Til hovedinnhold

Bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk til fôr

For hydrolysert protein (HYDP) gjelder verken artsbarrieren i biproduktregelverket eller forbudet mot bruk av fiskemel i drøvtyggerfôr i TSE-regelverket. Fiskemel er bearbeidet animalsk protein (PAP) og må ikke forveksles med hydrolysert protein.

Publisert

Her utdyper vi kravene til hydrolysert protein av fisk i biproduktregelverket.

1. Godt nok hydrolysert

Produsenten av hydrolysert protein må kunne dokumentere at det ikke finnes animalske bestanddeler i sluttproduktet, herunder fiskebein.  Ved påvisning av animalske bestanddeler i sluttproduktet vil dette være fiskemel – ikke hydrolysert protein.

I utgangspunktet skal bearbeidingsanlegget ha et prøvetakings- og analyseprogram for hvert produserte og omsatte sluttproduktparti.

Alternativt må virksomheten ha bearbeidingsrutiner som sikrer et standardisert sluttprodukt. Kravet til standardisert hydrolysert protein er dokumentert fravær av animalske bestanddeler, ved daglig prøvetaking og analyse med lysmikroskopimetoden i en periode på 30 produksjonsdøgn.  Da kan analyseomfanget reduseres til stikkprøvekontroll.

Analysemetode for påvisning av animalske bestanddeler er lysmikroskopimetoden jf. forordning EU 51/2013 som innføres ved kontrollforskriften.

2. Ikke smittefarlig for dyret som fôres

Tilstrekkelig hydrolyse vil ikke nødvendigvis gi et trygt sluttprodukt uten smittefare til dyr via fôr.  Bearbeidingsmetoden skal sikre tilstrekkelig smittebarriere og -hygiene.

Mattilsynet legger til grunn at kravene i biproduktregelverket til bearbeidingsmetoder for bearbeidet animalsk protein, også gjelder for hydrolysert protein.  Mest aktuelt for fisk er standardmetodene 6 og 7, og alternativ metode «Varmefiskeensilasjemetoden».

3. Godkjenning av anlegg og operatører

Anlegg som produserer hydrolysert protein til fôr, skal være godkjent av Mattilsynet for bearbeiding av animalske biprodukter. Produksjonskoden er PROCP (Processing plant) og produktkode HYDP (Hydrolysed proteins).  Dette gjelder også næringsmiddelgodkjente virksomheter som vil omsette hydrolysert protein til fôr.

Anlegg som lagrer hydrolysert protein skal være godkjent etter biproduktregelverket, når lageret ikke er en del av et godkjent bearbeidingsanlegg.  Virksomheter som kun omsetter hydrolysert protein skal være registrert som tradere.

Godkjente og listeførte anlegg skal ha løpende kontroll av om gjeldende krav til bearbeiding og omsetting er oppfylt. Se Mattilsynets lister for godkjente og registrerte anlegg og operatører som håndterer biprodukter (biproduktlisten).

Godkjente produkter og virksomheter

Virksomheter som bearbeider, lagrer eller kun omsetter hydrolysert protein skal også være registrert etter fôrregelverket.

Henvisninger til biproduktregelverket

Kravene til hydrolysert protein til fôr er satt i biproduktforordning (EU) 142/2011.

 • I vedlegg I nr. 14 er hydrolyserte proteiner definert som polypeptider, peptider og aminosyrer, og blandinger av disse som framstilles ved hydrolysen av animalske biprodukter.

 • I vedlegg X, kapittel II, avsnitt 5 står krav til bearbeiding av hydrolysert protein.

 • Bare biprodukter kategori 3 kan brukes.

 • For krav til bearbeidingsmetoder se forordning (EU) 142/2011 Vedlegg IV og X.

Regelverk

Forordning (EU) 142/2011, vedlegg 1 nr. 14

14. hydrolyserte proteiner polypeptider, peptider og aminosyrer, og blandinger av disse som framstilles ved hydrolysen av animalske biprodukter.

Gå til Animaliebiroduktforskriften og les hele vedlegg 1 til forordning (EU) 142/2011

Forordning (EU) 142/2011 vedlegg X, kapittel II, avsnitt 5

Avsnitt 5
Særlige krav til gelatin og hydrolysert protein
 1. A.
  Råstoffer
  Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av gelatin og hydrolysert protein.
 2. B.
  Krav til bearbeidingen av gelatin
  1. 1.
   Med mindre gelatinen er framstilt i samsvar med avsnitt XIV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal den framstilles ved en prosess som sikrer at kategori 3-materiale behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger.
   pH-verdien skal tilpasses i henhold til dette. Gelatin skal utvinnes ved en eller flere etterfølgende oppvarminger, etterfulgt av rensing ved hjelp av filtrering og sterilisering.
  2. 2.
   Etter at gelatinen har gjennomgått prosessene nevnt i nr. 1, kan den tørkes og eventuelt pulveriseres eller formes i plater.
  3. 3.
   Bruk av andre konserveringsmidler enn svoveldioksid og hydrogenperoksid skal være forbudt.
 3. C.
  Andre krav til gelatin
  Gelatin skal innpakkes, emballeres, lagres og transporteres under tilfredsstillende hygieniske forhold.
  Særlig
  1. a.
   skal det være et rom eller et eget sted som er avsatt til lagring av innpakkings- og emballeringsmateriale,
  2. b.
   skal innpakking og emballering foregå i et rom eller på et sted som er beregnet på dette formålet.
 4. D.
  Krav til bearbeidingen av hydrolysert protein
  Hydrolysert protein skal framstilles ved en produksjonsprosess som omfatter hensiktsmessige tiltak for å redusere kontaminering. Hydrolysert protein fra drøvtyggere skal ha en molekylvekt lavere enn 10 000 dalton.
  I tillegg til kravene i første ledd skal hydrolyserte proteiner som helt eller delvis kommer fra huder og skinn av drøvtyggere, framstilles i et bearbeidingsanlegg som utelukkende er beregnet til å framstille hydrolysert protein, ved en prosess som omfatter en bearbeiding av råstoff i kategori 3 ved at de legges i saltlake, kalkes og skylles intensivt før
  1. a.
   materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på over 80 °C, etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn 3,6 bar, eller
  2. b.
   materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, etterfulgt av varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 142/2011 Vedlegg IV og X

VEDLEGG IV
BEARBEIDING

KAPITTEL I
KRAV TIL BEARBEIDINGSANLEGG OG VISSE ANDRE ANLEGG OG VIRKSOMHETER

Avsnitt 1
Allmenne vilkår
 1. 1.
  Bearbeidingsanlegg skal oppfylle følgende krav til bearbeiding ved trykksterilisering eller i samsvar med bearbeidingsmetodene nevnt i artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1069/2009:
  1. a.
   Bearbeidingsanlegg skal ikke befinne seg på samme sted som slakterier eller andre virksomheter som er godkjent eller registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) nr. 853/2004, med mindre risikoen for folkehelsen og dyrehelsen som følge av bearbeidingen av animalske biprodukter som kommer fra slike slakterier eller andre virksomheter, reduseres ved at minst følgende vilkår er oppfylt:
   1. i.
    bearbeidingsanlegget skal være fysisk atskilt fra slakteriet eller den andre virksomheten, eventuelt ved at bearbeidingsanlegget er plassert i en bygning som er helt atskilt fra slakteriet eller den andre virksomheten,
   2. ii.
    følgende skal være installert og være i drift i bearbeidingsanlegget:
    • -
     et transportsystem som knytter bearbeidingsanlegget til slakteriet eller den andre virksomheten og som ikke kan omgås,
    • -
     atskilte innganger, mottaksområder, utstyr og utganger for bearbeidingsanlegget og for slakteriet eller virksomheten,
   3. iii.
    det skal vedtas tiltak for å hindre at personale som arbeider på bearbeidingsanlegget og i slakteriet eller den andre virksomheten, sprer risiko,
   4. iv.
    uvedkommende personer og dyr skal ikke ha adgang til bearbeidingsanlegget.

    Som unntak fra punkt i)-iv) kan vedkommende myndighet når det gjelder bearbeidingsanlegg for kategori 3-materiale, tillate andre vilkår enn vilkårene i nevnte punkter, for å redusere risikoen for folkehelsen og dyrehelsen, herunder risiko som oppstår fra bearbeiding av kategori 3-materiale som kommer fra anlegg på et annet sted som er godkjent eller registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) nr. 853/2004.

    Medlemsstatene skal innenfor rammen av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen som omhandlet i artikkel 52 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om deres vedkommende myndigheters anvendelse av dette unntaket.

