Til hovedinnhold

Høy dødelighet på laksesmolt fra Hardangerfjorden og Sognefjorden

Publisert

Havforskningsinstituttets undersøkelser av dødelighet på vill, utvandrende laks fanget i trål, viste at over 30 % av laksesmolten døde som følge av lakselus i Hardangerfjorden og Sognefjorden. Sjøørret som ble fanget i ruser hadde enda mer lus enn laksesmolten.

Den nasjonale luseovervåkingen (NALO), kartlegger lakselusens påvirkning på vill laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i produksjonsområdene, i nasjonale laksefjorder og i den enkelte elv.

Overvåkingen gjennomføres av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er en del av Mattilsynets årlige overvåkings- og kartleggingsprogrammer som skal dokumentere og gi oversikt over sykdomsstatusen i Norge.

Høy lakselusrelatert dødelighet i produksjonsområde 2 til 7

Grovt sett har Havforskningsinstituttet vurdert at den lakselusinduserte dødeligheten er høy fra Rogaland til Trøndelag. I Boknafjorden, Nordfjord og Romsdalsfjorden som er undersøkt med trål, er dødeligheten estimert til å ligge mellom 10 og 30 prosent.  

I sør ble det funnet lite lakselus på fisken. Det ble også funnet mindre lakselus i Nord-Norge, selv om resultatene her varierte i tid og rom mellom produksjonsområdene.  

Høyt lusepress fordi det er mye fisk i oppdrettsanleggene

Det er viktig at lusenivået er så lavt som mulig om våren når vill laksesmolt svømmer fra elvene og ut i oppvekstområdene i havet. Derfor er det krav om lave lusenivåer i oppdrettsanleggene.

Til tross for stor innsats fra oppdretterne og hvor de har lykkes i å ha lave nivåer i anleggene sine, har den totale smitten likevel vært høy. Det skyldes at det står mye fisk i oppdrettsanleggene.

Overvåking av lakselus

Mattilsynets kartlegging- og overvåkningsprogram for lakselus skal måle påvirkning og effekt av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye. Programmet har de siste årene også hatt som formål å utvikle en effektindikator på sjøørret.

Det er viktig for Mattilsynet å ha god kunnskap, informasjon og data om påvirkningen fra lakselus på den enkelte laksebestand. Kunnskapen brukes for å iverksette tiltak mot lakselus.

Les Havforskningsinstituttets rapport 2023 overvåking av lakselus på vill laksefisk