Mattilsynet publiserer rapport etter revisjon med Mowi Seawater Norway AS 

Publisert

I perioden 29. februar til 21. mars 2024 førte Mattilsynet tilsyn med Mowi Seawater Norway AS. Revisjonsrapporten beskriver Mattilsynets observasjoner og vurderinger av avvik fra regelverket. 

Hos Mowi har Mattilsynet avdekket fire avvik fra regelverket som handler om systematisk styring og forbedringsarbeid, risikostyring, forebygging av avvik og internkontroll.  

Mattilsynet har sett på utvalgte deler av selskapets styrings- og internkontrollsystem. Observasjonene som er beskrevet i rapporten er derfor ikke en uttømmende liste over avvik. Vi understreker at det kan finnes andre avvik i styringssystemene som ikke er omtalt i rapporten. 

Mattilsynet har bedt Mowi om en redegjørelse for hvordan de planlegger å korrigere avviket, inkludert en tidfestet plan for implementering.  

Les mer om revisjonen og selve rapporten