Stevner, utstillinger og andre dyreansamlinger – krav til arrangør

Dyreansamlinger skal arrangeres på en måte som i størst mulig grad hindrer smitteoverføring.

Faglig oppdatert

Enhver organisert samling av dyr (hester, fjørfe, fugler, hunder, katter mm.) fra ulike steder regnes som en dyreansamling. Kravene er gitt i § 35 av dyrehelseforskriften. Kravene gjelder allikevel ikke for små lokale treningssamlinger der et fåtall hester fra staller i et mindre geografisk område samles over kortere tid.

Arrangør av dyreansamlingen skal sende en melding til Mattilsynet om arrangementet senest syv dager før det finner sted. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 • registreringsnummeret til anlegget der dyreansamlingen skal finne sted
 • omfanget og tidsrommet for dyreansamlingen
 • dyreartene og andre nødvendige opplysninger om dyra som deltar på dyreansamlingen
 • antallet dyr av hver art som deltar på dyreansamlingen
 • planlagte tiltak for å hindre smitteoverføring under dyreansamlingen

Du kan melde fra om dyreansamling i Mattilsynets skjematjeneste.

Skille dyreansamlingen fra permanent dyrehold

Videre skal dyreansamlingen være smittemessig skilt fra permanente dyrehold. Dette betyr i utgangspunktet at tilreisende dyr ikke skal stalles opp i samme bygning som de hjemmehørende dyrene. Tilreisende dyr bør også ha andre luftegårder/beiter enn de som benyttes av hjemmehørende dyr.

Vi har forståelse for at dette kan være utfordrende å få til i praksis. Oppstalling av tilreisende dyr sammen med hjemmehørende dyr kan i noen tilfeller tillates dersom det gjøres tiltak som forebygger smittespredning (kompensatoriske tiltak). Eksempel på slike tiltak kan være at de tilreisende dyrene oppstalles i en egen del av bygningen, bruk av tett vegg mellom tilreisende- og hjemmehørende dyr, bruk av eget utstyr til tilreisende dyr, klesskift og håndvask, hindre direkte eller indirekte kontakt mellom tilreisende- og hjemmehørende dyr mm.

Dersom tilreisende- og hjemmehørende dyr oppstalles i samme bygning, så skal de kompensatoriske tiltakene beskrives i meldingen om dyreansamlingen til Mattilsynet.

Slik gjør du

Smittevernråd på dyreansamlinger:

 • Vask hender og skift skotøy og tøy dersom du beveger deg mellom dyr fra ulike dyrehold.
 • Bare friske dyr kan delta på dyreansamlinger, syke dyr må bli hjemme.
 • Tilreisende dyr bør ha egne oppstallingssteder både ute og inne.
 • Gjødsel fra tilreisende dyr bør behandles på en slik måte at den ikke utgjør en smittefare.
 • Unngå å låne utstyr av andre, vask og desinfiser alt utstyr før du tar det inn i eget dyrehold igjen.
 • Mattilsynet anbefaler tette vegger mellom oppstallingsplassene.

Melde fra om stevne, utstilling, dyreansamling

Du kan melde fra på e-post eller i skjema.

E-post: Send e-post til postmottak@mattilsynet.no. Merk meldingen tydelig med hvilken kommune arrangementet skal finne sted i, slik at meldingen blir videresendt til riktig avdeling i Mattilsynet.

Skjematjenesten: Arrangør melder inn dyreansamlingen i Mattilsynets skjematjeneste. Velg skjemaet "Nytt dyrehold" og velg aktivitet "Fremvisning av dyr / Dyreansamling".

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Dyrehelseforskriften