Foreslår flere tiltak for å utrydde villsvin

Publisert

Mattilsynet og Miljødirektoratet foreslår i en revidert handlingsplan mot villsvin flere tiltak for å nå det nye politiske målet om å utrydde villsvin i Norge. Forslagene kommer etter utbruddet av den smittsomme dyresykdommen afrikansk svinepest i Sverige. Revidering av handlingsplanen er en bestilling fra Landbruks- og matdepartementet. 

Utryddelse av villsvin er ansett som det viktigste tiltaket for å redusere risikoen for utbrudd av afrikansk svinepest i Norge. Et utbrudd av afrikansk svinepest vil få store konsekvenser for svineprodusenter og alle som bor og oppholder seg i område med utbrudd. 

Foreslåtte tiltak 

Blant tiltakene som foreslås er grundig bestandsovervåkning og tilrettelegging for omsetning av villsvinkjøtt, i tillegg til videreføring av de tiltak som allerede er iverksatt.

Mattilsynet anbefaler i tillegg utvikling av en løsning for registrering av villsvinobservasjoner, vurdering av et villsvinsikkert gjerde langs deler av grensen til Sverige og sikring av områder med avfall som villsvin kan få tilgang til. 

Svineprodusenter i områder med villsvin bør også få krav om å ha villsvinsikkert gjerde dersom de har utegående svin. 

Samlet sett vil innføringen av alle tiltakene være kostbart, men Mattilsynet og Miljødirektoratet mener likevel at kostnadene med disse tiltakene vil være mindre enn kostnadene ved å håndtere et eventuelt utbrudd av afrikansk svinepest. Konsekvensen av et utbrudd av afrikansk svinepest er svært store og vil føre til svært inngripende tiltak. 

Handlingsplan mot villsvin 2020 - 2024 (miljodirektoratet.no)

Tillegg til handlingsplan mot villsvin 2020-2024

Bakgrunn

I november 2023 fikk Mattilsynet og Miljødirektoratet et nytt oppdrag om å revidere Handlingsplanen mot villsvin. Bakgrunnen for behovet for revidert handlingsplan er at det i september 2023 ble påvist afrikansk svinepest på villsvin i Fagersta kommune i Sverige. 

Denne hendelsen førte til at regjeringen besluttet å ha mål om å utrydde villsvin i Norge. I oppdraget skal Mattilsynet og Miljødirektoratet foreslå tiltak og virkemidler, samt vurdere eventuelle regelverksendringer som er nødvendige for å nå det nye målet.  

 Mattilsynet har ansvar for beredskap og tiltak mot dyresykdommer som rammer alle dyreslag, inkludert ville dyr. 

Miljødirektoratet har ansvar for forvaltningen av villsvin som fremmed art, og for regelverk knyttet til villsvin som jaktbar art.