Til hovedinnhold

Karenstid ved flytting av storfe, svin, lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

For å førebyggje spreiing av sjukdom hos dyr er det innført karenstid/ventetid ved flytting mellom anlegg for dei følgjande artane: Storfe, svin, lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Fagleg oppdatert

Krav til eigenerklæring

Viss du skal selje eller av andre grunnar flytte storfe, svin eller kameldyr frå anlegget ditt til eit anna anlegg med dyr, må du fylle ut ei eigenerklæring før du kan flytte dyret/dyra. Eigenerklæringa skal stadfeste at

 1. dyra i anlegget ditt ikkje har vist teikn på smittsam sjukdom dei siste 14 dagane.
 2. dyra som skal flyttast har opphalde seg i anlegget ditt i meir enn 30 dagar. Det er unntak frå dette kravet for dyr som er fødd i anlegget ditt, og som har opphalde seg der sidan dei blei fødde.
 3. du dei siste 14 dagane ikkje har fått storfe, svin og dyr frå kamelfamilien
  • frå andre anlegg
  • frå fellesbeite 
  • som har delteke på dyresamlingar (til dømes fesjå eller dyrskue)

Eigenerklæringa som stadfestar dette, skal følgje dyra du sel/flyttar til nytt anlegg. Eigenerklæringa må vere maksimalt sju dagar gammal når du flyttar dyra.

Dyrehaldet som får dyra, skal oppbevare eigenerklæringa så lenge som du må oppbevare dyrehaldjournalen:

 • For storfe, småfe, lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien skal journalen oppbevarast i 10 år
 • For svin skal journalen oppbevarast i 5 år.

Unntak for dyr som skal til og frå beite

Mange har behov for å sende dyra sine på beite. Dersom du skal sende dyra dine på beite, til fellesseter, til slakt eller til ei dyresamling, treng du ikkje oppfylle krava lista opp ovanfor.

Unntak for lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien til bedekking

Viss du skal bedekkje lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien, treng du ikkje oppfylle punkt 2 og 3 i lista ovanfor.

Føresetnaden er at sjølve bedekkinga ikkje går føre seg i anlegget ditt. Paringa må då gå føre seg på ein stad som er smittemessig skild frå dyr i anlegget ditt.

I tillegg må dyra som blir flytta for bedekking ha ein veterinærattest. Veterinærattesten skal stadfeste at dyra som skal flyttast ikkje viser teikn på smittsam sjukdom. Attesten må vere maksimalt sju dagar gammal, og du må oppbevare han i 5 år.

Unntak for flytting av svin

Punkt 3 ovanfor treng ikkje vere oppfylt dersom du skal

 • flytte purker innanfor ein purkering
 • flytte svin frå anlegg som dei siste 6 månadene berre har fått dyr frå eitt anna anlegg. Føresetnaden er at dyra må transporterast direkte frå avsendar til mottakar utan å komme i kontakt med dyr frå andre anlegg.

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

§ 12. Karenstid for storfe, svin og dyr av kamelfamilien ved forflytning i Norge

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal storfe, svin og dyr av kamelfamilien som flyttes fra ett anlegg i landet til et annet følges av en egenerklæring som bekrefter at alle de følgende vilkårene er oppfylt:
 1. a.
  Dyr i avsenderanlegget har ikke vist tegn på smittsom sykdom de siste 14 dagene før flytting.
 2. b.
  Dyret har oppholdt seg mer enn 30 dager i avsenderanlegget før flytting, med unntak av dyr som er født på anlegget.
 3. c.
  Avsenderanlegget har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt storfe, svin og dyr fra kamelfamilien fra andre anlegg, fellesbeiter eller dyreansamlinger.
Egenerklæringen skal ikke være eldre enn 7 dager.
Første og annet ledd gjelder ikke for dyreansamlinger, registreringspliktige anlegg for oppsamling av dyr, flytting til slakteri, flytting til og fra beite og fellessetre og flytting til institusjoner for forskning eller diagnostikk.
Første ledd, bokstav b og c gjelder ikke når dyr av kamelfamilien skal flyttes for bedekning hvis dette skjer smittemessig skilt fra andre dyr på anlegget, og dyrene som flyttes, følges av en veterinærattest. Attesten skal ikke være eldre enn 7 dager og skal bekrefte at dyrene ikke viser tegn på smittsom sykdom.
Første ledd, bokstav c gjelder ikke for
 1. a.
  purker innenfor en purkering
 2. b.
  svin fra anlegg som de siste 6 månedene har mottatt dyr fra bare et annet anlegg, og hvor dyrene transporteres direkte fra avsenderen til mottakeren uten å komme i kontakt med dyr fra andre anlegg.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 16. Tidsrom for oppbevaring av journaler

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal oppbevare journalene på anleggene i minst 10 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, fjørfe, kaniner eller bier, skal oppbevare journalene på anleggene i minst 5 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder andre holdte landdyr enn de som er nevnt i første eller annet ledd skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Driftsansvarlige for rugerier skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Transportører skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av landdyr uavhengig av et anlegg skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no