Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften, inkludert suspendering av godkjenningen av ethoxyquin

Publisert 12.06.2017     Sist endret 22.01.2018

Endringen gjelder 16 endringer i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av rundt årsskiftet 2018.

Hva omhandler rettsaktene?

Rettsaktene omhandler re-godkjenninger, godkjenning av nye preparater, utvidelse av bruksområde av godkjente fôrtilsetningsstoffer og endring av innehaver av godkjenning. Denne høringen omfatter også tilbaketrekking av godkjenninger for tilsetningsstoffer som ikke var søkt regodkjent før 1. november 2010, og suspendering av godkjenningen for ethoxyquin.

Re-godkjenning gir stoffer/preparater en overgangsperiode, der lagervare produsert etter tidligere godkjenning på visse betingelser kan brukes opp. Nye preparater er ofte mer effektive enn tidligere godkjente til samme formål. Utvidelse av bruksområde gjør at stoffene/preparatene kan brukes som fôrtilsetningsstoff i fôr til flere dyrearter og formål. Dette gir fôrindustrien og deres kunder større valgmuligheter.

Fôrindustrien har på et tidlig tidspunkt vært informert om tilsetningsstoffene som vil få trukket sin godkjenning tilbake. Flere feil er blitt rettet før denne rettsakten ble votert i EU. Det ser generelt ikke ut til å være tilsetningsstoffer som er i bruk i Norge i dag som vil bli trukket fra markedet.

Vil finne alternativer til ethoxyquin

Ethoxyquin (EQ) er en svært effektiv antioksidant som har vært brukt av fiskemelindustrien i flere tiår, og gir viktige fordeler for sektoren både fra kvalitets- og sikkerhetsperspektiv. Årlig importeres 500 000 tonn fiskemel til EU, og suspensjonen av EQ, uten at et effektivt alternativ er på plass, vil ha implikasjoner for sikkerheten under frakt, sluttproduktets kvalitet og produksjonskostnadene. Mattilsynet vurderer at overgangsordningen som er gitt, trolig vil gi industrien tilstrekkelig tid til å finne effektive alternativer til EQ.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringen gjennomføres etter hurtigprosedyren i EFTA.

 

Høringsfrist: 26.07.2017
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 18.10.2017

Endringen er fastsatt

Endringene i denne høringen ble fastsatt 19.01.2018.

 19.01.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41