  2. b.
   Bearbeidingsanlegget skal ha en ren og en uren avdeling med nødvendig skille mellom de to avdelingene. Den urene avdelingen skal ha et overdekket område til mottak av animalske biprodukter, og være utformet slik at den er lett å rengjøre og desinfisere. Gulvene skal være slik utformet at væske er lett å lede bort.
  3. c.
   Bearbeidingsanlegget skal være tilstrekkelig utstyrt med toaletter, garderober og håndvasker for personalet.
  4. d.
   Bearbeidingsanlegget skal kunne produsere varmt vann og damp i tilstrekkelige mengder til at animalske biprodukter kan bearbeides.
  5. e.
   Den urene avdelingen skal om nødvendig ha utstyr for oppstykking av animalske biprodukter og utstyr for overføring av knuste animalske biprodukter til bearbeidingsenheten.
  6. f.
   Når varmebehandling er påkrevd, skal alle installasjoner være utstyrt med
   1. i.
    måleutstyr til å kontrollere temperaturen mot tid og, dersom det er relevant for den anvendte bearbeidingsmetoden, trykk på kritiske steder,
   2. ii.
    registreringsutstyr til kontinuerlig registrering av resultatet av disse målingene, slik at de fortsatt er tilgjengelige med sikte på offentlig kontroll og annen kontroll,
   3. iii.
    et egnet sikkerhetssystem for å unngå utilstrekkelig oppvarming.
  7. g.
   For å hindre at det ferdige produktet rekontamineres av animalske biprodukter som tas inn i bearbeidingsanlegget, skal den delen av anlegget der materialene som skal bearbeides, blir losset, være klart atskilt fra de delene der produktene blir bearbeidet og der det avledede produktet blir lagret.
 2. 2.
  Bearbeidingsanlegget skal ha egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av de containerne eller beholderne som de animalske biproduktene mottas i, og de transportmidlene, med unntak av skip, som de transporteres med.
 3. 3.
  Det skal finnes egnet utstyr til desinfisering av hjulene på, og eventuelt andre deler av, et kjøretøy når kjøretøyet forlater den urene avdelingen i bearbeidingsanlegget.
 4. 4.
  Alle bearbeidingsanlegg skal ha et avløpssystem for spillvann som oppfyller de krav som er fastsatt av vedkommende myndighet i samsvar med Unionens regelverk.
 5. 5.
  Bearbeidingsanlegget skal ha eget laboratorium eller kunne benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal være utstyrt for å kunne foreta nødvendige analyser og skal være godkjent av vedkommende myndighet på grunnlag av en vurdering av laboratoriets kapasitet til å foreta disse analysene, være akkreditert i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder eller regelmessig kontrolleres av vedkommende myndighet for vurdering av laboratoriets kapasitet til å foreta disse analysene.
 6. 6.
  Dersom en risikovurdering har vist at mengden av produkter som behandles, gjør det nødvendig at vedkommende myndighet er til stede på regelmessig eller fast grunnlag, skal bearbeidingsanleggene ha et tilstrekkelig utstyrt låsbart rom som utelukkende skal brukes av kontrollmyndigheten.
Avsnitt 2
Behandling av spillvann
 1. 1.
  Bearbeidingsanlegg for kategori 1-materiale og andre anlegg der spesifisert risikomateriale fjernes, slakterier og bearbeidingsanlegg for kategori 2-materiale, skal som første trinn i behandlingen av spillvann foreta en forbehandling for å skille ut og samle inn animalsk materiale. Utstyret som benyttes i forbehandlingen, skal ha vannlås eller rist med åpninger eller maskevidde på høyst 6 mm ved utløpet, eller det skal ha tilsvarende systemer som sikrer at høyst 6 mm store faste partikler i spillvannet slipper gjennom systemene.
 2. 2.
  Spillvann fra anleggene nevnt i nr. 1 skal forbehandles slik at det sikrer at alt spillvann filtreres ved denne prosessen før det slippes ut fra anlegget. Det skal ikke foretas knusing, oppbløting eller andre typer behandling eller anvendes trykk som vil kunne gjøre det lettere for animalsk materiale å slippe gjennom ved forbehandlingen.
 3. 3.
  Alt animalsk materiale som skilles ut ved forbehandlingen i anleggene nevnt i nr. 1, skal samles inn og transporteres som kategori 1- eller 2-materiale, etter det som er relevant, og disponeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009.
 4. 4.
  Spillvann som har gjennomgått forbehandlingen i anlegg omhandlet i nr. 1, og spillvann fra andre anlegg som håndterer eller bearbeider animalske biprodukter, skal behandles i samsvar med Unionens regelverk, uten restriksjoner i henhold til denne forordning.
 5. 5.
  I tillegg til kravene i nr. 4 kan vedkommende myndighet kreve at driftsansvarlige skal behandle spillvann som kommer fra urene avdelinger i bearbeidingsanlegg og fra anlegg eller virksomheter som utfører mellombehandling med kategori 1- eller 2-materiale eller lagrer kategori 1- eller 2-materiale, i samsvar med vilkår som sikrer at risikoen knyttet til sykdomsframkallende stoffer reduseres.
 6. 6.
  Med forbehold for nr. 1-5 skal det være forbudt å disponere animalske biprodukter, herunder blod og melk, eller avledede produkter gjennom spillvann.

  Kategori 3-materiale som består av slam fra sentrifugering eller separering kan imidlertid disponeres gjennom spillvann, forutsatt at det har gjennomgått en av behandlingene for slam fra sentrifugering eller separering.

Avsnitt 3
Særlige krav til bearbeiding av kategori 1- og 2-materiale
Bearbeidingsanlegg for kategori 1- og 2-materiale skal være utformet slik at full atskillelse av kategori 1-materiale og kategori 2-materiale sikres, fra råstoffet mottas til det framstilte avledede produktet sendes, med mindre en blanding av kategori 1- og 2-materiale bearbeides som kategori 1-materiale.
Avsnitt 4
Særlige krav til bearbeiding av kategori 3-materiale
Følgende krav gjelder i tillegg til de allmenne vilkårene i avsnitt I:
 1. 1.
  Bearbeidingsanlegg der kategori 3-materiale bearbeides, skal ikke befinne seg på samme sted som bearbeidingsanlegg der kategori 1- eller kategori 2-materiale bearbeides, med mindre de befinner seg i en fullstendig atskilt bygning.
 2. 2.
  Vedkommende myndighet kan imidlertid tillate bearbeiding av kategori 3-materiale på et sted der håndtering eller bearbeiding av kategori 1- eller 2-materiale skjer, dersom krysskontaminering hindres på grunn av
  1. a.
   anleggets utforming, særlig mottaksordningene, og gjennom den videre håndteringen av råstoffer,
  2. b.
   utformingen og forvaltningen av utstyret som anvendes til bearbeiding, herunder utformingen og forvaltningen av atskilte bearbeidingslinjer eller av rengjøringsrutiner som utelukker spredning av enhver mulig risiko for folkehelsen og dyrehelsen, og
  3. c.
   utformingen og forvaltningen av områder til midlertidig oppbevaring av sluttproduktene.
 3. 3.
  Bearbeidingsanlegg som bearbeider kategori 3-materiale, skal ha en innretning som gjør det mulig å oppdage fremmedlegemer, som emballasjemateriale, metalldeler osv., i de animalske biproduktene eller avledede produktene, dersom de framstiller materiale beregnet på bruk i fôr. Slike fremmedlegemer skal fjernes før eller under bearbeidingen.

KAPITTEL II
KRAV TIL HYGIENE OG BEARBEIDING

Avsnitt 1
Allmenne hygienekrav
I tillegg til de allmenne hygienekravene i artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal bearbeidingsanlegg ha innført et dokumentert program for skadedyrbekjempelse med sikte på gjennomføring av de tiltak for beskyttelse mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler, som er nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav c) i samme forordning.
Avsnitt 2
Allmenne bearbeidingskrav
 1. 1.
  Det skal anvendes nøyaktig kalibrerte måleinstrumenter/registreringsinnretninger til en kontinuerlig overvåking av bearbeidingsvilkårene. Registre som viser datoen for kalibreringen av måleinstrumentene/registreringsinnretningene, skal oppbevares.
 2. 2.
  Materiale som ikke har gjennomgått den nødvendige varmebehandlingen, for eksempel materiale som ble fjernet ved oppstart, eller materiale som er lekket ut ved kokingen, skal gjennomgå en ny varmebehandling eller samles inn og bearbeides på nytt i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009.
Avsnitt 3
Bearbeidingsmetoder for kategori 1- og 2-materiale
Med mindre vedkommende myndighet krever anvendelse av trykksterilisering (metode 1), skal kategori 1- og 2-materiale bearbeides i samsvar med bearbeidingsmetode 2, 3, 4 eller 5 i kapittel III.
Avsnitt 4
Bearbeiding av kategori 3-materiale
 1. 1.
  De kritiske kontrollpunktene som avgjør omfanget av varmebehandlingen som anvendes i bearbeidingen, skal for hver av bearbeidingsmetodene i vedlegg V kapittel III omfatte følgende:
  1. a.
   råstoffets partikkelstørrelse,
  2. b.
   oppnådd temperatur i varmebehandlingen,
  3. c.
   det trykket råstoffet eventuelt utsettes for, og
  4. d.
   varmebehandlingens varighet eller tilførselshastigheten for et kontinuerlig system. Det skal fastsettes minstekrav til bearbeiding for hvert kritiske kontrollpunkt som anvendes.
 2. 2.
  Dersom det anvendes kjemiske behandlinger som er godkjent av vedkommende myndighet som bearbeidingsmetode 7 i samsvar med kapittel III bokstav G, skal de kritiske kontrollpunktene som avgjør omfanget av de anvendte kjemiske behandlingene, omfatte den oppnådde pH-verdien.
 3. 3.
  Registre som viser at minsteverdiene for behandling for hvert kritiske kontrollpunkt er overholdt, skal oppbevares i minst to år.
 4. 4.
  Kategori 3-materiale skal bearbeides i samsvar med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7, eller dersom det gjelder materiale fra vanndyr, med en av bearbeidingsmetodene 1-7 i kapittel III.

