Til hovudinnhald

Dyreholdjournal for hest og rapportering til nasjonalt hesteregister

Alle som har ansvar for et anlegg med hest (stall), skal ha en dyreholdjournal. Når du har hester permanent på anlegget ditt, skal du rapportere dem til nasjonalt hesteregister.

Publisert

Det er den som er driftsansvarlig på anlegget (stallen) der hesten holdes som har ansvar for dyreholdjournalen. Det er også den driftsansvarlige som har ansvar for å rapportere til nasjonalt hesteregister.

Disse opplysningene skal stå i dyreholdjournalen 

Dyreholdjournalen for hest skal inneholde:

 1. Antall hester som holdes i stallen
 2. Art, kategori, UELN, mikrochipnummer, fødselsdato og eventuelt dødsdato for hestene som holdes er har blitt holdt permanent i stallen
 3. Ved permanent forflytning av hester inn/ut av stallen:
  • Dato for flyttingen
  • Stedet (registrerings- eller godkjenningsnummeret til anlegget) hesten flyttes fra eller til
 4. Helseattester og egenerklæringer etter flytting av hester tilbake fra utlandet til Norge
 5. Smitteverntiltak i stallen

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i tre år 

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid.  

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum tre år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Dette skal du rapportere til nasjonalt hesteregister

Når en hest blir født på anlegget

Når en hest som er født på anlegget får hestepass, skal den driftsansvarlige for anlegget der hesten vanligvis holdes sørge for at anleggets registreringsnummer blir ført opp som en opplysning om hesten i det nasjonale hesteregisteret. Fristen for å gjøre dette er senest 7 dager etter at hestepasset er mottatt.

Når en hest flyttes permanent mellom anlegg i Norge

Når en hest flyttes permanent til anlegget fra et annet anlegg i Norge, skal driftsansvarlig på det nye anlegget sørge for at opplysningene om hesten i det nasjonale hesteregisteret blir oppdatert med det nye anleggets registreringsnummer innen 7 dager etter at oppholdet regnes som permanent. Det er hvis både det gamle og det nye anlegget ligger i Norge.

Hovedregelen er at oppholdet regnes som permanent etter 30 dager. Til hovedregelen finnes det noen unntak:

 • Ved deltagelse i konkurranser, løp, oppvisninger, trening eller trekkdyrsaktiviteter, kan oppholdet vare i 90 dager før det regnes som permanent.
 • Ved opphold grunnet avl, kan oppholdet vare i 90 dager for hunndyr før det regnes som permanent og for hanndyr vare til avlssesongens slutt før det regnes som permanent.

Når en hest flyttes permanent fra et anlegg i Norge til et anlegg i utlandet

Dersom en hest flyttes permanent fra anlegget til et anlegg i utlandet, skal den driftsansvarlige for avsenderanlegget sørge for at opplysningene om hesten i det nasjonale hesteregisteret blir oppdatert innen 7 dager etter avreise.

Når en hest flyttes permanent til et anlegg i Norge fra et anlegg i utlandet

Dersom en hest flyttes permanent til anlegget fra et anlegg i utlandet, er det hesteeier eller hesteholder som rapporterer registreringsnummeret til anlegget til nasjonalt hesteregister sammen med identitetsopplysingene til hesten. Driftsansvarlig har ved slike tilfeller ingen rapporteringsplikt.

Vi utvikler en løsning for å rapportere hvor hesten holdes

Mattilsynet har ennå ikke utviklet noe system for å rapportere opplysninger om hvilket anlegg hesten holdes på i det nasjonale hesteregisteret. Når dette blir mulig, vil vi legge ut informasjon her om hvordan du rapporterer. Mattilsynet vil ikke prioritere å føre tilsyn med dette registreringskravet før systemet er ferdig utviklet.

Nasjonalt hesteregister driftes av Stiftelsen nasjonalt hestesenter (nhest.no)

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 102

Artikkel 102
Plikt for driftsansvarlige for andre anlegg enn anlegg for avlsmateriale, til å føre registre

1. Driftsansvarlige for anlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 93 eller godkjenning i samsvar med
artikkel 97 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger:
a) Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av landdyr som holdes i anlegget.
b) Forflytninger av holdte landdyr inn og ut av anlegget, eventuelt med angivelse av
i) deres opprinnelses- eller bestemmelsessted,
ii) datoen for slike forflytninger.
c) Dokumenter som skal ledsage holdte landdyr som ankommer eller forlater anlegget i samsvar med artikkel 112 bokstav b), artikkel
113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143 nr. 1 og 2, artikkel
164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b) og c).
d) Dødelighet for landdyr som holdes i anlegget.
e) Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testsresultater og andre relevante opplysninger for
i) artene og kategoriene av landdyr som holdes i anlegget,
ii) produksjonstypen,
iii) anleggets type og størrelse.
f) Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1.
Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk.

2. Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra kravet
om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1.

3. Driftsansvarlige for anlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på det berørte anlegget og skal
a) på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet,
b) oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være minst tre år.

