Til hovedinnhold

Når hesten ikke skal leve mer

Når hesten ikke skal leve mer, kan den enten avlives (kadaveret destrueres) eller slaktes (skrotten blir til menneskemat).

Faglig oppdatert

Avlivning

Når dyr avlives, blir kadaveret destruert og brukes ikke til menneskemat. Hester blir vanligvis avlivet, da slakting krever at du har fullstendig dokumentasjon på all bruk av medisiner til hesten.

Det krever kompetanse å avlive dyr. Praktiserende veterinær kan gjøre dette. 

Hva gjør du med kadaveret?

Kadaver etter hester eller andre store dyr skal fortrinnsvis leveres til destruksjon. Biosirk Norge AS kan kontaktes for informasjon om henting/håndtering av kadaver etter avliving Kadavernet - forsiden (biosirk.no)

I særskilte tilfeller kan kadaveret graves ned på egen eiendom. Det gjelder kun kadaver etter privateide hester. Dette kan være aktuelt dersom dyret befinner seg i et fjerntliggende område, eller når andre særskilte forhold tilsier at kadaveret ikke kan hentes ut og destrueres på annen forsvarlig måte.

Nedgravingen må gjøres på en slik måte at det ikke utgjør en risiko for spredning av smitte, eller forurensning av drikkevannskilder og vassdrag.

For å unngå at dyr graver opp kadaveret, må graven være tilstrekkelig dyp.

Hesteeier er ansvarlig for å håndtere kadaver på en forsvarlig måte, og må selv vurdere om stedet er egnet for nedgravning.

Myndigheten på området er delt mellom Mattilsynet og Statsforvalteren. Mattilsynet har myndigheten for det som omhandler smittevernhensyn, mens Statsforvalteren har myndighet på forurensningsområdet.

Hva gjør du med hestepasset og mikrochippen hvis hesten blir avlivet eller dør?

Mikrochippen skal ikke fjernes fra hestekroppen dersom hesten avlives eller dør på annen måte. 

Den som er ansvarlig for hesten, skal innen 30 dager etter hestens død sende inn hestepasset til det organet som utstedte passet. Utstedende organ står angitt i passet.

Slakting

Hvis hesten kan brukes til mat, kan den leveres til slakt. Hester som skal slaktes, må ha hestepass, og helsekort med fullstendige opplysninger om all medisinbruk.

Vanligvis leveres hesten på slakteriet etter at det er gjort en avtale om levering. Nødslakt er et alternativ ved skader eller ulykker som gjør at hesten ikke kan transporteres, men likevel kan brukes til mat. I slike tilfeller slaktes hesten ved stallen av personell fra slakteriet etter at veterinær har undersøkt hesten.

Hva hvis hesten har brukt medisiner?

Dersom hesten blir behandlet med medisiner som gjør at den ikke kan slaktes, skal veterinæren som behandler hesten, fylle ut en erklæring i hestepasset, avsnitt II del II (avsnitt IX del II i eldre pass) om at hesten ikke kan slaktes. I tillegg er det et vilkår for å få slaktet hesten at helsekortet viser all behandling hesten har fått.

Hva gjør du med hestepasset og mikrochippen ved slakting?

Mikrochippen blir tatt ut av hestekroppen og destruert på slakteriet.

Når hesten leveres til slakt, eller nødslaktes ved stallen skal du levere hestepasset til slakteriets personell. Slakteriet vil ugyldiggjøre hestepasset og sende dette til organet som utstedte det.
 

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 44. Håndtering av injiserte signalgivere når hestedyr slaktes eller dør

Den driftsansvarlige for slakteriet skal sikre at injiserte signalgivere blir tatt ut av kroppen til hestedyr som er slaktet for humant konsum og deretter destruert.
Dersom den injiserte signalgiveren ikke kan fjernes fra et hestedyr som er slaktet til konsum, og kjøttet eller den delen av kjøttet som inneholder signalgiveren erklæres uegnet til konsum, skal den driftsansvarlige for slakteriet sikre at de animalske biproduktene som oppstår blir håndtert som sådant.
Det er kun tillatt å ta injiserte signalgivere ut av kroppen til hestedyr som har dødd uten å være slaktet til humant konsum dersom dette gjøres på godkjente anlegg for behandling av animalske biprodukter og signalgiverne deretter destrueres.

§ 6. Krav til identifikasjon og registrering av hestedyr

EØS avtalens vedlegg Ikapittel I del 4.1. nr. 3b (forordning (EU) 2021/963) om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 med hensyn til identifikasjon og registrering av hestedyr og om fastsettelse av maler for identifikasjonsdokumenter for disse dyrene gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om hestevelferd

§ 6. Helsekort

Alle hester skal ha helsekort.
Hesteholder er ansvarlig for at hestens helsekort er tilgjengelig for veterinær ved medisinsk behandling, og skal selv føre egenbehandling inn på helsekortet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Animaliebiproduktforskriften

§ 19. Nedgraving av døde kjæledyr og hest

Døde kjæledyr og hester kan graves ned på egen eiendom eller på godkjent område dersom alle nødvendige tiltak er truffet for å unngå eventuell sykdomssmitte.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no