Til hovedinnhold

Unntak fra krav om helsesertifikat for registrert hest

Det finnes to unntak fra hovedregelen om at hester må ledsages av et helsesertifikat ved grensepassering. Vilkårene for å benytte disse unntakene er beskrevet under.

Faglig oppdatert

1. Unntak ved deltakelse i konkurranser i Norden 

Registrerte hester (stambokførte hester) som skal delta i konkurranse i Sverige, Danmark eller Finland og returnere til Norge innen 10 dager, trenger ikke helsesertifikat dersom følgende vilkår er oppfylt: 

 • Hesten skal være frisk.
 • Hesten må komme fra en stall der det ikke forekommer EU-listeførte sykdommer (ondartet beskjelersyke, infeksiøs anemi, virusencephalomyelitt, surra, miltbrann og rabies).
 • Hesten skal være registrert og ha godkjent hestepass.
 • Hesten skal følges av en egenerklæring 
 • Hesten skal følges av dokumentasjon på at hesten skal delta i en av følgende konkurranser i Sverige, Danmark eller Finland:
  • Alle konkurransegrener registrert under det internasjonale rideforbundet (FEI).
  • Hesteveddeløp, travløp eller galoppløp.
  • Internasjonal avlsvurdering for stambokførte hester (kåringsshow).
 • Konkurransedeltagelse skal dokumenteres ved at stevneveterinær, løpsveterinær eller hoveddommer fyller ut delen for id-kontroll i hestepasset.
 • Hesten må returnere til Norge.
 • Reisens varighet skal ikke overstige 10 dager fra grensepassering ut av Norge til grensepassering inn til Norge.

Last ned egenerklæringsskjema for konkurransehest i Norden (PDF)

2. Unntak ved visse aktiviteter i grensenære strøk mellom Norge og Sverige 

Dyrehelseregelverket gir åpning for å gi unntak fra kravet om helsesertifikat dersom hesten skal benyttes til visse aktiviteter i grensenære strøk. Norske og svenske myndigheter har inngått en avtale som gjør det mulig å benytte dette unntaket på visse vilkår

Type aktivitet og varighet

 • Rekreasjon i maksimalt 10 dager
 • Utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer og liknende arrangementer, inkludert trening til slike arrangementer, i maksimalt 10 dager
 • Beite i maksimalt 30 dager
 • Arbeid med hesten, for eksempel skogbruk, i maksimalt 10 dager

Tidsperioden regnes fra første grensepassering. 

Områder hesten kommer fra og der aktiviteten skal foregå

For at norske hester skal kunne benytte unntaket, må de vanligvis holdes på en stall innenfor de definerte områdene i Norge og delta i aktivitetene innenfor de definerte områdene i Sverige. Tilsvarende gjelder for svenske hester.

Områder i Norge: Kommunene Bamble, Skien, Kongsberg, Øvre Eiker, Modum, Ringerike, Søndre Land, Nordre Land, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Rennebu, Orkland, Ørland, Åfjord, Osen, Flatanger, Nærøysund og alle kommuner øst for (eller nærmere svenskegrensa enn) disse. Hele Oslo fylke, Nordland fylke og Finnmark fylke.

Områder i Sverige: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina og Dorotea kommun og alle kommunene vest for (eller nærmere norskegrensa enn) disse. Hele Jämtland, Dalarna, Värmland og Götaland län.

Kart over definerte områder i Norge og Sverige (maps.google.com)

Hesten skal følges av en egenerklæring

For å kunne benytte unntaket fra kravet om helsesertifikat, skal den som er ansvarlig for hesten under reisen fylle ut en egenerklæring som skal følge hesten under hele reisen. Egenerklæringen skal signeres samme dag som reisen starter.

Hensikten med egenerklæringen er at den

 • gir visse garantier for hestens helsestatus.
 • gir visse garantier for smittebeskyttelse under reisen.
 • dokumenterer hvor hesten har oppholdt seg under reisen og hvilken aktivitet hesten har deltatt i.
 • gir opplysninger om hvem som er ansvarlig for hesten under reisen.

Etter avsluttet reise, skal egenerklæringen oppbevares på stallen der hesten vanligvis holdes.

