Til hovedinnhold

Bygge eller endre vannforsyningssystem – søk om plangodkjenning

Planlegger dere å bygge eller å gjøre større endringer av et vannforsyningssystem som produserer minst 10 kubikkmeter drikkevann per døgn, må Mattilsynet godkjenne planene. Dette kalles plangodkjenning.

Publisert

Hvis dere skal forsyne én eller flere sårbare abonnenter, må dere søke uavhengig av mengden dere skal produsere. Eksempler på sårbare abonnenter er barnehage og sykehus.

Plangodkjenning sikrer en god byggestart

Hensikten med plangodkjenningskravet er at vannverkseieren skal gjøre gode valg fra starten av i et byggeprosjekt som ofte er kostbart. Planene skal dokumentere at vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i drikkevannsforskriften. Hvis de gjør det, vil planene bli godkjent.

Dere må registrere at vannforsyningssystemet er klart til drift

Når vannforsyningssystemet er klart til å settes i drift, etter at dere har gjennomført planene som ble godkjent gjennom plangodkjenningen, skal dere fylle ut skjemaet "Melding om vannforsyningssystem klart til drift" i Mattilsynets skjematjeneste.

Gebyr

Dere må betale gebyr til Mattilsynet for saksbehandling av plangodkjenningssøknader. 

Slik søker dere

Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem

Vannforsyningssystem som produserer mer enn 10 kubikkmeter drikkevann eller som forsyner sårbare abonnenter med drikkevann, må ha plangodkjenning. 

Dere søker om plangodkjenning i Mattilsynets skjematjenester. Logg inn via ID-porten/Altinn.

Hvis dere skal etablere et nytt vannforsyningssystem, bruker dere skjemaet "Vannforsyningssystem – plangodkjenning eller registrering".

Hvis dere skal endre et godkjent system, dere skjemaet "Endre informasjon om vannforsyningssystem". Hvis endringene har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, behandler Mattilsynet meldingen som en søknad om plangodkjenning.

Du kan bruke Veiledning til skjematjenesten for drikkevann under selve utfyllingen. Her får du mer informasjon om hva du må oppgi i hvert enkelt felt.

 

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Drikkevannsforskriften

§ 18. Plangodkjenning

Vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3 drikkevann, eller forsyne en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktig. Vannverkseieren ved plangodkjenningspliktige vannforsyningssystem skal
 1. a.
  søke Mattilsynet om godkjenning av etablerings- og driftsplanen. Planen skal dokumentere at vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i denne forskriften. Vannverkseieren skal søke på skjema fastsatt av Mattilsynet
 2. b.
  informere berørte kommuner, slik at disse kan uttale seg om planen i samsvar med § 26
 3. c.
  påse at planen er godkjent av Mattilsynet før byggestart og
 4. d.
  registrere at vannforsyningssystemet er klart til å settes i drift. Dette skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet før det settes i drift.
Ved endringer som har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann ved plangodkjenningspliktige vannforsyningssystem, skal vannverkseieren følge bestemmelsene i bokstav a til d i første ledd.
Vannforsyningssystem som er i drift uten godkjent plan per 1. januar 2017 fritas fra kravene i første ledd.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no