KAPITTEL III
STANDARDMETODER FOR BEARBEIDING

A. Bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering)
Reduksjon
 1. 1.
  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 50 millimeter, skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter reduksjon ikke overstiger 50 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 50 millimeter, skal prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas.
Tid, temperatur og trykk
 1. 2.
  Animalske biprodukter med en partikkelstørrelse på høyst 50 mm skal varmes opp til en kjernetemperatur på over 133 °C i minst 20 sammenhengende minutter, ved et (absolutt) trykk på minst 3 bar. Trykket skal frambringes ved at all luft i steriliseringskammeret fjernes og erstattes med damp (mettet damp); varmebehandlingen kan anvendes som eneste bearbeiding eller som steriliserende for- eller etterbehandling.
 2. 3.
  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system.
B. Bearbeidingsmetode 2
Reduksjon
 1. 1.
  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 150 millimeter, skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter reduksjon ikke overstiger 150 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 150 millimeter, skal prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas.
Tid, temperatur og trykk
 1. 2.
  Etter reduksjonen skal de animalske biproduktene varmes opp slik at det sikres at en kjernetemperatur på over 100 °C opprettholdes i minst 125 minutter, en kjernetemperatur på over 110 °C opprettholdes i minst 120 minutter og en kjernetemperatur på over 120 °C opprettholdes i minst 50 minutter.
  Produktene kan varmes opp til disse kjernetemperaturene i den angitte rekkefølgen eller ved en vilkårlig kombinasjon av de angitte tidsrom.
 2. 3.
  Bearbeidingen skal foretas i et diskontinuerlig system.
C. Bearbeidingsmetode 3
Reduksjon
 1. 1.
  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 30 millimeter, skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter reduksjon ikke overstiger 30 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 30 millimeter, skal prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas.
Tid, temperatur og trykk
 1. 2.
  Etter reduksjonen skal de animalske biproduktene varmes opp slik at det sikres at en kjernetemperatur på over 100 °C opprettholdes i minst 95 minutter, en kjernetemperatur på over 110 °C opprettholdes i minst 55 minutter og en kjernetemperatur på over 120 °C opprettholdes i minst 13 minutter.
  Produktene kan varmes opp til disse kjernetemperaturene i den angitte rekkefølgen eller ved en vilkårlig kombinasjon av de angitte tidsrom.
 2. 3.
  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system.
D. Bearbeidingsmetode 4
Reduksjon
 1. 1.
  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 30 millimeter, skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter reduksjon ikke overstiger 30 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 30 millimeter, skal prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas.
Tid, temperatur og trykk
 1. 2.
  Etter reduksjonen skal de animalske biproduktene plasseres i et kar med tilsatt fett og varmes opp slik at det opprettholdes en kjernetemperatur på over 100 °C i minst 16 minutter, en kjernetemperatur på over 110 °C opprettholdes i minst 13 minutter, en kjernetemperatur på over 120 °C opprettholdes i minst åtte minutter og en kjernetemperatur på over 130 °C opprettholdes i minst tre minutter.
  Produktene kan varmes opp til disse kjernetemperaturene i den angitte rekkefølgen eller ved en vilkårlig kombinasjon av de angitte tidsrom.
 2. 3.
  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system.
E. Bearbeidingsmetode 5
Reduksjon
 1. 1.
  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 20 millimeter, skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter reduksjon ikke overstiger 20 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 20 millimeter, skal prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas.
Tid, temperatur og trykk
 1. 2.
  Etter reduksjonen skal de animalske biproduktene varmes opp til de koagulerer, deretter presses slik at fett og vann fjernes fra det proteinholdige materialet. Det proteinholdige materialet skal deretter varmes opp slik at det sikres at en kjernetemperatur på over 80 °C opprettholdes i minst 120 minutter og en kjernetemperatur på over 100 °C opprettholdes i minst 60 minutter.
  Produktene kan varmes opp til disse kjernetemperaturene i den angitte rekkefølgen eller ved en vilkårlig kombinasjon av de angitte tidsrom.
 2. 3.
  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system.
F. Bearbeidingsmetode 6 (bare for animalske biprodukter av kategori 3 fra vanndyr/virvelløse dyr som lever i vann)
Reduksjon
 1. 1.
  De animalske biproduktene skal reduseres til en partikkelstørrelse på høyst
  1. a.
   50 mm ved varmebehandling i samsvar med nr. 2 bokstav a), eller
  2. b.
   30 mm ved varmebehandling i samsvar med nr. 2 bokstav b).

  Deretter skal de blandes med maursyre slik at pH-verdien reduseres til og holder seg på 4,0 eller lavere. Blandingen skal oppbevares i minst 24 timer før den behandles ytterligere.

Tid, temperatur og trykk
 1. 2.
  Etter reduksjon skal blandingen varmes opp til
  1. a.
   en kjernetemperatur på minst 90 °C i minst 60 minutter, eller
  2. b.
   en kjernetemperatur på minst 70 °C i minst 60 minutter.

  Når det brukes et system for kontinuerlig gjennomstrømning, skal produktets gang gjennom varmeveksleren kontrolleres ved hjelp av mekaniske innretninger som begrenser bevegelsen på en slik måte at produktet etter avsluttet varmebehandling har gjennomgått en syklus som er tilstrekkelig både når det gjelder tid og temperatur.

 2. 3.
  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system.
G. Bearbeidingsmetode 7
 1. 1.
  Enhver bearbeidingsmetode som er godkjent av vedkommende myndighet, forutsatt at den driftsansvarlige har vist vedkommende myndighet følgende:
  1. a.
   at de relevante farene knyttet til utgangsmaterialet er identifisert, idet det er tatt hensyn til materialets opprinnelse, samt mulig risiko idet det er tatt hensyn til dyrehelsetilstanden i den medlemsstaten, det området eller den sonen metoden skal anvendes i,
  2. b.
   at bearbeidingsmetoden gjør det mulig å redusere disse farene til et nivå som ikke utgjør en betydelig risiko for folkehelsen og dyrehelsen,
  3. c.
   at det i en periode på 30 produksjonsdager, daglig er tatt prøver av sluttproduktet i samsvar med følgende mikrobiologiske krav:
   1. i.
    Prøver av materiale som er tatt rett etter behandlingen:

    Clostridium perfringens: ingen forekomst i 1 g av produktet.

   2. ii.
    Prøver av materiale som er tatt under lagring eller ved uttak fra lager:

    Salmonella: ingen forekomst i 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.

    Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

    der:

    n = antall prøver som skal undersøkes,
    m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke overstiger m,
    M = største bakterietall; resultatet anses som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller høyere enn M, og
    c = antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid anses som akseptabel dersom bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m.

 2. 2.
  Opplysninger om de kritiske kontrollpunktene som gjør det mulig å fastslå at det enkelte bearbeidingsanlegg overholder de mikrobiologiske kravene på en tilfredsstillende måte, skal registreres og oppbevares slik at den driftsansvarlige og vedkommende myndighet kan kontrollere bearbeidingsanleggets drift. De opplysningene som skal registreres og kontrolleres, skal omfatte partikkelstørrelse, og eventuelt kritisk temperatur, absolutt tid, trykkprofil, tilførselshastighet for råstoff og resirkuleringsrate for fett.
 3. 3.
  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet tillate anvendelse av bearbeidingsmetoder som er blitt godkjent før denne forordning trer i kraft, i samsvar med kapittel III i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1774/2002.
 4. 4.
  Vedkommende myndighet skal permanent eller midlertidig oppheve anvendelsen av bearbeidingsmetoder omhandlet i nr. 1 og 3 dersom den får bevis for at en eller flere av omstendighetene omhandlet i nr. 1 bokstav a) eller b) er vesentlig endret.
 5. 5.
  Vedkommende myndighet skal på anmodning formidle de tilgjengelige opplysningene i henhold til nr. 1 og 2 om en godkjent bearbeidingsmetode, til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat.

KAPITTEL IV
ALTERNATIVE METODER FOR BEARBEIDING

Avsnitt 1
Alminnelige bestemmelser
M1
 1. 1.
  Materiale som oppstår gjennom bearbeiding av kategori 1- og 2-materiale skal merkes permanent i samsvar med kravene for merking av visse avledede produkter i vedlegg VIII kapittel V.
  Slik merking skal imidlertid ikke kreves for følgende materiale nevnt i avsnitt 2:
  1. a.
   biodiesel framstilt i samsvar med bokstav D,
  2. b.
   hydrolysert materiale nevnt i bokstav H,
  3. c.
   blandinger av svine- og fjørfegjødsel med ulesket kalk framstilt i samsvar med bokstav I,

   M13

  4. d.
   fornybare drivstoffer framstilt av smeltet fett fra kategori 1- og kategori 2-materiale i samsvar med punkt J og L.

