Krepsepest

Krepsepest er dødelig for all ferksvannskreps (som ikke er av Nord-Amerikansk opprinnelse), inkludert vår egen Edelkreps (Astacus astacus). 

Påvist krepsepest i i Hæravassdraget

Mandag 10. juli ble det påvist krepsepest (Aphanomyces astaci) i Hæravassdraget, i Indre Østfold. Krepsepesten har spredt seg oppover i Hæravassdraget, og mistanken om aktiv krepsepest er derfor bekreftet av analyser gjennomført av Veterinærinstituttet.

Les mer om påvisningen av krepsepest her

Oppdatert

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Om sykdommen

Krepsepest er en Liste 3 sykdom og forekomst av eller mistanke om krepsepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Bekjempe sykdommen

Veileder

Forskrifter med restriksjonssoner krepsepest

Rapporter

Lenker til andre