Risikovurdering

Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon. Hjortevilt er elg, hjort, rådyr, dåhjort og villrein.

Publisert

Konklusjonen fra VKM er at personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i kroppen enn andre, men trolig ikke så mye at det gir helseskade hos den enkelte. For befolkningen som helhet er det imidlertid viktig med fortsatt innsats for å redusere blyeksponeringen.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon

Offentliggjort