   M13

   M1

 2. 2.
  For å gjøre det lettere å innføre en ny, alternativ metode skal vedkommende myndighet i en medlemsstat på anmodning formidle resultatene fra offentlige kontroller til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat når en alternativ metode for første gang anvendes i den medlemsstaten.
Avsnitt 2
Krav til bearbeidingen
A. Alkalisk hydrolyse
 1. 1.Utgangsmateriale
  Til denne prosessen kan det anvendes animalske biprodukter av alle kategorier.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  Alkalisk hydrolyse skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen:
  1. a.
   Det skal benyttes en løsning av enten natriumhydroksid (NaOH) eller kaliumhydroksid (KOH) (eller en blanding av de to), i en mengde som sikrer en omtrentlig molær likeverdighet til vekt, type og sammensetning av de animalske biproduktene som skal nedbrytes.
   Dersom et høyt fettinnhold i de animalske biproduktene nøytraliserer basen, skal den tilsatte basen tilpasses slik at den nevnte molære likeverdigheten oppnås.
  2. b.
   Animalske biprodukter skal plasseres i en beholder av legert stål. Den oppmålte mengden av alkalisk stoff skal tilsettes enten i fast form eller som en løsning, som beskrevet i bokstav a).
  3. c.
   De animalske biproduktene og alkaliblandingen skal varmes opp til en kjernetemperatur på minst 150 °C og et trykk (absolutt) på minst 4 bar, i minst
   1. i.
    tre sammenhengende timer,
   2. ii.
    seks sammenhengende timer når det gjelder animalske biprodukter omhandlet i artikkel 8 bokstav a) i) og ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009.
    Materiale framstilt av kategori 1-materiale som består av dyr som er avlivet som følge av tiltak for å utrydde TSE, og som er enten drøvtyggere som det ikke kreves TSE-prøving av, eller drøvtyggere som har gjennomgått prøving med negativt resultat i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001, kan bearbeides i samsvar med nr. 2 bokstav c) i) i dette avsnitt, eller
   3. iii.
    én sammenhengende time når det gjelder animalske biprodukter som består av materiale fra bare fisk eller fjørfe.
  4. d.
   Prosessen skal gjennomføres i et diskontinuerlig system, og materialet i karet skal blandes kontinuerlig for å fremme nedbrytningsprosessen, helt til vevet er oppløst og bein og tenner er blitt myke.
  5. e.
   De animalske biproduktene skal behandles slik at kravene til tid, temperatur og trykk oppfylles samtidig.
B. Hydrolyse under høyt trykk og høy temperatur
 1. 1.Utgangsmateriale
  Til denne prosessen kan det brukes kategori 2- og 3-materiale.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  Hydrolyse under høyt trykk og høy temperatur skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen:
  1. a.
   de animalske biproduktene skal varmes opp til en kjernetemperatur på minst 180 °C i minst 40 sammenhengende minutter og med et trykk (absolutt) på minst 12 bar, og oppvarmingen skjer via indirekte damp til biolysereaktoren,
  2. b.
   prosessen skal gjennomføres i et diskontinuerlig system og materialet i karet skal blandes kontinuerlig, og
  3. c.
   de animalske biproduktene skal behandles slik at kravene til tid, temperatur og trykk oppfylles samtidig.
C. Framstilling av biogass fra hydrolyse under høyt trykk
 1. 1.Utgangsmateriale
  Til denne prosessen kan det anvendes animalske biprodukter av alle kategorier.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  Framstilling av biogass fra hydrolyse under høyt trykk skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen:
  1. a.
   De animalske biproduktene skal først bearbeides med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) i samsvar med kapittel III, i et godkjent bearbeidingsanlegg.
  2. b.
   Etter bearbeidingen nevnt i bokstav a), skal det avfettede materialet behandles ved en temperatur på minst 220 °C i minst 20 minutter med et trykk (absolutt) på minst 25 bar, og oppvarmingen foregår i to trinn; først med direkte dampinnsprøyting og deretter indirekte i en koaksial varmeveksler.
  3. c.
   Prosessen skal gjennomføres i et diskontinuerlig system eller fortløpende, og materialet i karet blandes kontinuerlig.
  4. d.
   De animalske biproduktene skal behandles slik at kravene til tid, temperatur og trykk oppfylles samtidig.
  5. e.
   Det resulterende materialet skal deretter blandes med vann og gjennomgå anaerob gjæring (omdanning til biogass) i en biogassreaktor.
  6. f.
   Dersom utgangsmaterialet er av kategori 1, skal hele prosessen gjennomføres på samme sted og i et lukket system, og den biogassen som blir produsert under prosessen, skal forbrennes raskt i samme anlegg ved minst 900 °C, etterfulgt av rask kjøling (quenching).
D. Produksjon av biodiesel
 1. 1.Utgangsmateriale
  Til denne prosessen kan det anvendes en fettfraksjon fra animalske biprodukter av alle kategorier.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  Produksjon av biodiesel skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen:
  1. a.
   Med mindre det anvendes fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fettfraksjonen fra animalske biprodukter først bearbeides med
   1. i.
    bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) i kapittel III dersom det gjelder kategori 1- eller 2-materiale, og
   2. ii.
    bearbeidingsmetodene 1-5 eller bearbeidingsmetode 7 dersom det gjelder kategori 3-materiale, eller bearbeidingsmetodene 1-7 i kapittel III dersom det gjelder materiale fra fisk.
  2. b.
   Det bearbeidede fettet skal bearbeides ytterligere ved bruk av én av følgende metoder:
   1. i.
    en prosess der det bearbeidede fettet skal skilles fra proteinet og, dersom det gjelder fett fra drøvtyggere, skal uløselige urenheter som overstiger 0,15 vektprosent, fjernes, og deretter skal det bearbeidede fettet gjennomgå forestring og transforestring.
    Det kreves imidlertid ikke forestring av bearbeidet fett fra kategori 3-materiale. Ved forestring skal pH-verdien senkes til et nivå under 1 ved tilsetning av svovelsyre (H2 SO4) eller en tilsvarende syre, og blandingen varmes opp til 72 °C i to timer mens den blandes kraftig.
    Transforestringen skal utføres ved at pH-verdien økes til ca. 14 med kaliumhydroksid eller med en tilsvarende base ved 3 550 °C i minst 15 minutter. Transforestringen skal utføres to ganger på de vilkårene som er beskrevet i dette punkt, ved bruk av en ny basisk løsning. Prosessen skal etterfølges av en raffinering av produktene, herunder en vakuumdestillasjon ved 150 °C, som gir biodiesel,
   2. ii.
    en prosess med tilsvarende parametrer, som er godkjent av vedkommende myndighet.
E. Brookes forgassing
 1. 1.Utgangsmateriale
  Til denne prosessen kan det brukes kategori 2- og 3-materiale.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  Brookes forgassing skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen:
  1. a.
   Etterbrenningskammeret skal varmes opp med naturgass.
  2. b.
   De animalske biproduktene skal plasseres i forgasserens primærkammer og døren lukkes. Primærkammeret skal ikke ha brennere og skal i stedet varmes opp ved overføring av varme fra etterbrenningskammeret som skal befinne seg under primærkammeret. For å gjøre prosessen mer effektiv skal det slippes inn luft bare til primærkammeret gjennom tre innsugingsventiler på hoveddøren.
  3. c.
   De animalske biproduktene skal bli til flyktige komplekse hydrokarboner, og gassene som oppstår, ledes fra primærkammeret gjennom en smal åpning øverst på den bakre veggen mot blande- og krakkingssonene, hvor de knuses til sine enkelte bestanddeler. Gassene skal til slutt ledes inn i etterbrenningskammeret der de skal forbrennes i flammen fra en brenner med naturgass i et luftoverskudd.

