Leveringssikkerhet for drikkevann

Vannverkseierne skal sikre brukerne tilgang på drikkevann til enhver tid. Denne leveringssikkerheten er helt sentral i vannforsyningen.

Publisert

Mange vannforsyningssystemer mangler planer og tiltak som gir tilstrekkelig leveringssikkerhet. Det må vannverkseierne jobbe for å oppnå og opprettholde.

Leveringssikkerheten kan støte på mange utfordringer

Værforhold og klimaendringer, med både flom og tørke, kan gjøre det utfordrende for vannverkseiere å produsere nok, trygt drikkevann. Vannforsyningen er også en kritisk infrastruktur, som kan være utsatt for sabotasje eller hærverk. Mer dagligdags er avbrudd ved lekkasjer eller planlagt vedlikeholdsarbeid.

Dette er bare eksempler på noen av utfordringene leveringssikkerheten står overfor. Drikkevannsforskriften § 9 krever at vannverkseierne har andre løsninger i bakhånd ved avbrudd i den normale vannforsyningen, uansett årsak.

Det er flere veier til god leveringssikkerhet

Det er ingen fasitsvar på hvordan vannverkseierne skal oppnå god leveringssikkerhet. Uansett hvilken løsning som blir valgt, må den være tilpasset forholdene og situasjonene som kan oppstå. Hvis flere enkeltløsninger inngår, må vannverkseieren ha gode planer for å få alle disse til å fungere sammen.

Les mer om leveringssikkerhet i kapittel 9 i Veileder til drikkevannsforskriften

En helhetlig og god leveringssikkerhet innebærer ofte store investeringer, som kan være svært ressurskrevende å gjennomføre. Prosessene kan ofte bli så store at de stopper opp. Dette er svært uheldig for livsviktig infrastruktur som drikkevann.

Mattilsynets følger opp leveringssikkerheten

I perioden 2018 til 2020 gjennomførte Mattilsynet en handlingsplan for leveringssikkerhet. Vi førte tilsyn med vannforsyningssystem som forsyner 1000 fastboende eller mer. Hensikten var å sikre fornuftig og god progresjon i arbeidet med å etablere god leveringssikkerhet.

Leveringssikkerhet er ofte lange prosesser. Samtidig vet vi at mange har for dårlig leveringssikkerhet. Derfor fortsetter Mattilsynet å følge opp dette viktige området. Alle vannverkseiere kan i prinsippet bli gjenstand for offentlig kontroll for leveringssikkerhet.

Regelverk

Drikkevannsforskriften § 9: Leveringssikkerhet

Begreper for leveringssikkerhet i vannforsyningen

Hovedvannkilde

Reservevannkilde

Reservevannforsyning

Nødvannforsyning

Krisevann

Krisevannforsyning

Alternativ drikkevannsforsyning

Redundante løsninger