Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Frøya kommune i Trøndelag fylke

Publisert

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved 20559 Langskjæra i Frøya kommune i Trøndelag fylke. Lerøy Midt AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Lokaliteten Langskjæra driftes som en smittemessig enhet sammen med lokalitet 33557 Langskjæra II. Dette innebærer at begge lokaliteter er omfattet av mistanken.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Anleggene er fra før båndlagt på grunn av Bakteriell nyresyke (BKD).

Grunnlag for mistanke

Lerøy Midt AS varslet Mattilsynet 21.02.2024 om mistanke om ILA. Mistanken er basert på resultat av PCR-analyser gjennomført etter prøvetaking på lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, eventuelt deler av lokaliteten.

Restriksjonssone

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse.

Kontaktopplysninger

Fagrådgiver Preben Juvik, Mattilsynet region Midt, telefon 22 77 85 15 / 40 43 37 34.