   M23

  4. d.
   Hver bearbeidingsenhet må ha to brennere og to sekundære vifter som reserve i tilfelle det oppstår feil ved brennerne eller viftene. Sekundærkammeret må være utformet slik at det gir en oppholdstid på minst to sekunder ved en temperatur på minst 850 °C under alle forbrenningsforhold. ◄M23
  5. e.
   På vei ut av sekundærkammeret skal eksosen ledes gjennom et trykkregulerende spjeld nede i skorsteinen, som kjøler og fortynner den med omgivelsesluften, samtidig som trykket i primær- og sekundærkammeret opprettholdes.
  6. f.
   Prosessen skal skje i en syklus på 24 timer, som omfatter påfylling, bearbeiding, nedkjøling og fjerning av aske. Ved slutten av syklusen skal restasken fjernes fra primærkammeret ved hjelp av vakuumekstraksjon til lukkede sekker som deretter forsegles før transport.
  7. g.
   Forgassing av andre materialer enn animalske biprodukter skal ikke være tillatt.
F. Forbrenning av animalsk fett i dampkjel
 1. 1.Utgangsmateriale
  Til denne prosessen kan det anvendes en fettfraksjon fra animalske biprodukter av alle kategorier.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  Forbrenning av animalsk fett i dampkjel skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen:
  1. a.
   Med mindre det anvendes fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fettfraksjonen fra animalske biprodukter først bearbeides på følgende måte:
   1. i.
    når det gjelder fettfraksjonen av kategori 1- og 2-materiale som skal forbrennes i et annet anlegg:
    • -
     med en av bearbeidingsmetodene 1-5 i kapittel III i dette vedlegg dersom det gjelder fettfraksjonen fra bearbeidingen av drøvtyggere som er blitt prøvet med negativt resultat i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 og fra bearbeidingen av andre dyr enn drøvtyggere som er underlagt krav om TSE-prøving,
    • -
     med bearbeidingsmetode 1 i kapittel III dersom det gjelder fettfraksjonen fra bearbeidingen av andre drøvtyggere, og
   2. ii.
    med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 dersom det gjelder kategori 1- og 2-materiale som skal forbrennes i samme anlegg, og kategori 3-materiale; med bearbeidingsmetode 1-7 i kapittel III dersom det gjelder materiale framstilt av fisk.
  2. b.
   Fettfraksjonen skal skilles fra proteinet, og dersom det gjelder fett fra drøvtyggere som skal forbrennes i et annet anlegg, skal uløselige urenheter som overstiger 0,15, fjernes.
  3. c.
   Etter bearbeidingen nevnt i bokstav a) og b) gjøres følgende:
   1. i.
    fettet fordampes i dampkjel og forbrennes ved en temperatur på minst 1 100 °C i minst 0,2 sekunder, eller
   2. ii.
    fettet bearbeides med tilsvarende prosessparametrer som er godkjent av vedkommende myndighet.
  4. d.
   Forbrenning av annet materiale av animalsk opprinnelse enn animalsk fett, skal ikke være tillatt.
  5. e.
   Forbrenningen av fett framstilt av kategori 1- og 2-materiale skal skje i det samme anlegget som der fettet smeltes, for å utnytte den genererte energien til smelteprosessene. Vedkommende myndighet kan imidlertid tillate at fettet flyttes til andre anlegg med sikte på forbrenning, forutsatt at:
   1. i.
    bestemmelsesanlegget er godkjent til å utføre forbrenningen,
   2. ii.
    bearbeidingen av næringsmidler og fôr i et godkjent anlegg på samme område skjer under strenge krav til atskillelse.
  6. f.
   Forbrenningen skal skje i samsvar med Unionens regelverk for miljøvern, særlig når det gjelder kravene i dette regelverket om beste tilgjengelige teknikker for kontroll over og overvåking av utslipp.
G. Prosessen termomekanisk produksjon av biodrivstoff
 1. 1.Utgangsmateriale
  Til denne prosessen kan det brukes husdyrgjødsel, mage- og tarminnhold og kategori 3-materiale.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  Termomekanisk produksjon av biodrivstoff skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen:
  1. a.
   De animalske biproduktene fylles i en varmeveksler og behandles deretter ved en temperatur på 80 °C i åtte timer I løpet av dette tidsrommet reduseres materialets partikkelstørrelse konstant ved hjelp av egnet mekanisk utstyr.
  2. b.
   Materialet behandles deretter ved en temperatur på 100 °C i minst to timer.
  3. c.
   Partikkelstørrelsen i det resulterende materialet skal ikke være mer enn 20 millimeter.
  4. d.
   De animalske biproduktene skal behandles slik at kravene til tid, temperatur og trykk i bokstav a) og b) oppfylles samtidig.
  5. e.
   Under varmebehandlingen av materialet skal fordampet vann kontinuerlig fanges opp fra luftrommet over biodrivstoffet, og ledes gjennom en kondensator av rustfritt stål. Kondensatet holdes ved en temperatur på minst 70 °C i minst én time før det slippes ut som spillvann.
  6. f.
   Etter varmebehandlingen av materialet skal det resulterende biodrivstoffet tømmes ut av varmeveksleren og transporteres automatisk gjennom et helt tildekket og lukket transportsystem til avfallsforbrenning eller samforbrenning på samme sted.
  7. g.
   Prosessen skal utføres i et diskontinuerlig system.
M9
M1
I. Kalkbehandling av svine- og fjørfegjødsel
 1. 1.Utgangsmateriale
  I denne prosessen kan det anvendes husdyrgjødsel som nevnt i artikkel 9 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, fra svin og fjøre.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  1. a.
   Husdyrgjødselens tørrstoffinnhold skal fastsettes ved anvendelse av metoden CEN EN 12880 20001Karakterisering av slam. Bestemmelse av tørrstoffinnhold og vanninnhold.
   Til denne prosessen skal tørrstoffinnholdet være mellom 15 % og 70 %.
  2. b.
   Mengden av kalk som skal tilsettes, skal bestemmes på en slik måte at kombinasjonene av tid og temperatur som er fastsatt i bokstav f), oppnås.
  3. c.
   De animalske biproduktene som skal bearbeides, skal ha en partikkelstørrelse på høyst 12 mm.
   Ved behov skal størrelsen på partiklene fra husdyrgjødsel reduseres slik at den største tillatte partikkelstørrelsen ikke overskrides.
  4. d.
   Husdyrgjødselen skal blandes med ulesket kalk (CaO) med middels til høy reaktivitet på mindre enn seks minutter for å oppnå en temperaturstigning på 40 °C i samsvar med kriteriene i reaktivitetstest nr. 5.10 i metode CEN EN 459-2:2002.2
   Blandingen skal skje i to blandere i linje, med to skruer per blander.
   Begge blanderne skal
   1. i.
    ha en skruediameter på 0,55 m og en skruelengde på 3,5 m,
   2. ii.
    drives med en kraft på 30 kW, og skruens rotasjonshastighet skal være 156 rpm,
   3. iii.
    ha en behandlingskapasitet på 10 tonn per time.
    Blandingen skal i gjennomsnitt vare i ca. to minutter.
  5. e.
   Blandingen skal blandes i minst seks timer til en masse med en vekt på minst to tonn.
  6. f.
   Det skal foretas kontinuerlig måling på kontrollsteder i massen for å påvise at blandingen i massen oppnår en pH-verdi på minst 12 i løpet av en av følgende perioder, der en av de tilsvarende temperaturene skal oppnås:
   1. i.
    60 °C i løpet av 60 minutter, eller
   2. ii.
    70 °C i løpet av 30 minutter.
  7. g.
   Prosessen skal utføres i et diskontinuerlig system.
  8. h.
   Det skal innføres en permanent skriftlig framgangsmåte som bygger på HACCP-prinsippene.
  9. i.
   Driftsansvarlige har gjennom en validering i samsvar med følgende krav mulighet til å påvise for vedkommende myndighet at en prosess der det anvendes annet blandeutstyr enn det som er nevnt i bokstav d), eller anvendes dolomittkalk (CaOMgO) i stedet for ulesket kalk, er minst like effektiv som prosessen som beskrives i bokstav a)-h).
   En slik validering skal
   • -
    påvise at det ved anvendelse av et annet blandeutstyr enn det som er nevnt i bokstav d), eller av dolomittkalk, kan framstille en blanding med husdyrgjødsel som oppnår de parametrene for pH-verdi, tid og temperatur som er nevnt i bokstav f),
   • -
    bygge på kontroll av tid og temperatur i den nedre, midtre og øvre delen av massen, med et representativt antall kontrollpunkter (minst fire kontrollpunkter i den nedre delen, som skal plasseres høyst 10 cm fra bunnen og høyst 10 cm fra toppen av den nedre delen, ett kontrollpunkt i den midtre delen halvveis mellom den øvre og den nedre delen, og fire kontrollpunkter i den øvre delen, som skal plasseres høyst 10 cm under overflaten og høyst 10 cm under massens øvre del),
   • -
    gjennomføres i to perioder på minst 30 dager, hvorav den ene skal være i den kalde årstiden på det geografiske stedet der blandeutstyret skal anvendes.
J. Katalytisk flertrinnsprosess for framstilling av fornybare drivstoffer
 1. 1.Utgangsmateriale
  1. a.
   Til denne prosessen kan følgende materiale anvendes:
   1. i.
    smeltet fett fra kategori 2-materiale, som er bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering),
   2. ii.
    fiskeolje eller smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er bearbeidet med
    • -
     én av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7, eller
    • -
     når det gjelder materiale fra fiskeolje, én av bearbeidingsmetodene 1-7,
   3. iii.
    fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.
  2. b.
   Det er forbudt å anvende smeltet fett fra kategori 1-materiale til denne prosessen.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  1. a.
   Det smeltede fettet skal gjennomgå en forbehandling som består av
   1. i.
    bleking av det sentrifugerte materialet ved at det passerer gjennom et leirefilter,
   2. ii.
    fjerning av resterende uløselige urenheter ved filtrering.
  2. b.
   Det forbehandlede materialet skal gjennomgå en katalytisk flertrinnsprosess som består av et trinn med hydro-deoksygenering etter fulgt av et trinn med isomerisering.
   Materialet må utsettes for et trykk på minst 20 bar ved en temperatur på minst 250 °C i minst 20 minutter.

   M1

M9
K. Ensilering av fiskemateriale
 1. 1.Utgangsmateriale
  Til denne prosessen skal bare følgende biprodukter fra vanndyr anvendes:
  1. a.
   Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav f) i) og iii) i forordning (EF) nr. 1069/2009,
  2. b.
   Kategori 3-materialer.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  1. 2.1.
   Materiale som skal behandles, skal innsamles fra akvakulturanlegg og bearbeidingsanlegg for næringsmidler daglig og uten unødvendige forsinkelser, kvernes eller hakkes, og deretter ensileres ved en pH-verdi på høyst 4, med maursyre eller annen organisk syre godkjent i samsvar med fôrvareregelverket. Fiskeensilasjen som er et resultat av dette, skal være en suspensjon av oppdelte vanndyr gjort flytende gjennom aktiviteten til endogene enzymer med tilstedeværelse av tilsatt syre. Proteinene fra vanndyr skal reduseres til mindre og oppløselige enheter ved hjelp av enzymene og syren for å unngå mikrobiell nedbrytning. Det ensilerte materiale transporteres til bearbeidingsanlegget.
  2. 2.2.
   Ved bearbeidingsanlegget skal det ensilerte materiale fra vanndyr ledes via rørledninger til lukkede lagringstanker. Inkubasjonstiden må være minst 24 timer ved en pH-verdi på høyst 4 før varmebehandlingen kan gjennomføres. Før varmebehandlingen skal ensilasjen fra vanndyr ha en pH-verdi på høyst 4 og en partikkelstørrelse på mindre enn 10 mm etter filtrering eller oppløsning på anlegget. Under bearbeidingen skal den forvarmes til over 85 °C etterfulgt av inkubasjon i en isolert beholder for å oppnå 85 °C i alt fiskemateriale i 25 minutter. Bearbeidingen skal skje i en lukket produksjonslinje med tanker og rørledninger.
  3. 2.3.
   Før godkjenning kan gis skal driftsansvarliges permanente skriftlige framgangsmåte nevnt i artikkel 29 nr. 1) til 3) i forordning (EF) nr. 1069/2009 vurderes av vedkommende myndighet.
M9
M13
L. Flertrinnsprosess med katalytisk hydrobehandling for framstilling av fornybare drivstoffer
 1. 1.Utgangsmaterialer
  Til denne prosessen kan følgende materialer brukes:
  1. a.
   Smeltet fett som er framstilt av kategori 1-materiale, og som er bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering).
   1 BS EN 12880:2000, Karakterisering av slam. Bestemmelse av tørrstoffinnhold og vanninnhold. Den europeiske standardiseringskomité.
   2 Metode CEN EN 459-2:2002 CEN/TC 51 - Sement og byggekalk. Den europeiske standardiseringskomité.
  2. b.
   Smeltet fett og fiskeolje som er i samsvar med punkt J nr. 1 bokstav a) i dette avsnitt.
 2. 2.Bearbeidingsmetode
  1. a.
   Det smeltede fettet skal gjennomgå en forbehandling som minst omfatter bleking av utgangsmaterialet, herunder smeltet fett, med syre i nærvær av blekejord samt etterfølgende fjerning av den brukte blekejorden og uløselige urenheter ved filtrering.
   Før denne behandlingen kan smeltet fett avslimes med syre og/eller kaustisk løsning for å fjerne urenheter fra det smeltede fettet ved at det dannes slim som senere fraskilles ved sentrifugering.
  2. b.
   De forbehandlede materialene skal gjennomgå en hydrobehandlingsprosess som består av et trinn med katalytisk hydrobehandling, et strippingstrinn og deretter et isomeriseringstrinn.
   Materialene skal utsettes for et trykk på minst 30 bar ved en temperatur på minst 265 °C i minst 20 minutter.
M13
Avsnitt 3
Disponering og bruk av avledede produkter
 1. 1.
  Avledede produkter fra bearbeidingen av
  1. a.
   kategori 1-materiale skal
   1. i.
    disponeres i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009,
   2. ii.
    disponeres ved nedgraving på en godkjent fyllplass,

