Til hovedinnhold

Bruk og import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk

Det er laget en veileder som beskriver reglene for bruk og import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk.

Publisert

Bruk og import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk er regulert i Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på humant konsum (animaliebiproduktforskriften).

Institusjoner som ønsker å bruke animalsk materiale til forskning og diagnostikk skal registrere seg som animaliebiprodukt-virksomhet via Mattilsynets skjematjeneste. Dette vil i hovedsak være laboratorieprøver. Registreringsplikten gjelder ikke for institusjoner som bruker prøver av animalske biprodukter kun til undervisningsformål (for eksempel skoler).

For bruk, samhandel og forsendelser innenlands er det krav til sporing (handelsdokument og register), merking og disponering etter bruk. Ved import fra tredjeland (land utenfor EU/EØS), er det i tillegg behov for importtillatelse som blir behandlet ved grensekontrollstasjonen ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Man må søke om importtillatelse på forhånd for hver forsendelse som importeres, se søknadskjema under. De som tidligere har søkt mer enn 30 ganger i løpet av ett år, kan likevel søke om en tidsbegrenset tillatelse for opptil to år. Søknadene vurderes enkeltvis med tanke på til hvilke animalske biprodukter det gjelder, og det vil bli satt vilkår som må være oppfylt for å få en slik tidsbegrenset importtillatelse.

Alle animalske produkter (inkludert NHC) fra tredjeland er grensekontrollpliktige og skal underkastes veterinær grensekontroll. Denne ordningen med at man kan søke om importtillatelse for prøver til forskning og diagnostikk avviker fra grensekontrollregimet under forutsetning av at søknad og tillatelse foreligger på forhånd. Ellers er dette å betrakte som ulovlige importer som skal beslaglegges og destrueres av myndigheten.

For mer impormasjon om kravene som gjelder om søknad om importtillatelse, se Veiledning om bruk og import av prøver til forskning og diagnostikk (PDF)

Søknadskjema – Import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk (PDF)

Veiledning til utfylling av skjema for importtillatelse (PDF)

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften