Til hovedinnhold

Forskrifter som erstattes av nytt dyrehelseregelverk (AHL)

I 2021 og 2022 fikk Norge nytt regelverk om dyrehelse i form av tolv nye forskrifter. Her får du en kjapp oversikt over hvilke forskrifter som erstatter hvilke, og over hovedinnholdet i de nye forskriftene.

Publisert

I denne tabellen får du overblikket over sammenhengen mellom nye og gamle forskrifter og hovedinnholdet i de nye forskriftene.

Forskrift

Hovedinnhold

Tidligere forskrift(er)

Dyrehelseforskriften 

Gjennomfører dyrehelseforordningen og forordning om sykdomskategorisering. Gir nasjonale bestemmelser om blant annet nasjonale sykdomslister, meldeplikt, tiltak om å begrense sykdomsspredning, forebyggende tiltak, biosikkerhetskrav og kompetansekrav.

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1841 om varsel og melding om sjukdom hos dyr (Forskrift om sjukdom hos dyr)
OBS: Opphevet kun for fastlands-Norge, fortsatt gjeldende på Svalbard.

Forskrift 6. mars 1995 nr. 240 om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev

Og alle forskrifter nevnt i denne kolonnen.

Dyrehelseovervåkningsforskriften 

Gjennomfører forordning om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status som blant annet inneholder bestemmelser om håndtering av kategori B- og C-sykdommer. Gir nasjonale bestemmelser om sykdomsfri status og tiltak mot akvatiske C-sykdommer.

Forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.

 

Dyresykdomsbekjempelsesforskriften 

Gjennomfører bekjempelsesforordningen og forordninger om vaksiner og vaksinasjon. Gir nasjonale bestemmelser om vaksinasjon.

Forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.

Forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)
OBS: Opphevet kun for fastlands-Norge, fortsatt gjeldende på Svalbard

Forskrift 9. september 2005 nr.1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum

Forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap

Forskrift 15. november 2010 nr. 1451 om segmenter for fjørfe og andre fugler i fangenskap med hensyn til aviær influensa

Forskrift 30. april 2008 nr. 416 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue

Forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap

Forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest

Midlertidig forskrift 24. februar 1997 nr. 182 om soner for å hindre spredning av Newcastle disease, Rogaland

Forskrift 4. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området

Forskrift 22. mai 2014 nr. 675 om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS

Landdyrsporbarhetsforskriften 

Gjennomfører forordning om registrering og godkjenning av anlegg, samt sporbarhet av dyr. Gir nasjonale bestemmelser om sporbarhet av dyr.

Forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)
OBS: Opphevet kun for fastlands-Norge, fortsatt gjeldende på Svalbard.

Forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter

Forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort

Forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe

Forskrift 23. april 2008 nr. 395 om krav til identifikator, avleser og prøvingslaboratorium ved elektronisk identifikasjon av småfe

Forskrift 6. april 2009 nr. 416 om birøkt

Forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien

Forskrift 10. mai 2011 nr. 482 om sporbarhet av svin

Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin

Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe

Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe

Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS

Landdyrforflytningsforskriften 

Gjennomfører forordninger om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr innen EØS. Gir nasjonale bestemmelser om innenlands forflytninger av landdyr.

Forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)
OBS: Opphevet kun for fastlands-Norge, fortsatt gjeldende på Svalbard.

Forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter

Forskrift 6. april 2009 nr. 416 om birøkt

Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin

Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe

Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe

Forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS

Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS

Forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel av utførsel av dyr av hestefamilien innenfor EØS

Forskrift 9. september 2005 nr.1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum

Forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum

Avlsmaterialeforskriften 

Gjennomfører forordning om registrering og godkjenning av avlsmaterialeanlegg som også inneholder bestemmelser om forflytning av avlsmateriale innen EØS. Gir nasjonale utfyllende bestemmelser.

Forskrift 4. juli 1989 nr. 541 om avlsstasjoner.

Forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe

Forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd

Forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd

Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Akvabiosikkerhetsforskriften 

Gjennomfører forordning om registrering og godkjenning av akvakulturanlegg og forordning om forflytning av akvatiske dyr og akvatiske produkter innen EØS. Gir nasjonale utfyllende bestemmelser.

Forskrift om 11. november 2010 nr. 1458 etablering og drift av karanteneanlegg for akvakulturdyr.

Forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.

Forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse.

Dyreimportforskriften 

Gjennomfører forordninger om import av landdyr, akvatiske dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjeland. Gir nasjonale utfyllende bestemmelser.

Forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.

Forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe

Forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd

Forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd

Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin

Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe

Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe

Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Forskrift 9. september 2005 nr.1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum

Forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum

Forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater

Forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

Forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater

Forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater

Forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr

Forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater

Forskrift 30. august 1990 nr. 980 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Serbia og Montenegro

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften 

Gjennomfører forordninger om særskilte bekjempelses- og nødtiltak mot spesifikke sykdommer.

Forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest

Forskrift 4. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området

Forskrift 22. mai 2014 nr. 675 om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS

Landdyrhelsesertifikatforskriften 

Gjennomfører forordning med helsesertifikater for landdyr og avlsmateriale ved forflytning innen EØS eller fra tredjeland til EØS.

Forskrifter med helsesertifikater

Mathelsesertifikatforskriften 

Gjennomfører forordning med helsesertifikater for animalske produkter til konsum ved forflytning innen EØS eller fra tredjeland til EØS.

Forskrifter med helsesertifikater

Akvakulturhelsesertifikatforskriften 

Gjennomfører forordning med helsesertifikater for akvatiske dyr og akvatiske produkter ved forflytning innen EØS eller fra tredjeland til EØS.

Forskrifter med helsesertifikater