    M4

   3. iii.
    omdannes til biogass. I slike tilfeller skal råtnerester disponeres i samsvar med i) eller ii), unntatt dersom materialet oppstår fra bearbeiding i samsvar med nr. 2 bokstav a) eller b), og restene kan brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 2 bokstav a) eller nr. 2 bokstav b) iii), eller,

    M4

   4. iv.
    bearbeides videre til fettderivater med andre bruksformål enn fôring.
  2. b.
   Kategori 2- eller 3-materiale skal

   M4

   1. i.
    disponeres i samsvar med nr. 1 bokstav a) i) eller ii), med eller uten forutgående bearbeiding i samsvar med artikkel 13 bokstav a) og b) og artikkel 14 bokstav a) og (b) i forordning (EF) nr. 1069/2009

    M4

   2. ii.
    bearbeides videre til fettderivater med andre bruksformål enn fôring,
   3. iii.
    brukes som organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel, eller
   4. iv.
    komposteres eller omdannes til biogass.
 2. 2.
  For materiale som oppstår gjennom bearbeiding gjelder følgende:
  1. a.
   Materiale som oppstår gjennom alkalisk hydrolyse i henhold til avsnitt 2 bokstav A, kan omdannes i et biogassanlegg og deretter forbrennes raskt ved minst 900 °C, etterfulgt av rask kjøling (quenching); dersom materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 1069/2009 er blitt anvendt som utgangsmateriale, skal omdanningen til biogass skje på samme sted som bearbeidingen og i et lukket system.
  2. b.
   Materiale som oppstår gjennom produksjon av biodiesel kan
   1. i.
    dersom det gjelder biodiesel og rester fra destillering av biodiesel, anvendes som drivstoff uten begrensninger i henhold til denne forordning (sluttpunkt),

    M4

   2. ii.
    når det gjelder kaliumsulfat, brukes til direkte spredning på jord eller til produksjon av avledede produkter for spredning på jord,
   3. iii.
    når det gjelder glyserin som er framstilt av kategori 1- eller 2-materiale som er bearbeidet i samsvar med bearbeidingsmetoden fastsatt i kapittel III:
    • -
     brukes for tekniske formål,
    • -
     omdannes til biogass, i hvilket tilfelle råtnerestene kan spres på jord på produsentmedlemsstatens nasjonale territorium, dersom vedkommende myndighet har gitt tillatelse til dette, eller
    • -
     brukes til denitrifikasjon i et renseanlegg, i hvilket tilfelle restene av denitrifikasjonen kan spres på jord i samsvar med rådsdirektiv 91/271/EØF,1
   4. iv.
    når det gjelder glyserin framstilt av kategori 3-materiale:
    • -
     brukes for tekniske formål,
    • -
     omdannes til biogass, i hvilket tilfelle råtnerestene kan spres på jord, eller
    • -
     brukes til fôring, forutsatt at glyserinet ikke er framstilt av kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n), o) og p) i forordning (EF) nr. 1069/2009,

    M4

   M1

  3. c.
   materiale som oppstår gjennom den katalytiske flertrinnsprosessen for framstilling av fornybare drivstoffer, kan
   1. i.
    dersom det gjelder bensin og andre drivstoffer som oppstår gjennom prosessen, anvendes som drivstoff uten begrensninger i henhold til denne forordning (sluttpunkt),
   2. ii.
    dersom det gjelder brukt leire fra bleking og slam fra forbehandlingsprosessen nevnt i avsnitt 2 bokstav J nr. 2 bokstav a)
    • -
     disponeres ved forbrenning eller samforbrenning
    • -
     omdannes til biogass,
    • -
     komposteres eller anvendes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 36 bokstav a) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009.

   M1

   M9

  4. d.
   den kalkbehandlede blandingen av svine- og fjørfegjødsel kan spres på mark som bearbeidet husdyrgjødsel.
  5. e.
   Det avledede sluttproduktet fra ensilering av fiskemateriale kan
   1. i.
    for kategori 2-materiale brukes til formål nevnt i artikkel 13 bokstav a) til d) og g) til i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 uten videre bearbeiding eller som fôr til dyr nevnt i artikkel 18 eller artikkel 36 bokstav a) ii) i nevnte forordning, eller
   2. ii.
    for kategori 3-materiale brukes til formål nevnt i artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

   M9

   M13

  6. f.
   Materiale som oppstår gjennom flertrinnsprosessen med katalytisk hydrobehandling for framstilling av fornybare drivstoffer, kan
   1. i.
    dersom det gjelder fornybar diesel, fornybart jetdrivstoff, fornybar propan og fornybar bensin som oppstår gjennom prosessen, brukes som drivstoff uten begrensninger i henhold til denne forordning (sluttpunkt),
   2. ii.
    dersom det gjelder slam fra avslimingen og brukt blekejord fra forbehandlingsprosessen nevnt i avsnitt 2 punkt L nr. 2 bokstav a),
    • -
     disponeres i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009,
    • -
     disponeres ved nedgraving på en godkjent fyllplass,
    • -
     omdannes til biogass, forutsatt at råtnerestene fra omdanningen til biogass disponeres ved avfallsforbrenning, samforbrenning eller nedgraving på en godkjent fyllplass,
    • -
     brukes for tekniske formål som nevnt i artikkel 36 bokstav a) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009.

   M13

   M4

 3. 3.
  Alt annet avfall enn animalske biprodukter og avledede produkter som oppstår fra bearbeidingen av animalske biprodukter i samsvar med dette avsnitt, for eksempel slam, filterinnhold, aske og råtnerester, skal disponeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og denne forordning.

  M4

1 EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40.

VEDLEGG X
FÔRMIDLER

KAPITTEL I
ALMINNELIGE KRAV TIL BEARBEIDING OG OMSETNING

Mikrobiologiske krav til avledede produkter
Følgende mikrobiologiske krav skal gjelde for avledede produkter:

Prøver av sluttproduktene som er tatt under lagring eller ved uttak fra lager i bearbeidingsanlegget, skal oppfylle følgende krav:

Salmonella: ingen forekomst i 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

der:

n = antall prøver som skal undersøkes,

m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke overstiger m,

M = største bakterietall; resultatet anses som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller høyere enn M, og

c = antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m.

De mikrobiologiske kravene i dette kapittel skal imidlertid ikke gjelde for fett og fiskeolje fra bearbeiding av animalske biprodukter, dersom det tas prøver av det bearbeidede animalske proteinet som framstilles ved samme bearbeiding, for å sikre at disse kravene er oppfylt.

KAPITTEL II
SÆRLIGE KRAV TIL BEARBEIDET ANIMALSK PROTEIN OG ANDRE AVLEDEDE PRODUKTER

Avsnitt 1
Særlige krav til bearbeidet animalsk protein
M12
 1. A.Råstoffer
  1. 1.
   Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, unntatt kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein.
  2. 2.
   Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter beregnet på produksjon av fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr kan bare komme fra følgende insektarter:
   1. i.
    Svart soldatflue (Hermetia illucens) og husflue (Musca domestica).
   2. ii.
    Stor melbille (Tenebrio molitor) og liten melbille (Alphitobius diaperinus).
   3. iii.
    Hussiriss (Acheta domesticus), tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus) og feltsiriss (Gryllus assimilis).

    M12

    M29

   4. iv.
    Silkeorm (Bombyx mori)

    M29

 2. B.Krav til bearbeidingen
  1. 1.
   Bearbeidet animalsk protein fra pattedyr skal være behandlet med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) i henhold til vedlegg IV kapittel III.
   Imidlertid gjelder følgende:
   1. a.
    Svineblod eller bestanddeler av svineblod til framstilling av blodmel kan i stedet være behandlet med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, forutsatt at det dersom bearbeidingsmetode 7 er anvendt, skal være varmebehandlet til en kjernetemperatur på 80 °C.
   2. b.
    Bearbeidet animalsk protein fra pattedyr
    1. i.
     kan være behandlet med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, forutsatt at det deretter disponeres eller brukes som brensel til forbrenning,
    2. ii.
     kan, dersom det utelukkende er beregnet på bruk i fôr til kjæledyr, være behandlet med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, forutsatt at det
     • -
      transporteres i egne beholdere som ikke brukes til transport av animalske biprodukter eller fôr til produksjonsdyr, og
     • -
      sendes direkte fra et bearbeidingsanlegg for kategori 3-materiale til produksjonsanlegget for fôr til kjæledyr eller til et godkjent lagringsanlegg, og deretter sendes direkte derfra til et produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr.
  2. 2.
   Bearbeidet animalsk protein som ikke kommer fra pattedyr, med unntak av fiskemel, skal være behandlet med én av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7.
  3. 3.
   Fiskemel skal være behandlet med
   1. a.
    en av bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III, eller
   2. b.
    en annen metode som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske kravene til avledede produkter i kapittel I i dette vedlegg.
 3. C.Lagring
  1. 1.
   Bearbeidet animalsk protein skal pakkes og lagres i nye eller steriliserte sekker, eller lagres i siloer som er beregnet på dette, eller i lagerrom.
   Det skal treffes tilstrekkelige tiltak for å redusere kondens i siloer, transportører eller heiseinnretninger så mye som mulig.
  2. 2.
   Produkter på transportører, i heiseinnretninger og siloer skal beskyttes mot tilfeldig kontaminering.
  3. 3.
   Utstyr til behandling av bearbeidet animalsk protein skal holdes rent og tørt og skal ha egnede kontrollpunkter, slik at det er mulig å kontrollere at utstyret er rent.
   Alle lagringssteder skal regelmessig tømmes og rengjøres, i det omfang som er nødvendig for å unngå kontaminering.
  4. 4.
   Bearbeidet animalsk protein skal oppbevares tørt.
   Lekkasjer og kondens i lagringsområdet skal unngås.
Avsnitt 2
Særlige krav til blodprodukter
 1. A.Råstoff
  Bare blod som er nevnt i artikkel 10 bokstav a) og artikkel 10 bokstav b) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av blodprodukter.
 2. B.Krav til bearbeidingen
  Blodprodukter skal være behandlet med
  1. a.
   en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, eller
  2. b.
   en annen metode som sikrer at blodproduktet oppfyller de mikrobiologiske kravene til avledede produkter i kapittel I i dette vedlegg.
Avsnitt 3
Særlige krav til smeltet fett, fiskeolje og fettderivater framstilt av kategori 3-materiale
 1. A.Råstoffer

