Alle som driver anlegg med næringsrettet dyrehold må ha kurs i dyrehelse

Du som har dyr, må ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Slik bevarer vi den gode dyrehelsen i Norge.

Faglig oppdatert

Dersom du driver anlegg med næringsrettet dyrehold, skal du ha gjennomført et kurs om dyrehelse. Du må også ta oppdateringskurs ved behov.

Nye driftsansvarlige må gjennomføre kurset i løpet av det første året som driftsansvarlig.

Kravet betyr blant annet at du skal ha kunnskap om

 • sykdommer hos dyr
 • sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker
 • forebyggende tiltak mot smitteoverføring
 • utvikling av antibiotikaresistens og konsekvensen av dette
 • sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse («one health»/ «en helse»)
 • hva dyrene dine trenger for å ha det bra og holde seg friske

Hva er næringsrettet dyrehold?

Med anlegg med næringsrettet dyrehold mener vi

 • alle dyrehold med storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr eller fjørfe
  • som mottar produksjonstilskudd for dyrehold
  • og/eller har en omsetning som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig for dyrehold
 • alle anlegg der dyr av kamelfamilien holdes, uavhengig av størrelse, produksjonstilskudd og omsetning

Hvor kan jeg ta kurset?

Ta kontakt med næringsorganisasjonen din for anbefalinger om kompetansekurs i dyrehelse.

Mattilsynet godkjenner ikke slike kurs, og har derfor ikke oversikt over dem.

Unntak

Du trenger ikke å gjennomføre kurs dersom du kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere. 

Kravet om kurs gjelder heller ikke for dyreansamlinger, dyrehager, sirkus eller besøksgårder.

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 37

Forordning (EU) 2016/429 art. 11