Skip to main content

Alle som driver anlegg med næringsrettet dyrehold må ha kurs i dyrehelse

Du som har dyr, må ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Slik bevarer vi den gode dyrehelsen i Norge.

Faglig oppdatert

Dersom du driver anlegg med næringsrettet dyrehold, skal du ha gjennomført et kurs om dyrehelse. Du må også ta oppdateringskurs ved behov.

Nye driftsansvarlige må gjennomføre kurset i løpet av det første året som driftsansvarlig.

Kravet betyr blant annet at du skal ha kunnskap om

 • sykdommer hos dyr
 • sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker
 • forebyggende tiltak mot smitteoverføring
 • utvikling av antibiotikaresistens og konsekvensen av dette
 • sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse («one health»/ «en helse»)
 • hva dyrene dine trenger for å ha det bra og holde seg friske

Hva er næringsrettet dyrehold?

Med anlegg med næringsrettet dyrehold mener vi

 • alle dyrehold med storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr eller fjørfe
  • som mottar produksjonstilskudd for dyrehold
  • og/eller har en omsetning som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig for dyrehold
 • alle anlegg der dyr av kamelfamilien holdes, uavhengig av størrelse, produksjonstilskudd og omsetning

Hvor kan jeg ta kurset?

Ta kontakt med næringsorganisasjonen din for anbefalinger om kompetansekurs i dyrehelse.

Mattilsynet godkjenner ikke slike kurs, og har derfor ikke oversikt over dem.

Unntak

Du trenger ikke å gjennomføre kurs dersom du kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere. 

Kravet om kurs gjelder heller ikke for dyreansamlinger, dyrehager, sirkus eller besøksgårder.

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 37

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2016/429 art. 11

Kunnskap om dyrehelse

Driftsansvarlige og fagpersoner innen dyrefag skal ha tilstrekkelig kunnskap om

a) dyresykdommer, herunder de som kan overføres til mennesker,

b) prinsipper for biosikkerhet,

c) samspillet mellom dyrs helse og velferd og menneskers helse,

d) godt husdyrhold for de dyreartene de har omsorg for,

e) resistens mot behandling, herunder antimikrobiell resistens, og følgene av slik resistens.

 

2. Det kunnskapsinnholdet og -nivået som kreves i samsvar med nr. 1, skal avhenge av

a) artene og kategoriene av holdte dyr eller produkter de berørte driftsansvarlige og fagpersoner innen dyrefag har ansvar for, og den typen yrkesmessig kontakt de har med disse dyrene eller produktene,

b) produksjonstypen,

c) de oppgavene som utføres.

 

3. Kunnskapen nevnt i nr. 1 skal tilegnes gjennom enten

a) yrkeserfaring eller -utdanning,

b) eksisterende programmer i landbruks- eller akvakultursektoren som er relevante for dyrehelse,

c) formell utdanning, eller

d) annen erfaring eller utdanning som fører til samme kunnskapsnivå som nevnt i bokstav a), b) eller c).

 

4. driftsansvarlige som selger eller på annen måte overdrar eiendomsretten til framtidige kjæledyr, skal gi den framtidige kjæledyrholderen grunnleggende opplysninger om forholdene nevnt i nr. 1, i samsvar med det som er relevant for det aktuelle kjæledyret.
 

Forordning (EU) 2016/429 (lovdata.no)