Endring i forskrift om plantevernmidler – presisering av bestemmelse om miljøavgift

Publisert 15.08.2017     Sist endret 09.10.2017

Norge har siden 1999 hatt en egen miljøavgift for plantevernmidler

der avgiften er differensiert etter preparatenes helse- og miljørisiko. Plikten for produsenter og importører av plantevernmidler til å betale miljøavgift for plantevernmidler følger av forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler §28. Formålet med differensieringen er å redusere forbruket av preparater som representerer høyest risiko for helse og miljø.

Basisavgiften for plantevernmidler, som inngår i beregning av miljøavgiften for det enkelte plantevernmiddelet, er ikke angitt i dagens forskrift. Vi ser behov for å inkludere størrelsen på basisavgiften i bestemmelsen. I tillegg mener vi det er hensiktsmessig å klargjøre ordlyden i § 28 om plantevernmidler, slik at det går tydelig frem at den differensierte miljøavgiften fastsettes som avgift per kg/liter av preparatet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev på høring etter at Landbruks- og matdepartementet (LMD) først har klarert høringsdokumentene.

 

Høringsfrist 25.09.2017
Utkast til endringsforskrift oversendes LMD

Mattilsynet mottok fire høringsuttalelser. Ingen av disse hadde merknader til endringsforslaget.

Forslaget oversendes Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse. 

Dato: 09.10.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 39