4. Som unntak fra nr. 3 kan driftsansvarlige unntas fra plikten til å føre registre over alle eller noen av forholdene angitt i nr. 1
dersom den berørte driftsansvarlige
a) har tilgang til den elektroniske databasen nevnt i artikkel 109 for de relevante artene, og databasen allerede inneholder de
opplysningene som skal føres inn i registrene, og
b) registrerer ajourførte opplysninger direkte i databasen

Forordning (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 4. Krav til registrering, godkjenning, registre, journalføring og sporbarhet

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som endret ved forordning (EU) 2020/1625 og forordning (EU) 2021/2168) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 14. Journalføring av visse dokumenter for storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien, rein og hestedyr

Den driftsansvarlige skal sikre at identitetskortet til hanndyr av sau og geit, som har vært brukt til naturlig bedekning på flere anlegg i løpet av en bedekningssesong, oppbevares i journalen på det siste anlegget dyret blir brukt den aktuelle sesongen.
Den driftsansvarlig skal sikre at veterinærattester og egenerklæringer, som kreves ved flytting av storfe, sauer, geiter, svin eller dyr av kamelfamilien i Norge, oppbevares i journalen på mottakeranlegget.
Den driftsansvarlige skal sikre at egenerklæringer, som kreves ved flytting av rein eller hestedyr tilbake til Norge etter opphold i andre EØS-stater, oppbevares i journalen på mottakeranlegget.

§ 16. Tidsrom for oppbevaring av journaler

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal oppbevare journalene på anleggene i minst 10 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, fjørfe, kaniner eller bier, skal oppbevare journalene på anleggene i minst 5 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder andre holdte landdyr enn de som er nevnt i første eller annet ledd skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Driftsansvarlige for rugerier skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Transportører skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av landdyr uavhengig av et anlegg skal oppbevare journalene i minst 3 år.

§ 45. Registrering av hestedyr i nasjonalt hesteregister for første gang

Innen 7 dager etter at et hestedyr, som er født i Norge eller innført til Norge fra et tredjeland, har blitt registrert for første gang, skal den driftsansvarlige på anlegget der hestedyret vanligvis holdes sørge for at anleggets registreringsnummer blir registrert som en opplysning om hestedyret i det nasjonale hesteregisteret.
Innen 7 dager etter at anlegget der et hestedyr vanligvis holdes er endret fra å være et anlegg i en annen EØS-stat til å bli et anlegg i Norge, skal den driftsansvarlige for hestedyret sende kopi av minst avsnitt I og II i hestedyrets identifikasjonsdokument til et av organene med delegerte oppgaver etter § 50 sammen med anleggets registreringsnummer.
Innen 7 dager etter å ha mottatt opplysningene i annet ledd, skal organet med delegerte oppgaver etter § 50 overføre opplysninger som kreves etter § 4, jf. forordning (EU) 2019/2035 artikkel 64 bokstav b, fra identifikasjonsdokumentet til det nasjonale hesteregisteret sammen med anleggets registreringsnummer.
Før et identifikasjonsdokument utstedt av et avlslag i en annen EØS-stat blir utlevert til den driftsansvarlige for hestedyret, skal organet med delegerte oppgaver etter § 50 registrere identifikasjonsopplysningene i det nasjonale hesteregisteret i samsvar med § 6, jf. forordning (EU) 2021/963 artikkel 6.

§ 46. Registrering i nasjonalt hesteregister ved bytte av anlegg der hestedyr vanligvis holdes

Innen 7 dager etter bytte av anlegg som skal regnes som anlegget der et hestedyr vanligvis holdes, skal den driftsansvarlige på det nye anlegget sørge at opplysningene om hestedyret i det nasjonale hesteregisteret blir oppdatert med det nye anleggets registreringsnummer.
Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom det nye anlegget ligger i utlandet. I slike tilfeller skal den driftsansvarlige på det siste anlegget i Norge der dyret vanligvis ble holdt, sørge for at opplysningene om hestedyret i det nasjonale hesteregisteret blir oppdatert med opplysning om at det nye anlegget ligger i utlandet innen 7 dager etter at hestedyret forlot landet.

§ 47. Registrering i nasjonalt hestregister når hestedyr er holdt i et anlegg mer enn 30 dager

§ 45 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende dersom et hestedyr, som vanligvis holdes i et anlegg i en annen EØS-stat, har blitt holdt i et anlegg i Norge i mer enn 30 dager.
§ 46 første ledd gjelder tilsvarende dersom et hestedyr, som vanligvis holdes i et annet anlegg i Norge, har blitt holdt i anlegget i mer enn 30 dager.
§ 46 annet ledd gjelder tilsvarende dersom et hestedyr, som vanligvis holdes i anlegget, har blitt holdt i utlandet i mer enn 30 dager.
Første til tredje ledd gjelder for hestedyr nevnt i § 4, jf. forordning (EU) 2019/2035 artikkel 64 bokstav c, først når fristene i bokstav c er overskredet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2019/2035, artikkel 24

Artikkel 24

Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg som holder hestedyr

Driftsansvarlige for registrerte anlegg som holder hestedyr, skal journalføre følgende opplysninger for hvert enkelt holdte hestedyr:

a) Den entydige koden.

b) Fødselsdatoen i anlegget.

c) Datoen for naturlig død, tap eller slakting i anlegget.

Forordning (EU) 2019/2035 (PDF, lovdata.no)