  M9

  1. 1.Smeltet fett
   Bare annet kategori 3-materiale enn det kategori 3-materiale som er nevnt i artikkel 10 bokstav n), o) og p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes i framstillingen av smeltet fett.

   M9

   M11

  2. 2.Fiskeolje
   Bare kategori 3-materiale som er nevnt i artikkel 10 bokstav i), j) og l) i forordning (EF) nr. 1069/2009, og kategori 3-materiale fra akvatiske dyr som er nevnt i artikkel 10 bokstav e) og f) i nevnte forordning, kan brukes til framstilling av fiskeolje.

   M11

 2. B.Krav til bearbeidingen
  Med mindre fiskeoljen eller det smeltede fettet er framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal smeltet fett framstilles med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7, og fiskeolje kan framstilles
  1. a.
   med en av bearbeidingsmetodene 1-7 i vedlegg IV kapittel III, eller
  2. b.
   med en annen metode som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske kravene til avledede produkter i kapittel I i dette vedlegg.
   Smeltet fett fra drøvtyggere skal renses slik at det høyeste innholdet av resterende uløselige urenheter ikke overstiger 0,15 vektprosent.
   Fettderivater fra smeltet fett eller fiskeolje fra kategori 3-materiale skal framstilles med en av bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III.
 3. C.Hygieneregler
  Når smeltet fett eller fiskeolje skal pakkes, skal det brukes nye eller rengjorte beholdere eller beholdere som om nødvendig er rengjort og desinfisert for å unngå kontaminering, og alle nødvendige tiltak skal treffes for å hindre at fettet eller oljen rekontamineres.
  Når produktene skal transporteres i bulk, skal rør, pumper, bulktanker og alle andre bulkcontainere eller tankbiler brukt under transport av produktene fra produksjonsanlegget direkte til skipet, til tanker på land eller direkte til anleggene, være rene før de tas i bruk.
Avsnitt 4
Særlige krav til melk, råmelk og visse andre produkter framstilt av melk eller råmelk
Del I
Alminnelige krav
 1. A.Råstoff
  Bare melk nevnt i artikkel 10 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, unntatt slam fra sentrifugering eller separering, og melk nevnt i artikkel 10 bokstav f) og h) i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan brukes til framstilling av melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk.
  Råmelk kan brukes bare dersom den kommer fra levende dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres gjennom råmelk til mennesker eller dyr.
 2. B.Krav til bearbeidingen
  1. 1.
   Melk skal behandles på en av følgende måter:
   1. 1.1.
    sterilisering til en F0 -verdi1 på minst 3,
   2. 1.2.
    UHT-behandling2 kombinert med ett av følgende:
    1. a.
     en etterfølgende fysisk behandling i form av
     1. i.
      tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om melk beregnet til fôr, eller
     2. ii.
      senking av pH-verdien til under 6 i minst en time,
    2. b.
     at melken, det melkebaserte produktet eller produktet som er framstilt av melk, er blitt framstilt minst 21 dager før forsendelse, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten,
   3. 1.3.
    HTST-behandling3 to ganger,
   4. 1.4.
    HTST-behandling kombinert med ett av følgende:
    1. a.
     en etterfølgende fysisk behandling i form av
     1. i.
      tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om melk beregnet til fôr, eller
     2. ii.
      senking av pH-verdien til under 6,0 i minst en time,
    2. b.
     det forhold at melken, det melkebaserte produktet eller produktet som er framstilt av melk, er blitt framstilt minst 21 dager før forsendelse, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten,
  2. 2.
   Melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk skal enten gjennomgå minst én av behandlingene nevnt i nr. 1 eller være framstilt av melk som er behandlet i samsvar med nr. 1.
  3. 3.
   Myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke og som er framstilt av melk behandlet i samsvar med nr. 1, skal
   1. a.
    enten samles inn tidligst 16 timer etter at melken er koagulert, og dens pH-verdi skal registreres som < 6,0 før den transporteres til driftsenheter, eller
   2. b.
    være framstilt minst 21 dager før forsendelse, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten.
  4. 4.
   I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1-3 skal melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk oppfylle følgende krav:
   1. 4.1.
    Etter bearbeidingen skal det tas nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering av produktene.
   2. 4.2.
    Sluttproduktet skal merkes med angivelse av at det inneholder kategori 3-materiale og ikke er beregnet på konsum, og det skal
    1. a.
     være pakket i ny emballasje, eller
    2. b.
     transporteres i bulkcontainere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk.
  5. 5.
   Rå melk skal framstilles på vilkår som gir tilstrekkelige garantier med hensyn til dyrehelse.
  6. 6.
   Råmelk og råmelksprodukter skal
   1. 6.1.
    komme fra storfe som er holdt på en driftsenhet der alle storfebesetninger er anerkjent som offisielt tuberkulosefrie, offisielt brucellosefrie og offisielt frie fra enzootisk bovin leukose i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav d), f) og j) i direktiv 64/432/EØF,
   2. 6.2.
    være framstilt minst 21 dager før forsendelse, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten,
   3. 6.3.
    ha gjennomgått én enkelt HTST-behandling,4
   4. 6.4.
    oppfylle kravene i nr. 4 i denne del.
1 F0 er beregnet dødelig virkning på bakteriesporer. En F0-verdi på 3,00 betyr at det kaldeste punktet i produktet er tilstrekkelig oppvarmet til at det oppnås samme dødelige virkning som ved 121 °C (250 °F) i tre minutter med øyeblikkelig oppvarming og kjøling.
2 UHT = Behandling ved ultrahøy temperatur, dvs. 132 °C i minst ett sekund.
3 HTST = Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve.
4 HTST = Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve.
Del II
Unntak for omsetning av melk som er bearbeidet i samsvar med nasjonale krav
M4
 1. 1.
  Kravene i nr. 2 og 3 i denne del skal gjelde for bearbeiding, bruk og lagring av melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk av kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, unntatt slam fra sentrifugering eller separering, og melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk nevnt i artikkel 10 bokstav f) og h) i nevnte forordning, som ikke har vært bearbeidet i samsvar med del I i dette avsnitt.
M4
 1. 2.
  Vedkommende myndighet skal tillate at melkeforedlingsvirksomheter som er godkjent eller registrert i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, leverer melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk for formålene nevnt i nr. 3 i denne del, forutsatt at den berørte virksomhet sikrer at produktene kan spores.
 2. 3.
  Melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk kan leveres og brukes som fôrmidler
  1. a.
   i den berørte medlemsstat og i grenseområder der de berørte medlemsstater har en gjensidig avtale om dette, når det gjelder avledede produkter, herunder grensemelk, som har vært i kontakt med rå melk og/eller melk som er pasteurisert i samsvar med kravene til varmebehandling i avsnitt IX kapittel II del II nr. 1 bokstav a) eller b) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, dersom de avledede produktene har gjennomgått én av følgende behandlinger:
   1. i.
    UHT,
   2. ii.
    sterilisering som gir en Fc-verdi på 3 eller høyere, eller som utføres ved en temperatur på minst 115 °C i 20 minutter eller en tilsvarende kombinasjon av temperatur og tid,
   3. iii.
    pasteurisering eller sterilisering, unntatt som nevnt i punkt ii), etterfulgt av
    • -
     når det gjelder tørrmelk, tørkede melkeprodukter eller produkter framstilt av melk: en tørkeprosess,
    • -
     når det gjelder et syrnet melkeprodukt: en prosess der pH-verdien senkes og holdes på under 6 i minst én time,
  2. b.
   i den berørte medlemsstat,
   1. i.
    når det gjelder avledede produkter, herunder grensemelk, som har vært i kontakt med melk som bare har blitt pasteurisert i samsvar med kravene til varmebehandling i avsnitt IX kapittel II del II nr. 1 bokstav a) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og myse framstilt av ikke-varmebehandlede melkebaserte produkter, som skal være samlet inn minst 16 timer etter at melken er koagulert, og som skal ha en registrert pH-verdi lavere enn 6,0 før den leveres til fôring, forutsatt at den sendes direkte til et begrenset antall godkjente driftsenheter, fastsatt på grunnlag av den risikovurderingen basert på best og verst tenkelige tilfeller som er foretatt av den berørte medlemsstat i forbindelse med utarbeidingen av beredskapsplanene for epizootier, særlig munn- og klovsyke,
   2. ii.
    når det gjelder rå produkter, herunder grensemelk som har vært i kontakt med rå melk og andre produkter som ikke kan garanteres å ha gjennomgått behandlingene nevnt i bokstav a) og b) i), forutsatt at de sendes til et begrenset antall godkjente driftsenheter, fastsatt på grunnlag av en risikovurdering basert på best og verst tenkelige tilfeller som er foretatt av den berørte medlemsstat i forbindelse med utarbeidingen av beredskapsplanene for epizootier, særlig munn- og klovsyke, og forutsatt at dyrene på den godkjente driftsenheten bare kan flyttes
    • -
     enten direkte til et slakteri i samme medlemsstat, eller
    • -
