Endring av prionregelverket (TSE) og biproduktregelverket åpner for bruk av insekter i fiskefôr og eksport av proteiner


Publisert 14.02.2017 | Sist endret 10.05.2017

En endring av regelverket åpner for bruk av proteiner utvunnet av visse typer insekter i produksjon av fôr til akvakulturdyr. Bruken av slikt råmateriale er regulert i prionregelverket (TSE) og biproduktregelverket grunnet faren for at proteiner i fôr kan overføre smitte av prionsykdommer. Det åpnes også for eksport av animalske proteiner under forutsetning av at de ikke stammer fra kjøtt- og beinmel.

Bakgrunn for endringene

Nye EØS-bestemmelser endrer regelverket om prion-sykdommer (forordning (EU) nr. 999/2001) og biprodukter (forordning (EU) nr. 142/2011). Dette regelverket er gjennomført i TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften som regulerer bruk av proteiner i dyrefôr. Når det åpnes for bruk av insekter i fiskefôr er endring av dette regelverket påkrevd til tross for at fisk ikke kan smittes av prionsykdommer.

Insekter har blitt en attraktiv proteinkilde ved produksjon av dyrefôr. De er ansett som en alternativ og bærekraftig proteinkilde. Flere EØS-land har startet oppdrett av insekter nettopp til dette formålet. En vitenskapelig studie fra EU’s vitenskapskomite for mattrygghet (EFSA) har konkludert med at bruk av insekter i fôr til fisk er trygt under visse forutsetninger.

Det er kun visse arter av insekter som tillates brukt til dette formålet. Forutsetningene er blant annet at insektene kun har fått fôr godkjent til matproduserende dyr. Det stilles strenge krav til at det ved produksjon, lagring og transport ikke skjer en sammenblanding av fôr til drøvtyggere og ikke-drøvtyggere. Dette betyr blant annet at det må være separate produksjonslinjer for drøvtyggerfôr og annet dyrefôr. Virksomhetene som ønsker å drive med slik produksjon må godkjennes og registreres av Mattilsynet. Per i dag er det ingen virksomheter i Norge som har startet kommersiell produksjon av fiskefôr med proteiner fra insekter.

Ved import og eksport av dyrefôr stilles det også strenge krav til produksjonen. Det stilles vilkår ved bruk av insekter, enmagede dyr og drøvtyggere som proteinkilde i ulike typer dyrefôr. Disse kravene avspeiles blant annet i helsesertifikatene som skal brukes ved import og eksport av dyrefôr eller råmateriale til dyrefôr.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag om forskriftsendring sendes til klarering

Mattilsynet har utarbeidet er forslag til endring av forskrifter med bakgrunn i de endrede EØS-bestemmelsene. Endringsforslaget er sendt til Landbruks- og matdepartementet for klarering for høring.

 14.02.2017
Forslag til forskriftsendring sendes på høring

Endringsforslaget er klarert av Landbruks- og matdepartementet. Det sendes på høring til høringsinstanser og andre interessenter.

 

Høringsfrist: 10.05.2017

Last ned saksdokumentasjon

Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

LANDBRUKSDIREKTORATET 24.05.2017
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11.05.2017
Utenriksdepartementet 11.05.2017
Veterinærinstituttet 12.05.2017
NIBIO 10.05.2017
NIFES 10.05.2017
Avfall Norge 10.05.2017

Forskriftsendringen fastsettes

Endringsforslaget gjennomføres ved at forskriftene fastsettes. De endrede bestemmelsene trer i kraft i Norge.

Høsten 2017 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41