Kunngjøring

Kompetansebevis hos dyrebilsjåfører under koronapandemien

Publisert 13.03.2020     Sist endret 27.03.2020

En betydelig reduksjon i transportkapasiteten kan få store dyrevelferdsmessige konsekvenser.

Dersom korona-pandemien gir stort sykefravær blant dyrebilsjåfører, eller mange sjåfører i karantene, kan det bli problemer med å skaffe til veie sjåfører som tilfredsstiller kravet om kompetansebevis.

Hvordan skal vi håndtere kravene hvis det blir mangel på sjåfører med kompetansebevis?

I en slik ekstraordinær situasjon med potensielt stort sykefravær eller mange personer i karantene er det viktig å unngå ekstra belastning for bransjen, og for Mattilsynet som tilsynsmyndighet.

Formålet med kravet om kompetansebevis er å sikre god dyrevelferd under transport. En betydelig reduksjon i transportkapasiteten kan få store dyrevelferdsmessig konsekvenser, for eksempel i form av plassmangel i fjøset.

Ut fra en samlet vurdering mener vi derfor at det er grunnlag for å sette regelverkets krav om kompetansebevis til side hvis situasjonen skulle tilsi det. 

Vi understreker likevel at regelverket skal oppfylles i den grad det lar seg gjøre. De enkelte aktørene har ansvaret for å gjennomføre tiltak for å sikre dette så godt som mulig.

Slike tiltak kan være:

  • samarbeid mellom aktørene for å utnytte den totale kapasiteten på best mulig måte

  • å omstrukturere transportruter slik at transportavstandene blir redusert tilstrekkelig til at krav om kompetansebevis ikke utløses (< 65 kilometer), f.eks. ved at dyr slaktes ved andre slakterier enn dem man normalt benytter.

  • å styre bruken av de ulike sjåførene slik at eventuelle sjåfører uten kompetansebevis i størst mulig grad benyttes på de transportene som ikke krever kompetansebevis. 

  • å utsette transporter som kan vente, for å sikre kapasitet til å gjennomføre transporter som er helt nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferden

Sjåføren må være kompetent til å gjennomføre transporten på en forsvarlig måte

Mattilsynet understreker også at sjåfører og andre med ansvar for dyr under transport under enhver omstendighet må være kompetent til å gjennomføre transporten på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og i tråd med regelverket for øvrig.

Aktørene har ansvaret for å vurdere den reelle kompetansen hos sitt personell.

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

Statens vegvesen har gitt dispenasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for blant annet fôr til dyr og transport av levende dyr.

Ikke restriksjoner på innførsel av dyr – dyrebilsjåfører unntatt karantene under transporten

Det er ikke innført restriksjoner på innførsel av dyr eller for dyrebilsjåfører når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Se Helsedirektoratets regelverk for karanteneplikt for personer som ankommer Norge fra utlandet.

Mattilsynet vurderer at levende husdyr faller inn under kategorien «varer». Dermed er dyrebilsjåfører unntatt fra karantenebestemmelsene og kan ta nye oppdrag. Utover selve transporten vil karanteneplikten gjelde også for sjåfører.

Travtrenere og hestetransportører har ikke en kritisk samfunnsfunksjon, og disse er ikke unntatt karanteneplikten. Les mer om dette hos Det Norske Travselskap.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer


Regelverk og veiledning

Les mer