Last ned skjema for egenerklæring (PDF)

Les avtalene her

Les mer om avtalene som de beskrevne unntakene bygger på:

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Artikkel 139
Unntak for rekreasjonsformål, idretts- og kulturarrangementer, arbeid i nærheten av grenser og beiting
1. Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet kan gi unntak fra kravene i avsnitt 2-5 (artikkel 126-136), med unntak av artikkel 126 nr. 1 bokstav a), b) og c) og artikkel 127 og 128, for forflytninger innenfor Unionen av holdte landdyr mellom medlemsstatene dersom formålet med forflytningen er
 1. a.
  rekreasjon i nærheten av en grense,
 2. b.
  utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer og tilsvarende arrangementer i nærheten av en grense,
 3. c.
  beite for holdte landdyr på beiteområder som medlemsstater har felles, eller
 4. d.
  arbeid som utføres av holdte landdyr i nærheten av en medlemsstats grenser.
2. Unntak som gis av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet for forflytningen av holdte landdyr for formålene i nr. 1, skal avtales mellom opprinnelses- og bestemmelsesmedlemsstatene, og hensiktsmessige risikoreduserende tiltak skal treffes for å sikre at slike forflytninger ikke utgjør en vesentlig risiko.
3. Medlemsstatene nevnt i nr. 2 skal informere Kommisjonen om unntak som er gitt i samsvar med nr. 1.
4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til regler for unntak som gis av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, som utfyller reglene i nr. 1.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrforflytningsforskriften

§ 4. Flytting av landdyr og rugeegg i Norge og EØS-området

§ 26. Unntak fra krav om helsesertifikat for hester ved forflytting mellom nordiske land for deltakelse i konkurranser

Hester som midlertidig flyttes til Norge fra Danmark, Sverige eller Finland for å delta i konkurranser kan innføres til Norge uten helsesertifikat forutsatt at:
 1. a.
  Hesten oppfyller generelle helsekrav til forflytning innen EØS-området gitt i dyrehelseforskriften § 4, jf. forordning (EU) 2016/429 artiklene 124-127, samt § 4 av denne forskrift, jf. forordning (EU) 2020/688 artikkel 22.
 2. b.
  Hesten skal returnere til opprinnelseslandet innen 10 dager.
 3. c.
  Hesten skal under hele forflytningen ledsages av:
  • -
   et dokument som viser at hesten er påmeldt en konkurranse
  • -
   hestepass.
Transportør av hesten skal til enhver tid under forflytningen kunne fremlegge dokumentene angitt i første ledd bokstav c) for Mattilsynet eller Tolletaten.
Konkurranseveterinæren, hoveddommer eller person som opptrer på vegne av hoveddommer, skal gjennomføre en identitetskontroll av hest som deltar i konkurranse og som er innført til Norge i tråd med unntaket i første ledd. De skal bekrefte identitetskontrollen med signatur i avsnittet for dette i hestepasset før hesten deltar i konkurransen.
Unntaket i denne bestemmelsen og kravet om fremlegging av dokumenter gjelder også for hester som returnerer til Norge etter kortvarig forflytning til Danmark, Sverige eller Finland for å delta i konkurranser. Hestepasset skal være signert i samsvar med kravet i tredje ledd. Varigheten av den midlertidige forflytningen fra passering av riksgrensen ut av Norge til retur over riksgrensen skal ikke overstige 10 dager. Egenerklæringen skal overleveres til den driftsansvarlige på anlegget dyret returnerer til i Norge.
Konkurranse i denne bestemmelsen defineres som
 1. a.
  alle konkurransegrener anerkjent av Fédération Equestre Internationale (FEI)
 2. b.
  alle grener innen hesteveddeløp, herunder travløp og galoppløp
 3. c.
  internasjonale avlsbedømmelser for stambokførte hester.

§ 26A. Unntak for hester som flyttes mellom Norge og Sverige i forbindelse med rekreasjon, utstillinger o.l., beiting eller arbeid nær grensen

Hester kan flyttes mellom Norge og Sverige uten helsesertifikat og uten forhåndsmelding, i forbindelse med deltakelse i aktiviteter i nærheten av grensen. Aktiviteter som gjelder for unntaket er rekreasjon, utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer og tilsvarende arrangementer, beiting på fast sted og arbeid. Områdene i Norge og Sverige som anses for å være i nærheten av grensen følger av vedlegg VI.
For at unntaket i første ledd skal gjelde må:
 1. a.
  driftsansvarlig fylle ut egenerklæringsdokumentet samme dag som hesten flyttes fra opprinnelsesanlegget.
 2. b.
  hesten ha vært i opprinnelsesanlegget uten kontakt med hester med lavere helsestatus de siste 15 dagene før forflytning.
 3. c.
  hesten ikke ha kontakt med hester med lavere helsestatus under forflytningen.
 4. d.
  hesten returneres til opprinnelseslandet innen 10 dager fra riksgrensen ble krysset for første gang under reisen, eller innen 30 dager fra kyssingen av riksgrensen der beiting på fast sted var formålet med forflytningen.
På vei til aktiviteten i Norge er det også unntak fra kravet om å flytte hesten direkte til bestemmelsesstedet dersom hesten ikke flyttes på transportmiddel.
Egenerklæringen skal overleveres til den driftsansvarlige på anlegget dyret returnerer til i Norge.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no