttalelser. Ingen hadde merknader.

27. april fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som gjennomførte åtte av de ni forordningene som var inkludert i denne høringen, i norsk rett. Den siste forordningen (om regodkjenning av glyfosat) blir gjennomført på et senere tidspunkt.

Utkastet til endringsforskrift om presisering av krav til importør og om godkjenningsperiode for makroorganismer, ble sendt over til Landbruks- og matdepartementet 3. mai for fastsettelse.

 07.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37