Krav til transportdokument når du flytter sau og geit

Det er krav om at sau og geit som flyttes mellom to ulike anlegg med småfe, følges av et godkjent transportdokument. Driftsansvarlig på avsenderanlegget skal fylle ut transportdokumentet. 

Faglig oppdatert

Alternativt til transportdokument kan du bruke kjøreseddel fra slakteriet. I så fall må kjøreseddelen inneholde alle opplysningene som skal være med i transportdokumentet.

Transportdokumentet skal inneholde følgende opplysninger:

  • produsentnummer til avsender- og mottakeranlegg
  • dyrets individnummer (Dersom dyrene ikke er individmerket, skal du angi produsentnummer på anlegget dyret/dyrene er født.)
  • antall dyr som flyttes
  • type elektronisk merke og hvor det er plassert
  • transportørens registreringsnummer
  • transportmiddelets registreringsnummer
  • dato for flytting av dyrene

Navn og adresse på avsender- og mottakeranlegg kan gjerne fylles inn, men dette er ikke et krav.

Transportdokumentet skal oppbevares hos mottakeranlegget i 10 år etter at transporten har funnet sted.

I tillegg til at dyrene skal følges av et transportdokument, må de driftsansvarlige for både mottakeranlegget og avsenderanlegget rapportere flytting av dyr i Mattilsynets skjematjeneste. Foreløpig er det bare den driftsansvarlige for mottakeranlegget som kan gjøre dette. Mattilsynet arbeider med en løsning for at den driftsansvarlige på avsenderanlegget også skal kunne rapportere.

De driftsansvarlige på både avsender- og mottakeranlegget må begge dokumentere flyttingen i dyreholdjournalen. Dette gjelder både permanente og midlertidige flyttinger. Alternativt kan en kopi av transportdokumentet legges ved dyreholdjournalen.

Flytting av småfe skal også rapporteres av driftsansvarlig i mottakeranlegget.

Slik gjør du

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2035, artikkel 49 og 50