Tilsyn med drikkevann offshore

Drikkevannsforsyningen offshore skal følge kravene i drikkevannsforskriften, aktivitetsforskriften, innretningsforskriften og forskrift om drikkevann på flyttbare innretninger hvis det er relevant.

Publisert

Aktivitetsforskriften (Lovdata.no) og innretningsforskriften (Lovdata.no) gjelder offshore, og henviser begge til at kravene i drikkevannsforskriften gjelder.

Drikkevannsforskriften krever at innretninger som deltar i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel skal registrere seg hos Mattilsynet. Dette gjøres gjennom Mattilsynets skjematjenester.

Sjøfartsdirektoratets forskrift om drikkevann på flyttbare innretninger (Lovdata.no) gjelder for drikkevann på flyttbare innretninger som ikke er i petroleumsvirksomheten. Fra drikkevannsforskriften § 2 tredje ledd følger det at drikkevannsforskriften ikke gjelder hvis forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger gjelder. Vi presiserer at dette bare gjelder for flyttbare innretninger som ikke er i petroleumsvirksomheten. For flyttbare innretninger som er i petroleumsvirksomheten gjelder drikkevannsforskriften fullt ut.

Tilsyn etter drikkevannsforskriften offshore

Etter avtale fører Statsforvalteren i Rogaland tilsyn med petroleumsinstallasjoner til havs på Mattilsynets forvaltningsområder.

Klageinstans for vedtak er lagt til Mattilsynets hovedkontor.

Se også rapporten: Nok, godt og sikkert drikkevann offshore (FHI)  

Regelverk

Drikkevannsforskriften