Bygge eller endre vannforsyningssystem? Søk om plangodkjenning!

Planlegger dere å bygge eller å gjøre vesentlige endringer av et vannforsyningssystem som produserer minst 10 kubikkmeter drikkevann per døgn, må planene godkjennes av Mattilsynet. Det kalles plangodkjenning.

Faglig oppdatert

Hvis dere skal forsyne én eller flere sårbare abonnenter, må dere søke uavhengig av mengden dere skal produsere. Eksempler på sårbare abonnenter er barnehage og sykehus.

Plangodkjenning sikrer en god byggestart

Hensikten med plangodkjenningskravet er at vannverkseieren skal gjøre gode valg fra starten av i et byggeprosjekt som ofte er kostbart. Planene skal dokumentere at vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i drikkevannsforskriften. Hvis de gjør det, vil planene bli godkjent.

Dere må betale gebyr for saksbehandling av plangodkjenningssøknader

Denne tjenesten er regnet som en særskilt ytelse og omfattes av gebyrplikt, jf. forskrift 13.2.2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Gebyrstørrelse er variabel i henhold til faktisk ressursbruk for de gebyrer som er fastsatt i vedlegg 1 kapittel 2 og hjemlet i § 5.

For melding om mindre endringer for aktiviteter som alt har godkjenning, kan gebyr falle helt bort. Gebyrplikten gjelder selv om du får avslag på en søknad eller om søknadsbehandlingen blir avbrutt. For hver faktura påløper et administrasjonsgebyr.

For å oppnå effektiv søknadsbehandling, må søknaden gi oss de opplysningene vi trenger for å vurdere om vannforsyningen, og driften av denne, kan etterleve forskriftens krav. Dere må legge ved nødvendig dokumentasjon til søknaden. Dokumenter som beskriver internkontroll, farekartlegging og farehåndtering, beredskapsplan, prøvetakingsplan, tegninger og øvrige rutinebeskrivelser kan lastes opp under punktet "Registrer vedlegg" i søknadsskjemaet. 

Slik søker dere

Dere søker om plangodkjenning i Mattilsynets skjematjeneste. Logg inn via ID-porten/Altinn.

 • For etablering av et nytt vannforsyningssystem, bruker dere skjemaet "Vannforsyningssystem – plangodkjenning eller registrering".
 • For endringer bruker dere skjemaet "Vannforsyningssystem - Endre informasjon om eksisterende".

Hvis endringene har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, vil vi behandle endringen som en plangodkjenningssøknad.

Veiledning til skjematjenesten for drikkevann kan være til hjelp under selve utfyllingen. Her får dere mer informasjon om hva som kreves i hvert enkelt felt, for eksempel hvem som må søke, hvorfor vi krever en søknad, og hva dere skal gi av informasjon.

Søknader med vedlegg skal unntas offentligheten, jf, offentleglova § 23 tredje ledd.

Dette må dere dokumentere

Dere finner veiledning til hva søknaden må inneholde under de aktuelle kravene i Veileder til drikkevannsforskriften.

Det gjelder

 • § 18 Plangodkjenning
 • § 5 Grenseverdier
 • § 6 Farekartlegging og farehåndtering
 • § 7 Internkontroll
 • § 8 Kompetanse og opplæring
 • § 9 Leveringssikkerhet
 • § 10 Forebyggende sikring
 • § 11 Beredskap
 • § 12 Beskyttelsestiltak
 • § 13 Vannbehandling
 • § 16 Materialer 
 • § 19 Prøvetakingsplan

Hvis ikke annet er avtalt, må dere dokumentere alle disse forholdene.

Regelverk

Drikkevannsforskriften

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet