Til hovedinnhold

Unntak fra krav om helsesertifikat for registrert hest

Det finnes to unntak fra hovedregelen om at hester må ledsages av et helsesertifikat ved grensepassering. Vilkårene for å benytte disse unntakene er beskrevet under.

Publisert

1. Unntak ved deltakelse i konkurranser i Norden 

Registrerte hester (stambokførte hester) som skal delta i konkurranse i Sverige, Danmark eller Finland og returnere til Norge innen 10 dager, trenger ikke helsesertifikat dersom følgende vilkår er oppfylt: 

 • Hesten skal være frisk.
 • Hesten må komme fra en stall der det ikke forekommer EU-listeførte sykdommer (ondartet beskjelersyke, infeksiøs anemi, virusencephalomyelitt, surra, miltbrann og rabies).
 • Hesten skal være registrert og ha godkjent hestepass.
 • Hesten skal følges av en egenerklæring 
 • Hesten skal følges av dokumentasjon på at hesten skal delta i en av følgende konkurranser i Sverige, Danmark eller Finland:
  • Alle konkurransegrener registrert under det internasjonale rideforbundet (FEI).
  • Hesteveddeløp, travløp eller galoppløp.
  • Internasjonal avlsvurdering for stambokførte hester (kåringsshow).
 • Konkurransedeltagelse skal dokumenteres ved at stevneveterinær, løpsveterinær eller hoveddommer fyller ut delen for id-kontroll i hestepasset.
 • Hesten må returnere til Norge.
 • Reisens varighet skal ikke overstige 10 dager fra grensepassering ut av Norge til grensepassering inn til Norge.

Last ned egenerklæringsskjema for konkurransehest i Norden (PDF) 

2. Unntak ved visse aktiviteter i grensenære strøk mellom Norge og Sverige 

Dyrehelseregelverket gir åpning for å gi unntak fra kravet om helsesertifikat dersom hesten skal benyttes til visse aktiviteter i grensenære strøk. Norske og svenske myndigheter har inngått en avtale som gjør det mulig å benytte dette unntaket på visse vilkår

Type aktivitet og varighet

 • Rekreasjon i maksimalt 10 dager
 • Utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer og liknende arrangementer, inkludert trening til slike arrangementer, i maksimalt 10 dager
 • Beite i maksimalt 30 dager
 • Arbeid med hesten, for eksempel skogbruk, i maksimalt 10 dager

Tidsperioden regnes fra første grensepassering. 

Områder hesten kommer fra og der aktiviteten skal foregå

For at norske hester skal kunne benytte unntaket, må de vanligvis holdes på en stall innenfor de definerte områdene i Norge og delta i aktivitetene innenfor de definerte områdene i Sverige. Tilsvarende gjelder for svenske hester.

Områder i Norge: Kommunene Bamble, Skien, Kongsberg, Øvre Eiker, Modum, Ringerike, Søndre Land, Nordre Land, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Rennebu, Orkland, Ørland, Åfjord, Osen, Flatanger, Nærøysund og alle kommuner øst for (eller nærmere svenskegrensa enn) disse. Hele Oslo fylke, Nordland fylke og Finnmark fylke.

Områder i Sverige: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina og Dorotea kommun og alle kommunene vest for (eller nærmere norskegrensa enn) disse. Hele Jämtland, Dalarna, Värmland og Götaland län.

Kart over definerte områder i Norge og Sverige (maps.google.com)

Hesten skal følges av en egenerklæring

For å kunne benytte unntaket fra kravet om helsesertifikat, skal den som er ansvarlig for hesten under reisen fylle ut en egenerklæring som skal følge hesten under hele reisen. Egenerklæringen skal signeres samme dag som reisen starter.

Hensikten med egenerklæringen er at den

 • gir visse garantier for hestens helsestatus.
 • gir visse garantier for smittebeskyttelse under reisen.
 • dokumenterer hvor hesten har oppholdt seg under reisen og hvilken aktivitet hesten har deltatt i.
 • gir opplysninger om hvem som er ansvarlig for hesten under reisen.

Etter avsluttet reise, skal egenerklæringen oppbevares på stallen der hesten vanligvis holdes.

Last ned skjema for egenerklæring (PDF)

Krav om enkeltvedtak fra norske og svenske myndigheter

Inntil avtalen mellom Norge og Sverige er forskriftsfestet i begge landene, må myndighetene gi enkeltvedtak for hvert tilfelle der unntaket skal benyttes.

Dette betyr at dersom du med en norsk hest skal delta på en grensenær aktivitet i Sverige, må du følge denne oppskriften:

 1. Du må søke om enkeltvedtak (eller "enskilt beslut") fra Jordbruksverket i Sverige for å reise inn i Sverige. Send søknaden til jordbruksverket@jordbruksverket.se
 2. Når hesten skal returnere til Norge, må du søke om enkeltvedtak fra Mattilsynets lokalkontor for å reise inn i Norge. Du retter søknaden til lokalkontoret der stallen hesten vanligvis holdes på ligger. Send søknaden til postmottak@mattilsynet.no

Du må sende begge søknadene i god tid før den planlagte reisen. Dette bør søknaden inneholde:

 • at søknaden gjelder unntak for helsesertifikat for hest ved visse aktiviteter i grensenære strøk
 • avreisested
 • ankomstted
 • type aktivitet
 • aktivitetens varighet
 • et utkast til utfylt egenerklæring (se over)

Les avtalene her

Les mer om avtalene som de beskrevne unntakene bygger på:

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrforflytningsforskriften

§ 4. Flytting av landdyr og rugeegg i Norge og EØS-området

EØS-avtalens vedlegg Ikapittel I del 1.1 nr. 13s (forordning (EU) 2020/688 sist endret ved forordning (EU) 2021/1706) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg Ikapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Artikkel 69
Unntak for forflytning av holdte hestedyr til andre medlemsstater
Kravene om utstedelse av helsesertifikat fastsatt i artikkel 143 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 får ikke anvendelse på forflytning av registrerte hestedyr til en annen medlemsstat dersom
 • a.
  vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten har tillatt unntaket,
 • b.
  vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet Kommisjonen og de andre medlemsstatene om at slik forflytning er tillatt på de vilkårene som er angitt i bokstav c) og d),
 • c.
  hestedyr som holdes og flyttes på de respektive territoriene til opprinnelsesmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten, oppfyller minst kravene til dyrehelse ved forflytning av holdte hestedyr til andre medlemsstater, særlig de ytterligere kravene til dyrehelse fastsatt i artikkel 22,
 • d.
  vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten og vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten har innført systemer for å sikre at holdte hestedyr som flyttes i henhold til vilkårene i denne artikkelen, kan spores.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no