     til en annen driftsenhet i samme medlemsstat, der vedkommende myndighet kan garantere at dyr som er mottakelige for munn- og klovsyke, bare får forlate driftsenheten enten direkte til et slakteri i samme medlemsstat, eller dersom dyrene er blitt sendt til en driftsenhet der de produktene som er nevnt i punkt ii)i dette ledd, ikke brukes som fôr, etter en 21-dagers stillstandsperiode fra det tidspunktet dyrene kom til driftsenheten
 3. 4.
  Vedkommende myndighet kan tillate levering av råmelk som ikke oppfyller kravene i del I bokstav B nr. 6, fra én gårdbruker til en annen gårdbruker i samme medlemsstat for fôringsformål, på vilkår som hindrer overføring av helserisiko.
Del III
Særlige krav til slam fra sentrifugering eller separering
Kategori 3-materiale som består av slam fra sentrifugering eller separering, skal ha gjennomgått en varmebehandling ved minst 70 °C i 60 minutter eller minst 80 °C i 30 minutter, før det kan bringes i omsetning som fôr til produksjonsdyr.
M9
Som unntak fra første ledd kan vedkommende myndighet godkjenne alternative parametrer for varmebehandling av slam fra sentrifugering eller separering beregnet for bruk i medlemsstater som har godkjent de alternative parametrene, under forutsetning av at driftsansvarlige kan vise at varmebehandling etter alternative parametrer garanterer minst samme risikoreduksjon som behandling som utføres etter parametrene fastsatt i første ledd.
M9
Avsnitt 5
Særlige krav til gelatin og hydrolysert protein
 1. A.
  Råstoffer
  Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av gelatin og hydrolysert protein.
 2. B.
  Krav til bearbeidingen av gelatin
  1. 1.
   Med mindre gelatinen er framstilt i samsvar med avsnitt XIV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal den framstilles ved en prosess som sikrer at kategori 3-materiale behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger.
   pH-verdien skal tilpasses i henhold til dette. Gelatin skal utvinnes ved en eller flere etterfølgende oppvarminger, etterfulgt av rensing ved hjelp av filtrering og sterilisering.
  2. 2.
   Etter at gelatinen har gjennomgått prosessene nevnt i nr. 1, kan den tørkes og eventuelt pulveriseres eller formes i plater.
  3. 3.
   Bruk av andre konserveringsmidler enn svoveldioksid og hydrogenperoksid skal være forbudt.
 3. C.
  Andre krav til gelatin
  Gelatin skal innpakkes, emballeres, lagres og transporteres under tilfredsstillende hygieniske forhold.
  Særlig
  1. a.
   skal det være et rom eller et eget sted som er avsatt til lagring av innpakkings- og emballeringsmateriale,
  2. b.
   skal innpakking og emballering foregå i et rom eller på et sted som er beregnet på dette formålet.
 4. D.
  Krav til bearbeidingen av hydrolysert protein
  Hydrolysert protein skal framstilles ved en produksjonsprosess som omfatter hensiktsmessige tiltak for å redusere kontaminering. Hydrolysert protein fra drøvtyggere skal ha en molekylvekt lavere enn 10 000 dalton.
  I tillegg til kravene i første ledd skal hydrolyserte proteiner som helt eller delvis kommer fra huder og skinn av drøvtyggere, framstilles i et bearbeidingsanlegg som utelukkende er beregnet til å framstille hydrolysert protein, ved en prosess som omfatter en bearbeiding av råstoff i kategori 3 ved at de legges i saltlake, kalkes og skylles intensivt før
  1. a.
   materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på over 80 °C, etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn 3,6 bar, eller
  2. b.
   materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, etterfulgt av varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar.
Avsnitt 6
Særlige krav til dikalsiumfosfat
 1. A.
  Råstoffer
  Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av dikalsiumfosfat.
 2. B.
  Krav til bearbeidingen
  1. 1.
   Dikalsiumfosfat skal framstilles ved en prosess som består av følgende tre trinn:
   1. a.
    for det første, sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og behandles med fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og med en pH-verdi på under 1,5) i et tidsrom på minst to dager,
   2. b.
    for det andre, etter den delen av prosessen som er angitt i bokstav a), behandler den oppnådde fosforsyren med kalk for å få en utfelling av dikalsiumfosfat med en pH-verdi på mellom 4 og 7, og
   3. c.
    til slutt lufttørker utfellingen av dikalsiumfosfat ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 325 °C og en sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C.
  2. 2.
   Dikalsiumfosfat som kommer fra avfettede bein, skal komme fra bein som er nevnt i artikkel 10 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009.
Avsnitt 7
Særlige krav til trikalsiumfosfat
 1. A.
  Råstoffer
  Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av trikalsiumfosfat.
 2. B.
  Krav til bearbeidingen
  Trikalsiumfosfat skal framstilles ved en prosess som sikrer at
  1. a.
   alt bein som er kategori 3-materiale, finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann (beinbiter på under 14 mm),
  2. b.
   det dampkokes sammenhengende ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar,
  3. c.
   proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og
  4. d.
   det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C.
Avsnitt 8
Særlige krav til kollagen
 1. A.
  Råstoffer
  Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av kollagen.
 2. B.
  Krav til bearbeidingen
  1. 1.
   Med mindre kollagenet er framstilt i samsvar med avsnitt XV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal det framstilles gjennom en prosess som sikrer at ubehandlet kategori 3-materiale gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger.
   Etter denne behandlingen kan kollagenet tørkes.
  2. 2.
   Bruk av andre konserveringsmidler enn dem som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, skal være forbudt.
 3. C.
  Andre krav
  Kollagen skal innpakkes, emballeres, lagres og transporteres under tilfredsstillende hygieniske forhold. Særlig
  1. a.
   skal det være et rom eller et eget sted som er avsatt til lagring av innpakkings- og emballeringsmateriale,
  2. b.
   skal innpakking og emballering foregå i et rom eller på et sted som er beregnet på dette formålet.
Avsnitt 9
Særlige krav til eggprodukter
 1. A.
  Råstoffer
  Bare animalske biprodukter som er nevnt i artikkel 10 bokstav e) og f) og artikkel 10 bokstav k) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av eggprodukter.
 2. B.
  Krav til bearbeidingen
  Eggprodukter skal ha
  1. a.
   gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III,
  2. b.
   gjennomgått en annen metode og parametrer som sikrer at produktene oppfyller de mikrobiologiske kravene til avledede produkter i kapittel I, eller
  3. c.
   blitt behandlet i samsvar med kravene til egg og eggprodukter i avsnitt X kapittel I-III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.
M4
Avsnitt 10
Særlige krav til fôring av andre produksjonsdyr enn pelsdyr med visse typer kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009
Kategori 3-materiale som består av næringsmidler som inneholder produkter av animalsk opprinnelse med opprinnelse i medlemsstater, og som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker eller dyr nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan bringes i omsetning som fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, uten ytterligere behandling, forutsatt at materialet:
 1. i.
  har gjennomgått bearbeiding i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i forordning (EF) nr. 852/2004 eller i samsvar med denne forordning,
 2. ii.
  består av eller inneholder en eller flere av følgende kategori 3-materialer nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009:
  • -
   melk,
  • -
   melkebaserte produkter,
  • -
   produkter framstilt av melk,
  • -
   egg,
  • -
   eggprodukter,
  • -
   honning,
  • -
   smeltet fett,
  • -
   kollagen,
  • -
   gelatin,
 3. iii.
  ikke har vært i kontakt med noe annet kategori 3-materiale, og
 4. iv.
  alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av materialet.
M4

KAPITTEL III
KRAV TIL VISSE TYPER FISKEFÔR OG AGN

 1. 1.
  Animalske biprodukter fra fisk eller virvelløse dyr som lever i vann, og avlede produkter av slike produkter, som er beregnet brukt som fôr til oppdrettsfisk eller til andre akvakulturarter, skal
  1. a.
   håndteres og bearbeides atskilt fra materiale som ikke er godkjent til dette formålet,
  2. b.
   komme fra
   1. i.
    villfisk eller andre vanndyr, unntatt havpattedyr, som fanges for kommersielle formål, eller fra animalske biprodukter fra villfisk som kommer fra anlegg som framstiller fiskeprodukter for konsum, eller
   2. ii.
    fra oppdrettsfisk, forutsatt at de brukes som fôr til oppdrettsfisk av andre arter,
  3. c.
   bearbeides i et bearbeidingsanlegg i samsvar med en metode som sikrer et mikrobiologisk sikkert produkt, herunder med hensyn til sykdomsframkallende stoffer hos fisk.
 2. 2.
  Vedkommende myndighet kan, med sikte på å hindre spredning av uakseptabel risiko for at sykdom overføres til mennesker eller dyr, fastsette vilkår for bruk av vanndyr og av virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann
  1. a.
   som fôr til oppdrettsfisk eller virvelløse dyr som lever i vann, dersom de animalske biproduktene ikke er bearbeidet i samsvar med nr. 1 bokstav c),
  2. b.
   som agn, herunder agn til virvelløse dyr som lever i vann.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no