«Portforbudforskriften» for fjørfe er revidert


Publisert 24.03.2017 | Sist endret 24.03.2017

Siden høsten 2016 pågår det et stort utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Sentral-Europa. Utbruddet omfatter både ville og tamme fugler. I all hovedsak smittes de tamme fuglene av villfugl. Ny kunnskap har ført til at de forebyggende tiltakene mot høypatogen fugleinfluensa i «portforbudforskriften» nå er revidert.

Lukk

Fugleinfluensa i Europa

  • Per i dag berører utbruddet av høypatogen fugleinfluensa 29 land i Europa.
  • Våre naboland, Danmark, Sverige og Finland, har hatt noen få tilfeller.
  • Fugleinfluensaviruset i utbruddet er av typene H5N8 og H5N5. Disse virustypene smitter lett mellom fugler, men kan ikke smitte mennesker.
  • Situasjonen følges nøye av Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Det vurderes fortløpende om det er behov for å gjøre tiltak som beskytter norske fjørfehold og fugler i fangenskap mot smitte.
  • I november 2016 aktiverte Mattilsynet  «portforbudforskriften» for fjørfe på bakgrunn av utbrudd i våre naboland og påfølgende økning i smitterisiko.
  • Forskriften har til hensikt å hindre kontakt mellom ville og tamme fugler. Den beskytter dermed fjørfe og andre fugler i fangenskap mot smitte. Dersom tamme fugler blir smittet fører det til høy dødelighet.

«Portforbudsforskriften» gjennomfører EUs regelverk som nylig ble endret da beslutning 2005/734/EU ble erstattet av beslutning (EU) 2017/263.

Beskyttelse mot smitte

Beslutning (EU) 2017/263 viderefører at ethvert EØS-land selv er ansvarlig for å bedømme risikoen for at høypatogen fugleinfluensa kommer til landet. I områder der risikoen for introduksjon av høypatogen fugleinfluensa vurderes som høy, skal landet gjennomføre visse forebyggende tiltak.

Per i dag er ikke risikobildet vesentlig endret for Norges vedkommende. Det materielle innholdet i «portforbudsforskriften» er derfor ikke endret vesentlig. Den endrede forskriften krever at fjørfe og andre fugler i fangenskap holdes innendørs, eller utendørs i innhegning med tett tak. Lagring av fôr og fôring av tamme fugler skal foregå slik at ville fugler ikke kommer til fôret. Videre må drikkevann til tamme fugler desinfiseres dersom det benyttes en overflatevannkilde. Dyreansamlinger av tamme fugler i høyrisikoområdene tillattes ikke. Det kan etter søknad gis unntak fra bestemmelsene på visse vilkår.

Myndighetene informerer aktuelle grupper om smittesituasjonen og beskyttende tiltak for å øke bevisstheten om risikoen for høypatogen fugleinfluensa. I fjørfebesetninger skal det være et system for tidlig varsling, slik som å følge med på uventede endringer i produksjon og naturlig avgang. Ville fugler overvåkes også for tegn på smitte med fugleinfluensa.

Høring

Beslutning (EU) 2017/263 er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre. Endringene i «portforbudsforskriften» er gjort med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd, dvs. uten høring.

Forskriftsendringen trer i kraft 22. mars 2017.

Publikasjoner

Beslutning (EU) 2017/263 (dansk)

Forskrift 21. mars 2017 om endring i portforbudsforskriften 

Se også

Fugleinfluensa: «Portforbud» for fjørfe

Forebygging og bekjempelse av fugleinfluensa 

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41

Fant du det du lette etter?