Til hovedinnhold

Konkurransehester kan få unntak fra kravet til helsesertifikat

Det er en ordning for forenklet grensepassering for konkurransehester mellom Sverige, Danmark, Finland og Norge. Det innebærer at hester som skal delta i konkurranse i ett av landene for deretter å returnere til hjemlandet, ikke må ledsages av et helsesertifikat. 

Publisert

Hesten trenger ikke helsesertifikat dersom følgende vilkår er oppfylt:

 • Hesten skal være frisk.
 • Hesten må komme fra en stall der det ikke forekommer EU-listeførte sykdommer (ondartet beskjelersyke, infeksiøs anemi, virusencephalomyelitt, surra, miltbrann og rabies)
 • Hesten skal være registrert og ha godkjent hestepass.
 • Hesten skal følges av en egenerklæring (se under).
 • Hesten skal følges av dokumentasjon på at hesten skal delta i en av følgende konkurranser i Sverige, Danmark eller Finland.
  • Alle konkurransegrener registrert under det internasjonale rideforbundet (FEI).
  • Hesteveddeløp, travløp eller galoppløp.
  • Internasjonal avlsvurdering for stambokførte hester (kåringsshow).
 • Konkurransedeltagelse skal dokumenteres ved at stevneveterinær, løpsveterinær eller hoveddommer fyller ut delen for id-kontroll i hestepasset.
 • Hesten må returnere til Norge.
 • Reisens varighet skal ikke overstige 10 dager fra grensepassering ut av Norge til grensepassering inn til Norge.

Slik gjør du

Egenerklæring ved forenklet grensepassering for konkurransehest i Norden

Her er egenerklæringsskjemaet som kan erstatte helsesertifikat for konkurransehester som reiser i Norden.

Egenerklæringsskjema

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

§ 26. Unntak fra krav om helsesertifikat for hester ved forflytting mellom nordiske land for deltakelse i konkurranser

Hester som midlertidig flyttes til Norge fra Danmark, Sverige eller Finland for å delta i konkurranser kan innføres til Norge uten helsesertifikat forutsatt at:
 • a.
  Hesten oppfyller generelle helsekrav til forflytning innen EØS-området gitt i dyrehelseforskriften § 4, jf. forordning (EU) 2016/429 artiklene 124-127, samt § 4 av denne forskrift, jf. forordning (EU) 2020/688 artikkel 22.
 • b.
  Hesten skal returnere til opprinnelseslandet innen 10 dager.
 • c.
  Hesten skal under hele forflytningen ledsages av:
  • -
   et dokument som viser at hesten er påmeldt en konkurranse
  • -
   hestepass.
Transportør av hesten skal til enhver tid under forflytningen kunne fremlegge dokumentene angitt i første ledd bokstav c) for Mattilsynet eller Tolletaten.
Konkurranseveterinæren, hoveddommer eller person som opptrer på vegne av hoveddommer, skal gjennomføre en identitetskontroll av hest som deltar i konkurranse og som er innført til Norge i tråd med unntaket i første ledd. De skal bekrefte identitetskontrollen med signatur i avsnittet for dette i hestepasset før hesten deltar i konkurransen.
Unntaket i denne bestemmelsen og kravet om fremlegging av dokumenter gjelder også for hester som returnerer til Norge etter kortvarig forflytning til Danmark, Sverige eller Finland for å delta i konkurranser. Hestepasset skal være signert i samsvar med kravet i tredje ledd. Varigheten av den midlertidige forflytningen fra passering av riksgrensen ut av Norge til retur over riksgrensen skal ikke overstige 10 dager. Egenerklæringen skal overleveres til den driftsansvarlige på anlegget dyret returnerer til i Norge.
Konkurranse i denne bestemmelsen defineres som
 • a.
  alle konkurransegrener anerkjent av Fédération Equestre Internationale (FEI)
 • b.
  alle grener innen hesteveddeløp, herunder travløp og galoppløp
 • c.
  internasjonale avlsbedømmelser for stambokførte hester.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2020/688, artikkel 69

Forordning (EU) 2020/688 (PDF, lovdata.no)

Artikkel 69

Unntak for forflytning av holdte dyr av hestefamilien til andre medlemsstater

Kravene om utstedelse av helsesertifikat fastsatt i artikkel 143 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 skal ikke gjelde forflytning av registrerte dyr av hestefamilien til en annen medlemsstat, forutsatt at

a) den vedkommende myndigheten i opprinnelsesstaten har tillatt unntaket,

b) dersom den vedkommende myndigheten i bestemmelsesstaten har informert Kommisjonen og de andre medlemsstatene om at slike forflytninger er tillatt på de vilkårene som er angitt i artikkel bokstav c) og d),

c) dyr av hestefamilien som holdes og flyttes på de respektive territoriene til opprinnelsesstaten og bestemmelsesstaten, oppfyller minst kravene til dyrehelse ved forflytning av holdte dyr av hestefamilien til andre medlemsstater, og særlig de ytterligere kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 22,

d) den vedkommende myndigheten i opprinnelsesstaten og den vedkommende myndigheten i bestemmelsesstaten har innført systemer for å sikre sporbarheten av holdte dyr av hestefamilien som flyttes i henhold til vilkårene i denne artikkelen.