Til hovedinnhold

Du må ha løyve frå Mattilsynet for å halde dyr ute heile året

Utanom beitesesongen skal dyr haldast innandørs eller ha tilgang til eigna opphaldsrom. Mattilsynet kan gjere unntak for sauer og geiter, men berre dersom forholda i det enkelte tilfellet ligg til rette for det. 

Publisert

Slik søker du

For å få løyve til å halde dyr ute heile året utan tilgang opphaldsrom, må du sende ein skriftleg søknad til Mattilsynet. I søknaden må du beskrive forholda på uteområdet der dyra skal vere, og grunngi godt korleis du skal sikre dyra god velferd der.

Mattilsynet vil vurdere om det er behov for å inspisere uteområdet før saka blir avgjord. Du får søknadsskjema får på lokalt avdelingskontor, finn kontaktinformasjon her.

Viss du lurer på andre regelverk for beite, kan du til dømes sjå Beiteretts- og beitebrukspørsmål hos Norsk sau og geit.

Regelverk

Dyrevelferdsloven

§ 23. Dyrs levemiljø

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.
Dyr skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom utenom normal beiteperiode.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til dyrs levemiljø, herunder om egnet og trygt tilholdsrom, tiltak for å forebygge, oppdage og bekjempe brann og om unntak fra krav om tilholdsrom.
Se heile lova

Kilde: Lovdata.no