Til hovedinnhold

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Sørfold kommune i Nordland fylke

Publisert

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved 31837 Sørfjorden Stamfiskanlegg i Sørfold kommune i Nordland fylke. Benchmark Genetics Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Benchmark Genetics Norway varslet Mattilsynet 23.01.2024 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 31837 Sørfjorden Stamfiskanlegg.

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført etter prøvetaking ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse. Dette innebærer at tilnærmet normal drift i deler av anlegget kan fortsette i den grad Mattilsynet finner det smittemessig forsvarlig.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, eventuelt deler av lokaliteten.

Restriksjonssone

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. 

Kontaktopplysninger

Seniorinspektør Cathrine Lofstad, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 42

Spesialinspektør Are Strøm, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20