Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus med likhet til influensavirus.

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Ved utbrudd av ILA blir det opprettet en restriksjonssone for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Gjeldende restriksjonssoner er fastsatt ved forskrift av Mattilsynet, se "Lokale forskrifter" lenger nede på siden. 

ILA er kategorisert som en C-sykdom. Nærings- og fiskeridepartementet besluttet 19. april 2022 at det skal innføres et utryddelses-program mot ILA.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mer informasjon

Nyheter

Lokale forskrifter

Veiledere

Rapporter