Skip to main content

Tillatelse for næringsrettet hestehold

Dersom du driver næringsvirksomhet med hold av hest, må du søke tillatelse hos Mattilsynet.

Publisert

Dersom du har næringsvirksomhet knyttet til hesteholdet, må du søke om tillatelse. Du driver næringsvirksomhet dersom du skal omsette mer enn seks hester i året, eller skal drive hestepensjonat, hestesenter eller treningsstall.

Med hestesenter menes en virksomhet som driver med

  • utleie/utlån av hest 
  • rideundervisning 
  • turridning 

Hestepensjonat er definert som en virksomhet som tar imot hest for oppstalling der pensjonatet har ansvar for daglig stell av hesten. 

En treningsstall er en virksomhet som tar imot hest for oppstalling og trening.

Slik gjør du

Søke tillatelse om næringsrettet hestehold

Du søker tillatelse om næringsrettet hestehold ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste. Du velger skjemaet "Nytt dyrehold" og deretter “hestesenter”, “hestepensjonat” eller “Treningsstall hest”. 

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Forskrift om hestevelferd

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften betegner:
Hest: Alle dyr av hestefamilien.
Klima: Lufttemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, strålingstemperatur og luftkvalitet.
Luftegård: Et inngjerdet utendørs areal som tilfredsstiller krav til fri bevegelse, men som ikke er beite.
Utegang: Driftsform der hestenes aktivitets- og/eller fôringsområde er ute hele døgnet.
Spiltau: Bås hvor hest oppstalles oppbundet.
Hestesenter: Virksomhet som driver utleie/utlån av hest, rideundervisning, turridning etc.
Hestepensjonat: Virksomhet som tar imot hest for oppstalling der pensjonatet har ansvar for daglig stell av hesten.
Treningsstall: Virksomhet som tar imot hest til oppstalling og trening.
Hesteholder: Personen som til enhver tid er ansvarlig for hestens fôring og stell.
Helsekort: Ordnet opptegnelse over alle medisinske behandlinger ført av behandlende veterinær og hesteholder for den enkelte hest merket med hestens navn og unike individnummer.

§ 28. Tillatelse

Den som skal drive hestesenter, omsetning av flere enn 6 hester i året,1 treningsstall eller hestepensjonat, skal søke Mattilsynet om tillatelse. Søknaden skal ha en form og et innhold som oppfyller kravene til melding etter § 26. Plikten til å melde fra om endringer etter § 26 gjelder tilsvarende. Tillatelsen skal henges opp på et lett synlig sted i stallen.
For at Mattilsynet skal kunne gi tillatelse, må anlegget og driften tilfredstille kravene i denne forskriften. Det er også en forutsetning at søker gjennom sin tidligere befatning med dyr har opptrådt i samsvar med gjeldende regelverk for dyrehold. Hvis Mattilsynet finner grunn til det, kan det gis tillatelse for et begrenset tidsrom og settes vilkår for tillatelsen, herunder største antall hester som tillates oppstallet.
Mattilsynet kan trekke tilbake tillatelsen hvis anlegget eller driften ved anlegget ikke lenger tilfredstiller de kravene som stilles i denne forskriften. Mattilsynet kan videre trekke en tillatelse tilbake hvis den som har fått tillatelsen, blir dømt for overtredelse av matloven eller dyrevelferdsloven eller forskrifter gitt i medhold av disse lovene, eller dersom vedkommende ikke oppfyller eventuelle vilkår som Mattilsynet har satt i forbindelse med tillatelsen, eller på andre måter steller seg slik at han mister den tillit som anses nødvendig for å drive vedkommende virksomhet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no