Til hovedinnhold
Rapportserie

Overvåkning og kartlegging krepsepest

Publisert

Overvåkingsprogram for krepsepest 2022

Hensikten med programmet er å overvåke smittepress og smitteutvikling i restriksjonssoner for krepsepest (Aphanomyces astaci), og å sannsynliggjøre smittefrihet og/eller varsle tidlig om ev. smittespredning til risikoområder utenfor restriksjonssonene.

I overvåkingsprogrammet leter Veterinærinstituttet etter smitte av krepsepest og tilstedeværelse av signalkreps og edelkreps ved testing av miljø-DNA i vassdrag.

Ønsket status for områdene er funn av edelkreps med fravær av smitte og fravær av signalkreps.

Etter flere år uten funn av signalkreps eller krepsepest i Buåa-vassdraget i Eidskog, anbefaler Veterinærinstituttet at vassdraget får tilbake sin fristatus.

Hva ble undersøkt?

Miljø-DNA i vassdrag med tidligere funn av krepsepest inkl. nærliggende risikoområder.

Det ble samlet inn vannprøver fra utvalgte lokaliteter i henholdsvis:

  • Haldenvassdraget (56 prøver)
  • Mossevassdraget (40 prøver)
  • Glommavassdragsregionene (28 prøver)
  • Mysenelva (12 prøver)
  • Vrangselva og Finnsrudselva (24 prøver)
  • Buåavassdraget (30 prøver)
Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

Smitte av Aphanomyces astaci ved hjelp av miljø-DNA.
Tilstedeværelse av miljø-DNA fra signalkreps og edelkreps. (I samarbeid med NINA)

Hva fant vi?

I Haldenvassdraget fant man krepsepest i midtre del av Hølandselva og av krepsepest og signalkreps i Rødnessjøen, som man også gjorde i 2021. Positive prøver på krepsepest i Hølandselva tyder på at smitten sprer seg langsomt motstrøms. 
I Glomma ble det ikke gjort funn av krepsepest eller signalkreps nord for Solbergfoss. 

Det ble ikke påvist krepsepest i Mysenelva, men inkonklusive tester tyder på at nivå av krepsepest under deteksjonsgrensen ikke kan utelukkes. 

I Mossevassdraget ble det ikke påvist miljø-DNA av A. astaci eller signalkreps, mens det ble påvist edelkreps miljø-DNA oppstrøms Langen.

I vassdragene i Eidskog ble det ikke påvist miljø-DNA av A. astaci eller signalkreps. I Vrangselva og Finnsrudelva ble miljø-DNA av edelkreps påvist, men ikke i Buåa.

Hyppige påvisninger av edelkreps miljø-DNA innenfor de regulerte A. astaci restriksjonssonene i Mossevassdraget, og elvene Vrangselva og Finnsrudelva i Eidskog i 2022 antyder tilstedeværelse av vitale edelkrepsbestander innenfor A. astaci restriksjonssoner. Dette tyder også på at krepsepest ikke har spredd seg oppstrøms fra Langen i Mossevassdraget, hvor smitten ble påvist i 2018, og at krepsepest ikke har spredd seg oppstrøms i grenseelvene Vrangselva og Finnsrudelva i Eidskog.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
Rapport Overvåkingsprogram for krepsepest 2022 (PDF)

Overvåkingsprogram for krepsepest 2020

Hva ble undersøkt?

Miljø-DNA i vassdrag med tidligere funn av krepsepest inkl. nærliggende risikoområder.

Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?

Smitte av Aphanomyces astaci ved hjelp av miljø-DNA (e-DNA).

Funn av miljø-DNA fra signalkreps.

Funn av miljø-DNA fra edelkreps.

Hva fant vi?

Smitte av krepsepest ble avdekket i kontrollsonen i sørlige deler av Rødnessjøen i Haldenvassdraget.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
rapport_overvakingsprogram_for_krepsepest2020 (PDF)

Overvåkingsprogram for krepsepest 2021

Det ble påvist krepsepest på død edelkreps funnet i Mysenelva (Hæra), men dette ligger utenfor overvåkingsområdet.

Hensikten med programmet er å overvåke smittepress og smitteutvikling i kontrollområder og bekjempelsessoner for krepsepest (Aphanomyces astaci), og å sannsynliggjøre smittefrihet og/eller varsle tidlig om ev. smittespredning til risikoområder.

I overvåkingsprogrammet har Veterinærinstituttet tatt i bruk en ny smittesporingsmetode. De leter etter smitte av Aphanomyces astaci og funn av signalkreps og edelkreps ved testing av miljø-DNA i vassdrag.

Ønsket status er områder med funn av edelkreps og med fravær av smitte og fravær av signalkreps.

Hva ble undersøkt?

Miljø-DNA i vassdrag med tidligere funn av krepsepest inkl. nærliggende risikoområder.

Det ble samlet inn vannprøver fra utvalgte lokaliteter i henholdsvis:

  • Haldenvassdraget (58 prøver)
  • Mossevassdraget (39 prøver)
  • Glommavassdragsregionene (20 prøver)
  • Eidskogregionen (36 prøver).
Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Smitte av soppen Aphanomyces astaci ved hjelp av miljø-DNA.

Tilstedeværelse av miljø-DNA fra signalkreps og edelkreps. (I samarbeid med NINA)

Hva fant vi?

I Haldenvassdraget ble det påvist miljø-DNA av A. astaci sør for Rødnessjøen og i Hølandselva, lenger oppstrøms enn tidligere påvist.

I Mossevassdraget ble det ikke påvist miljø-DNA av A. astaci eller signalkreps, mens det ble påvist edelkreps miljø-DNA oppstrøms Langensjøen.

I vassdragene i Eidskog ble det ikke påvist miljø-DNA av A. astaci eller signalkreps.

Hyppige påvisninger av edelkreps miljø-DNA innenfor de regulerte A. astaci kontrollsonene i Mossevassdraget, og elvene Vrangselva og Finnsrudelva i Eidskog i 2021 antyder tilstedeværelse av vitale edelkrepsbestander innenfor A. astaci kontroll- og restriksjonssoner.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
Rapport Overvåkingsprogram for krepsepest 2021 (PDF)