Tilsynsrapport

Nasjonalt tilsyn med drikkevannsbasseng i 2021

I 2021 kontrollerte Mattilsynet drikkevannsbassengene hos 566 vannverkseiere.

Publisert

Blant 1 013 kontrollerte vannforsyningssystemer fant vi avvik hos 390. Vi fant flest mangler i farekartleggingen og planene for kontroll og vedlikehold av bassengene.

Hva ble undersøkt?

Mattilsynet kontrollerte om vannverkseierne har farekartlegginger som ivaretar bassengene, og om de har rutiner for oversikt og vedlikehold av drikkevannsbassengene. De fleste tilsynene ble utført som dokumentkontroller. Vi innhentet ny informasjon om drikkevannsbasseng i forkant av tilsynet.

Tidsrom
Informasjonsinnhenting: 1. oktober 2020 til 31. januar 2021. Tilsynsperiode: 1. januar til 31. desember 2021
Hva lette vi etter?

Vi konsentrerte oss om drikkevannsbasseng, og at de var inkludert i farekartleggingen, om det var tilstrekkelig oversikt over tilstanden, og planer for drift, kontroll og vedlikehold. Vi så også på om det var tilfredsstillende fysisk sikring mot uvedkommen adgang.

Hva fant vi?

Vi fikk ny informasjon om over 2 100 drikkevannsbasseng, som ikke er innhentet tidligere.

Vi fant avvik hos 390 av 1 013 kontrollerte vannforsyningssystemer, eller noe over 38 %. 293 av disse ble fulgt opp med vedtak. Fem vannverkseiere fikk varsel om tvangsmulkt. De fleste avvikene skyldtes at farekartleggingen ikke tok tilstrekkelig hensyn til drikkevannsbassengene.