Tiltak fra EU-kommisjonen for å bekjempe afrikansk svinepest

Siden 2014 har det vært flere funn av afrikansk svinepest i EU. Både tamgris og villsvin er infisert. Nye tilfeller kommer til, mens andre områder blir erklært fri for smitten. Derfor endres områdene hvor det gjøres tiltak for å bekjempe sykdommen kontinuerlig.
 

Faglig oppdatert

For å bekjempe afrikansk svinepest iverksettes det spesifikke tiltak mot land med tilfeller av smitte. Bestemmelser om akkurat disse tiltakene finnes i dyresykdomsnødtiltaksforskriften §2-1 jf. forordning (EU) 2023/594.

Basisbestemmelsene for bekjempelse av dyresykdommer finnes i dyrehelseforskriften og dyresykdomsbekjempelsesforskriften.

Et land med smitte er selv ansvarlig for at smitten ikke sendes ut av landet gjennom levende svin eller produkter med svin. Derfor settes det krav til opprettelse av soner med ulike tiltak samt krav til landet som helhet. Det stilles også noen forebyggende krav til EØS-land som ikke har tilfeller av sykdommen.

Aktuelle tiltak for soner og land med smitte

  • Informasjonskampanjer
  • Opprettelse av ekspertgrupper for epidemiologiske vurderinger
  • Omsetningsforbud av levende svin og produkter av svin
  • Desinfeksjon av kjøretøy
  • Forbud mot fôring av villsvin
  • Krav om prøvetaking, nedslakting, avliving, kadaverhåndtering, med mer

Krav som gjelder alle EØS-land 

Noen krav er rettet mot alle EØS-landene og gjennomføres i norsk regelverk.

Dette gjelder blant annet: 

  • Krav om desinfeksjon av kjøretøy som har transportert griseprodukter over landegrenser
  • Forbud mot forflytning av villsvin 
  • Krav om informasjonskampanjer om afrikansk svinepest.
  • Krav om handlingsplan for villsvin for å forhindre spredning av afrikansk svinepest. 

Tiltak for ulike soner

Forordning (EU) 2023/594 (som er gjennomført i § 2-1 av dyresykdomsnødtiltaksforskriften) inneholder bekjempelsestiltak som skal iverksettes i berørte medlemsland.

I vedlegget til forordningen listeføres ulike soner:

•   Sone I: Nærhet til utbrudd eller funn av afrikansk svinepest
•   Sone II: Funn av afrikansk svinepest hos villsvin
•   Sone III: Utbrudd av afrikansk svinepest hos tamgris og funn av afrikansk svinepest hos villsvin

Dette vedlegget endres fortløpende ettersom sykdomssituasjonen utvikler seg. For å finne den sist oppdaterte beslutningen bør du se på EU-kommisjonens nettsider, Eur-lex forordning (EU) 2023/594 (europa.eu), klikk på "current consolidated version" og velg ønsket språk.

Det er utarbeidet et kart som viser utbredelsen av de ulike sonene. Dette oppdateres jevnlig, og du finner det på EU-kommisjonens nettside om afrikansk svinepest med lenke til kart over utbredelse (food.ec.europa.eu/)
 

Regelverk

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften

Dyrehelseforskriften

Dyresykdomsbekjempelsesforskriften