Tilsynskampanje 2024: Rutiner for varsling, sporing og tilbaketrekking av utrygg importert mat

For å sikre trygg mat til forbrukerne må matimportører ha rutiner for å varsle Mattilsynet og raskt trekke tilbake varer som kan være helseskadelige. Erfaring viser at en del matimportører har mangelfulle rutiner. Derfor skal Mattilsynet fra 1. mai til 30. september kontrollere utvalgte matimportører.

Publisert

Målet med kampanjen er at alle matimportører har gode rutiner for tilbaketrekking, slik at helseskadelig mat ikke kommer på markedet eller raskt kan kalles tilbake før noen blir syke av den. 

Bakgrunn for kampanjen 

Matimportører må handle raskt når de får vite om utrygg mat og ha systemer for å trekke dem tilbake. Det betyr å ha rutiner for sporing, som innebærer at de må vite hvem de har kjøpt varene fra og hvem de har solgt dem til. 

Matimportører har også plikt til å varsle Mattilsynet hvis de får kjennskap til eller mistanke om mulig helsefare. 

Hvert år mottar Mattilsynet mellom 100 og 160 meldinger om farlig mat eller fôr som er importert til Norge gjennom meldesystemet RASFF. 

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et felles meldesystem innen EØS-området. Alle medlemsland er forpliktet til raskt å informere via RASFF dersom det avdekkes at helsefarlig mat eller fôrvare kan være på markedet, og som da krever at landene følger opp produkt og virksomhet i de berørte landene. 

Erfaring fra oppfølgingen av RASFF-meldinger viser at spesielt mindre importører har dårlige systemer for å spore, trekke tilbake og varsle Mattilsynet. Dette øker risikoen for at farlige varer kan bli solgt til forbrukere. 

Hvem og hva Mattilsynet skal kontrollere  

Mattilsynet skal kontrollere importører som hadde varepartier som var en del av RASFF-meldesystemet i de siste årene. Andre matimportører registrert hos Mattilsynet kan også bli sjekket i forbindelse med andre inspeksjoner. 

Tilsynet blir forhåndsmeldt siden det er viktig at den i virksomheten som håndterer hendelser er til stede og kan svare på våre spørsmål.  

Mattilsynet skal kontrollere om importørene 

  • varslet Mattilsynet når det var nødvendig 
  • sporet og trakk tilbake berørte varer 
  • håndterte varene riktig, f.eks. destruerte dem eller returnerte dem 
  • innførte tiltak for å unngå lignende problemer i fremtiden 

Slik forbereder du deg 

Mattilsynet bruker en fast sjekkliste under inspeksjonene: 

Vi oppfordrer alle matimportører til å gå gjennom sjekklisten og egne rutiner for å sikre at de følger regelverket og er forberedt på tilsyn. 

Annen relevant informasjon: 

Tilsynsperiode 

Tilsynene blir gjennomført i perioden 1. mai til 30. september og omfatter importører over hele landet. 

Tilsynet blir forhåndsmeldt siden det er viktig at den i virksomheten som håndterer hendelser er til stede og kan svare på våre spørsmål. 

Sluttrapport med resultat og tiltak 

Resultatene fra tilsynene vil bli analysert og oppsummert i en sluttrapport. 

Basert på tilsynsresultatene og gjennomgang av Mattilsynets veiledning om varsling og tilbaketrekking vil prosjektgruppen foreslå aktuelle tiltak. 

Sluttrapporten med analyser, oppsummering og forslag til tiltak publiseres desember 2024.