Mattilsynet publiserer rapport etter revisjon med Lerøy Seafood Group ASA

Publisert

I perioden 20. mars til 26. april 2024 førte Mattilsynet tilsyn med Lerøy Seafood Group ASA. Revisjonsrapporten beskriver Mattilsynets observasjoner og vurderinger av avvik fra regelverket.

Hos Lerøy har Mattilsynet funnet avvik knyttet til mangelfulle rutiner for å forebygge avvik på tvers av de tre havbruksselskapene Sjøtroll, Aurora og Midt. I tillegg til et forbedringspunkt som er knyttet til kartlegging av farer og problemer knyttet til velferd for fisken.

Mattilsynet har sett på utvalgte deler av selskapets styrings- og internkontrollsystem. Observasjonene som er beskrevet i rapporten er derfor ikke en uttømmende liste over avvik. Vi understreker at det kan finnes andre avvik i styringssystemene som ikke er omtalt i rapporten.

Mattilsynet har bedt Lerøy om en redegjørelse for hvordan de planlegger å korrigere avviket, inkludert en tidfestet plan for implementering.

Les mer om revisjonen og selve rapporten