Forsøksdyr: Forekomst av skrantesyke og demografi hos elg i Trøndelag


Godkjenningsdato 12.12.2018

Godkjenningsperiode 18.01.2019-17.01.2021

Prosjektet har som formål å studere utviklingen og betydningen av skrantesyke i Selbu og omkringliggende områder de neste 8-10 årene. Ved å ha en et utvalg elg i området radiomerket, ønsker vi å lære mer om prevalensen i bestanden, dødelighetsmønsteret og elgens spredningspotensial (utvandring).

Vi forventer ingen vesentlige skadevirkninger på forsøksdyrene utover lette til moderate belastninger
under selve merkingen, og det faktum at de siden vil bære et lett radiohalsbånd.

Skrantesyke er en kategori B-sykdom, hvilket betyr at bekjempelse av sykdommen kan være aktuelt. Den typen skrantesyke som er påvist hos elg omtales tentativt som atypisk skrantesyke, men det fortsatt svært lite kunnskap om denne typen skrantesyke. Vi anser derfor at økt kunnskap om betydningen av skrantesyke, dødelighetsmønster og områdebruk i en hjorteviltbestand vil ha stor samfunnsmessig og vitenskaplig nytteverdi.

Dette prosjektet er en fortsettelse av et prosjekt som ble startet i 2017 (FOTS id 11177). Pr. dato er det 47 elg merket i området. I de neste årene ønsker vi å holde antallet merkede elg omkring 55-65 elger. I den her omsøkte prosjektfasen ønsker vi derfor å supplere med nymerking av dyr for å erstatte dyr som er skutt eller av andre årsaker har falt fra, samt øke andelen dyr merket i sitt første leveår (når de er omkring 9 måneder gamle). Vi søker derfor om merking av inntil 40 elg de neste to årene.

Vi har ikke funnet andre metoder som kan benyttes som erstatning for bruk av radiomerket elg, og vi velger et minimum av antatt nødvendig antall forsøksdyr. I dette prosjektet har vi valgt å benytte spesielt lette halsbånd med lang levetid, da vi ikke har behov for mange posisjoner per dag, men ønsker å overvåke dyrene inntil de dør. Forbedring av merkemetodikk og halsbånd er forøvrig noe vi i samarbeid med utstyrsleverandørene arbeider med kontinuerlig.