Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hadsel kommune i Nordland fylke

Faglig oppdatert

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13296 Sandnes Ø i Hadsel kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Nordlaks Havbruk AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Tilfellet er publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for diagnose

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet per telefon den 16. mai 2024 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 13296 Sandnes Ø. Mistanken var basert på positive funn på immunhistokjemi i forbindelse med ordinær sykdomsutredning.

Den 21. mai 2024 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. mai 2024 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. 

Restriksjonssone

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Kontaktopplysninger

Lill-Tone Klæboe, avdelingssjef, region nord, avdeling Midtre Hålogaland

Direktenummer: 22 77 79 42, mobil 922 21 633