Til hovedinnhold

Transportdokument for svin

Når svin flyttes mellom to anlegg i Norge, skal dyrene følges av et transportdokument.

Publisert

Det er også mulig å bruke et annet dokument, for eksempel kjøreseddel eller lignende, dersom dokumentene inneholder de opplysningene som er obligatoriske å ha med.

Det er den/de som til enhver tid er ansvarlig for dyrene fra de sendes fra opprinnelsesanlegget til de er fremme på bestemmelsesanlegget som skal sikre at dyrene følges av korrekt utfylt transportdokument.  

Transportdokumentet skal inneholde minst følgende opplysninger:

 1. Antall svin som flyttes.
 2. Opprinnelses- og bestemmelsesanleggets registrerings(nummer).
 3. Avsendelsesdato.
 4. Transportørens unike registreringsnummer.
 5. Transportmiddelets kjennemerke eller registreringsnummer.

Transportdokumentet skal oppbevares i mottakeranlegget og inngå som en del av dyreholdjournalen.

Slik gjør du

Regelverk

Forordning (EU) 2016/429 artikkel 115

Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2019/2035 artikkel 57

Artikkel 57
Transportdokumenter for holdte svin som skal flyttes innenfor sin medlemsstats territorium
Transportdokumenter som fastsatt i artikkel 115 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 for holdte svin som skal flyttes innenfor en enkelt medlemsstats territorium, skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  Opplysningene som skal ligge i en database, som nevnt i artikkel 56 bokstav a) i) og artikkel 56 bokstav b) i), ii) og iv).
 2. b.
  Transportørens unike registreringsnummer.
 3. c.
  Transportmiddelets kjennemerke eller registreringsnummer.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no