Varsling av hendelser som gir dårlig velferd for oppdrettsfisk

Når det oppstår uavklart forøket dødelighet på oppdrettsfisk eller forhold som har ført til alvorlige velferdsmessige konsekvenser for oppdrettsfisken, skal oppdretter varsle Mattilsynet umiddelbart.

Faglig oppdatert

Meldingen må inneholde informasjon om

  • hva som har skjedd
  • fiskeart
  • når hendelsen skjedde eller når den ble oppdaget
  • antall fisk som er død eller skadet i løpet av en angitt tidsperiode
  • helsekontroll
  • antatt årsak til hendelsen
  • hvordan situasjonen er på det tidspunkt varslingen sendes
  • navn, telefonnummer og e-postadresse til den som kan kontaktes om hendelsen

Send skjema

Bruk helst Mattilsynets skjematjeneste når du varsler. Det forenkler og sikrer korrekt mottak, samt at du får kvittering. Velg skjemaet Melde sykdom/skadegjører, Meldepliktig hendelse.

Mattilsynets skjematjenester

Dersom du vil sende e-post, sender du den til Mattilsynets avdeling der oppdrettslokaliteten / -anlegget ligger eller skaden skjer. Ansatte i Mattilsynet kan eventuelt settes på kopi. Finn riktig e-postadresse i denne listen

For mer informasjon om regelverket for varsling av hendelser som gir dårlig fiskevelferd for oppdrettsfisk, se denne regelverksveiledningen.