Når hesten ikke skal leve mer

Når hesten ikke skal leve mer, kan den enten avlives (kadaveret destrueres) eller slaktes (skrotten blir til menneskemat).

Faglig oppdatert

Avlivning

Når dyr avlives, blir kadaveret destruert og brukes ikke til menneskemat. Hester blir vanligvis avlivet, da slakting krever at du har fullstendig dokumentasjon på all bruk av medisiner til hesten.

Det krever kompetanse å avlive dyr. Praktiserende veterinær kan gjøre dette. 

Hva gjør du med kadaveret?

Kadaver etter hester eller andre store dyr skal fortrinnsvis leveres til destruksjon. Biosirk Norge AS kan kontaktes for informasjon om henting/håndtering av kadaver etter avliving Kadavernet - forsiden (biosirk.no)

I særskilte tilfeller kan kadaveret graves ned på egen eiendom. Det gjelder kun kadaver etter privateide hester. Dette kan være aktuelt dersom dyret befinner seg i et fjerntliggende område, eller når andre særskilte forhold tilsier at kadaveret ikke kan hentes ut og destrueres på annen forsvarlig måte.

Nedgravingen må gjøres på en slik måte at det ikke utgjør en risiko for spredning av smitte, eller forurensning av drikkevannskilder og vassdrag.

For å unngå at dyr graver opp kadaveret, må graven være tilstrekkelig dyp.

Hesteeier er ansvarlig for å håndtere kadaver på en forsvarlig måte, og må selv vurdere om stedet er egnet for nedgravning.

Myndigheten på området er delt mellom Mattilsynet og Statsforvalteren. Mattilsynet har myndigheten for det som omhandler smittevernhensyn, mens Statsforvalteren har myndighet på forurensningsområdet.

Hva gjør du med hestepasset og mikrochippen hvis hesten blir avlivet eller dør?

Mikrochippen skal ikke fjernes fra hestekroppen dersom hesten avlives eller dør på annen måte. 

Den som er ansvarlig for hesten, skal innen 30 dager etter hestens død sende inn hestepasset til det organet som utstedte passet. Utstedende organ står angitt i passet.

Slakting

Hvis hesten kan brukes til mat, kan den leveres til slakt. Hester som skal slaktes, må ha hestepass, og helsekort med fullstendige opplysninger om all medisinbruk.

Vanligvis leveres hesten på slakteriet etter at det er gjort en avtale om levering. Nødslakt er et alternativ ved skader eller ulykker som gjør at hesten ikke kan transporteres, men likevel kan brukes til mat. I slike tilfeller slaktes hesten ved stallen av personell fra slakteriet etter at veterinær har undersøkt hesten.

Hva hvis hesten har brukt medisiner?

Dersom hesten blir behandlet med medisiner som gjør at den ikke kan slaktes, skal veterinæren som behandler hesten, fylle ut en erklæring i hestepasset, avsnitt II del II (avsnitt IX del II i eldre pass) om at hesten ikke kan slaktes. I tillegg er det et vilkår for å få slaktet hesten at helsekortet viser all behandling hesten har fått.

Hva gjør du med hestepasset og mikrochippen ved slakting?

Mikrochippen blir tatt ut av hestekroppen og destruert på slakteriet.

Når hesten leveres til slakt, eller nødslaktes ved stallen skal du levere hestepasset til slakteriets personell. Slakteriet vil ugyldiggjøre hestepasset og sende dette til organet som utstedte det.
 

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift om hestevelferd

Animaliebiproduktforskriften